Прв колоквиум, зимски семестар 2018/2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 11/16/2018 15,30
Англиски јазик 1 11/19/2018 15,30
Банкарски менаџмент 11/20/2018 9,00
Бизнис логистика 12.11.2018 13,30
Деловна етика 16.11.2018 11,30
Демографија 17.11.2018 13,30
Дигитална економија 20.11.2018 11,30
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 20.11.2018 9,00
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 17.11.2018 11,30
Европски економски интеграции 11/20/2018 9,00
Економетрија 19.11.2018 9,00/11,30
Економија на инвестиции 11/16/2018 11,30
Економија на јавниот сектор 11/15/2018 14,00
Економика на Македонија/Применета економија 14.11.2018 9,00
Економски развој 12.11.2018 13,30
ЕРП системи 20.11.2018 11,30
Индустриска политика 11/15/2018 14,00
Корпоративно финансиско известување 17.11.2018 9,00
Лични финансии 11/13/2018 15,30
Макроекономија 11/20/2018 13,30
Маркетинг менаџмент 14.11.2018 12,00
Математика за економисти 12.11.2018 9,00/11,30
Меѓународен маркетинг 11/16/2018 11,30
Меѓународен финансиски менаџмент 11/16/2018 13,30
Меѓународни организации и интеграции 11/19/2018 13,30
Меѓународни трговски трансакции 17.11.2018 11,30
Меѓународни финансии 19.11.2018 9,00
Менаџмент информациони системи 11/12/2018 13,30
Менаџмент на човечки ресурси 11/15/2018 14,00
Методи на продажба 16.11.2018 17,00
Микроекономија 11/19/2018 15,30
Надворешна трговија 11/12/2018 13,30
Наука за менаџмент 20.11.2018 15,30
Однесување на потрошувачите 19.11.2018 9,00
Односи со јавноста 13.11.2018 15,30
Општествено богатство и национ. сметки 11/13/2018 11,30
Организација на податоци во претпријатие 19.11.2018 9,00
Основи на економија 19.11.2018 11,30/13,30
Основи на маркетинг 13.11.2018 9,00
Основи на менаџмент 11/14/2018 14,00
Основи на сметководство 11/15/2018 9,00/12,00
Производен менаџмент 11/14/2018 9,00
Промоција 11/15/2018 14,00
Системска анализа на е-бизнис 11/14/2018 9,00
Сметководствени информациони системи 11/14/2018 9,00
Сметководство на јавен сектор 20.11.2018 11,30
Статистичка контрола на квалитет 12.11.2018 9,00
Стратегиски менаџмент 19.11.2018 15,30
Теорија на организација 11/16/2018 9,00
Трговско право 11/17/2018 15,00
Управување со производот 11/17/2018 11,30
Финансиски менаџмент 11/16/2018 13,30
Финансиско сметководство 11/13/2018 13,30
Фискален и монетарен систем на ЕУ 11/14/2018 12,00