Прв колоквиум, зимски семестар 2018/2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 11/16/2018
Англиски јазик 1 11/19/2018
Банкарски менаџмент 11/20/2018
Бизнис логистика 12.11.2018
Деловна етика 16.11.2018
Демографија 20.11.2018
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 20.11.2018
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 17.11.2018
Европски економски интеграции 11/20/2018
Економетрија 19.11.2018
Економија на инвестиции 11/16/2018
Економија на јавниот сектор 11/15/2018
Економика на Македонија/Применета економија 20.11.2018
Економски развој 12.11.2018
ЕРП системи 20.11.2018
Индустриска политика 11/15/2018
Корпоративно финансиско известување 17.11.2018
Лични финансии 11/13/2018
Макроекономија 11/16/2018
Маркетинг менаџмент 14.11.2018
Математика за економисти 12.11.2018
Меѓународен маркетинг 11/16/2018
Меѓународен финансиски менаџмент 11/16/2018
Меѓународни организации и интеграции 11/19/2018
Меѓународни трговски трансакции 17.11.2018
Меѓународни финансии 19.11.2018
Менаџмент информациони системи 11/12/2018
Менаџмент на човечки ресурси 11/15/2018
Методи на продажба 16.11.2018
Микроекономија 11/19/2018
Надворешна трговија 11/12/2018
Наука за менаџмент 20.11.2018
Однесување на потрошувачите 19.11.2018
Односи со јавноста 13.11.2018
Општествено богатство и национ. сметки 11/13/2018
Организација на податоци во претпријатие 19.11.2018
Основи на дигитална економија 20.11.2018
Основи на економија 19.11.2018
Основи на маркетинг 13.11.2018
Основи на менаџмент 11/14/2018
Основи на сметководство 11/15/2018
Производен менаџмент 11/14/2018
Промоција 11/15/2018
Системска анализа на е-бизнис 11/14/2018
Сметководствени информациони системи 11/14/2018
Сметководство на јавен сектор 20.11.2018
Статистичка контрола на квалитет 12.11.2018
Стратегиски менаџмент 19.11.2018
Теорија на организација 11/16/2018
Трговско право 11/17/2018
Управување со производот 11/17/2018
Финансиски менаџмент 11/16/2018
Финансиско сметководство 11/13/2018
Фискален и монетарен систем на ЕУ 11/14/2018