Втор колоквиум, зимски семестар 2018/2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 1/16/2019
Англиски јазик 1 1/16/2019
Банкарски менаџмент 1/11/2019
Бизнис логистика 08.01.2019
Деловна етика 16.01.2019
Демографија 12.01.2019
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 16.01.2019
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 1/14/2019
Европски економски интеграции 1/15/2019
Економетрија 08.01.2019
Економија на инвестиции 1/14/2019
Економија на јавниот сектор 1/11/2019
Економика на македонија/Применета економија 16.01.2019
Економски развој 1/16/2019
ЕРП системи 16.01.2019
Индустриска политика 1/11/2019
Корпоративно финансиско известување 16.01.2019
Лични финансии 1/10/2019
Макроекономија 1/15/2019
Маркетинг менаџмент 1/15/2019
Математика за економисти 1/11/2019
Меѓународен маркетинг 1/9/2019
Меѓународен финансиски менаџмент 1/9/2019
Меѓународни организации и интеграции 14.01.2019
Меѓународни трговски трансакции 08.01.2019
Меѓународни финансии 1/14/2019
Менаџмент информациони системи 1/10/2019
Менаџмент на човечки ресурси 1/11/2019
Методи на продажба 12.01.2019
Микроекономија 1/9/2019
Надворешна трговија 1/11/2019
Наука за менаџмент 1/11/2019
Однесување на потрошувачите 1/14/2019
Односи со јавност 12.01.2019
Општествено богатство и национ. сметки 1/10/2019
Организација на податоци во претпријатие 1/14/2019
Основи на дигитална економија 11.01.2019
Основи на економија 1/8/2019
Основи на маркетинг 16.01.2019
Основи на менаџмент 1/15/2019
Основи на сметководство 1/14/2019
Производен менаџмент 1/15/2019
Промоција 1/11/2019
Системска анализа на е-бизнис 1/15/2019
Сметководствени информациони системи 1/11/2019
Сметководство на јавен сектор 16.01.2019
Статистичка контрола на квалитет 08.01.2019
Стратегиски менаџмент 1/14/2019
Теорија на организација 1/9/2019
Трговско право 1/9/2019
Управување со производот 1/9/2019
Финансиски менаџмент 1/9/2019
Финансиско сметководство 1/10/2019
Фискален и монетарен систем на ЕУ 1/15/2019