Втор циклус студии: Август-септемвриска сесија, 2018Предмет Датум Час Резултати
Мултиваријациона анализа 9/12/2018 17,00
Анализа на временски серии 9/17/2018 17,00
Анализа на надворешна трговија 9/10/2018 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 9/14/2018 17,00
Анализа на финансиски извештаи во осигурителните компании 8/30/2018 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 9/12/2018 17,00
Банкарство 9/6/2018 12:00:00 AM
Банки и банкарски системи 8/31/2018 17,00
Глобални информациски структури 9/6/2018 17,00
Даноци 9/11/2018 12:00:00 AM
Деловна етика 9/14/2018 17,00
Демографски методи 9/13/2018 12:00:00 AM
Дигитален бизнис и економија 9/14/2018 12:00:00 AM
Дигитална економија 9/14/2018 12:00:00 AM
Дизајнирање на бизнис процес во Е-бизнис 9/6/2018 17,00
Директен маркетинг 9/6/2018 12:00:00 AM
Дистрибуција со методи на продажба / Методи на продажба 9/6/2018 9,00
Државна ревизија 9/4/2018 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 9/11/2018 17,00
Е-бизнис информациски системи и технологии 9/4/2018 12:00:00 AM
Е-влада и Е-управување 9/14/2018 17,00
Европска монет. унија и фиск. пол./Монетарна и фискална политика на ЕУ 9/12/2018 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 9/12/2018 17,00
Европски монетарен систем и монетарна унија 8/31/2018 12:00:00 AM
Европско бизнис окружување 8/30/2018 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 9/5/2018 12:00:00 AM
Економија на јавен избор 9/13/2018 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 9/13/2018 12:00:00 AM
Економски развој - теории и емпириски факти 9/7/2018 17,00
Екстерно известување 9/11/2018 17,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 9/13/2018 12:00:00 AM
Емпириски финансии 9/17/2018 17,00
ЕРП системи 9/13/2018 12:00:00 AM
Избрани проблеми од макро и микро економија 9/14/2018 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 9/5/2018 17,00
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 9/5/2018 12:00:00 AM
Инструменти на државна регулација 9/6/2018 12:00:00 AM
Интерна ревизија 9/17/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 9/12/2018 12:00:00 AM
Интернет маркетинг апликации и алатки 9/12/2018 12:00:00 AM
Информациони технологии во осигурувањето 9/5/2018 12:00:00 AM
Испитување на измами 9/13/2018 12:00:00 AM
Јавна администрација и јавна одговорност 9/17/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 9/14/2018 17,00
Јавни финансии 1 9/7/2018 12:00:00 AM
Јавни финансии 2 9/14/2018 17,00
Јавно приватно партнерство 9/3/2018 12:00:00 AM
Компјутерска статистика 9/14/2018 12:00:00 AM
Користење апликации преку Интернет 9/7/2018 12:00:00 AM
Корпoративно управување и теоријата на игри 8/31/2018 12:00:00 AM
Корпоративно управување 8/31/2018 17,00
Корпоративно финансиско известување 9/7/2018 14,00
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 9/17/2018 12:00:00 AM
Локален економски развој 9/7/2018 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 9/17/2018 17,00
Маркетинг менаџмент 9/6/2018 17,00
Маркетинг на услужни дејности /Маркетинг на услуги 9/7/2018 9,00
Математичка статистика 9/14/2018 17,00
Меѓународен маркетинг 9/17/2018 17,00
Меѓународен менаџмент 9/12/2018 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 9/4/2018 12:00:00 AM
Меѓународен монетарен систем и односи 9/11/2018 17,00
Меѓународна економија 9/6/2018 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 9/11/2018 17,00
Меѓународни финансии 1 9/10/2018 17,00
Меѓународни финансии 2 9/11/2018 17,00
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој 9/12/2018 17,00
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 9/12/2018 17,00
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 8/30/2018 17,00
Менаџмент (MBA менаџмент) 9/6/2018 17,00
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 8/31/2018 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 9/11/2018 17,00
Менаџмент на мал бизнис 8/30/2018 17,00
Менаџмент на перформанси 9/7/2018 17,00
Менаџмент на промени 9/4/2018 17,00
Менаџмент на ризик 9/11/2018 17,00
Менаџмент на синџирот на снабдување 9/13/2018 17,00
Менаџмент на човечки ресурси 9/5/2018 17,00
Мерење на резултати 9/6/2018 12:00:00 AM
Методи на научно-истражувачка работа 8/29/2018 17,00
Модерни технологии за е-бизнис 9/12/2018 17,00
Монетарен систем и политика 9/4/2018 17,00
Монетарна анализа 9/17/2018 17,00
Монетарна економија 9/10/2018 17,00
Монетарна и фискална политика на ЕУ 9/4/2018 17,00
Напредна економетрија 9/6/2018 17,00
Нови можности и претприемништво 8/31/2018 17,00
Однесување на потрошувачите 9/7/2018 9,00
Односи со јавноста 9/10/2018 12:00:00 AM
Оперативна стратегија 9/13/2018 17,00
Организација и дизајн на веб 9/4/2018 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 9/14/2018 12:00:00 AM
Организациско однесување 9/17/2018 17,00
Осигурување 9/14/2018 12:00:00 AM
Политика на производот/Управ со производ 9/11/2018 12:00:00 AM
Политика на цени во маркетинг 9/5/2018 17,00
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 9/12/2018 17,00
Правото и регулативата на Европската унија 9/5/2018 17,00
Претприемништво 8/31/2018 12:00:00 AM
Принципи на маркетинг 9/6/2018 9,00
Проект менаџмент 9/7/2018 12:00:00 AM
Промоција 9/4/2018 17,00
Развој на професионални вештини за вработување 9/7/2018 17,00
Ревизија 9/12/2018 17,00
Регионални трговски договори и СТО 9/17/2018 17,00
Симулациони методи 8/30/2018 12:00:00 AM
Системи за планирање на ресурсите на претпријатието 9/10/2018 12:00:00 AM
Системска анализа и дизајн 9/11/2018 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи и технологии 9/13/2018 17,00
Сметководствени информациски системи и технологии 8/30/2018 12:00:00 AM
Сметководство за државни и непроф.организации 14.09.2018
Современи концепции за парите и кредитот 9/6/2018 12:00:00 AM
Современи макроекономски концепции и политики 9/13/2018 17,00
Современи монетарни концепции 9/6/2018 17,00
Современи предизвици на менаџментот на човечки ресурси 9/17/2018 12:00:00 AM
Современи тенденции во светското стопанство 9/14/2018 12:00:00 AM
Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 9/17/2018 12:00:00 AM
Статистика на осигурување 9/14/2018 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитетот 8/31/2018 12:00:00 AM
Странски директни инвестиции и економски развој 9/10/2018 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски маркетинг 9/6/2018 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 9/13/2018 17,00
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 9/10/2018 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 9/13/2018 17,00
Стратегиско сметководство на менаџмент 9/4/2018 17,00
Теоретска економетрија 9/6/2018 12:00:00 AM
Теорија на организација 9/6/2018 12:00:00 AM
Технолошкиот развој и глобализацијата 9/17/2018 12:00:00 AM
Управување во јавните претпријатија 9/11/2018 12:00:00 AM
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 9/17/2018 12:00:00 AM
Управување со промените (Јавен сектор) 9/11/2018 12:00:00 AM
Управување со промените во дигиталната економија 9/3/2018 12:00:00 AM
Управување со ризици во финансиски институции 8/30/2018 17,00
Управување со трошоци 8/30/2018 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 9/4/2018 11,30
Финансии на корпорации 9/7/2018 17,00
Финансирање на претпријатијата 9/7/2018 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 9/11/2018 17,00
Финансиска и актуарска математика 9/10/2018 12:00:00 AM
Финансиски и фискален систем 9/3/2018 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 9/7/2018 17,00
Финансиски пазар 9/13/2018 17,00
Финансиски пазар и институции 9/13/2018 17,00
Фискален систем и фиск политика на Европска унија 9/11/2018 17,00
Човечките ресурси во јавниот сектор 9/13/2018 12:00:00 AM