Втор колоквиум, зимски семестар 2018/2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 1/16/2019 16,00
Англиски јазик 1 1/16/2019 14,00
Банкарски менаџмент 1/11/2019 13,30
Бизнис логистика 08.01.2019 9,00
Деловна етика 16.01.2019 11,30
Демографија 12.01.2019 9,00
Дигитална економија 11.01.2019 15,30
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 16.01.2019 11,30
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 1/14/2019 11,30
Европски економски интеграции 1/15/2019 14,00
Економетрија 08.01.2019 9,00
Економија на инвестиции 1/14/2019 14,00
Економија на јавниот сектор 1/11/2019 13,30
Економика на Mакедонија/Применета економија 16.01.2019 11,30
Економски развој 1/16/2019 9,00
ЕРП системи 16.01.2019 11,30
Индустриска политика 1/11/2019 13,30
Корпоративно финансиско известување 16.01.2019 14,00
Лични финансии 1/10/2019 11,30
Макроекономија 1/15/2019 9,00
Маркетинг менаџмент 1/15/2019 11,30
Математика за економисти 1/11/2019 8,30
Меѓународен маркетинг 1/9/2019 11,30
Меѓународен финансиски менаџмент 1/9/2019
Меѓународни организации и интеграции 14.01.2019 14,00
Меѓународни трговски трансакции 08.01.2019 11,30
Меѓународни финансии 1/14/2019 11,30
Менаџмент информациони системи 1/9/2019 16,30
Менаџмент на човечки ресурси 1/11/2019 11,00
Методи на продажба 12.01.2019 13,30
Микроекономија 1/9/2019 11,30
Надворешна трговија 1/11/2019 11,00
Наука за менаџмент 1/11/2019 8,30
Однесување на потрошувачите 1/14/2019 11,30
Односи со јавност 12.01.2019 11,30
Општествено богатство и национ. сметки 1/10/2019 9,00
Организација на податоци во претпријатие 1/14/2019 11,30
Основи на економија 1/8/2019 11,30
Основи на маркетинг 16.01.2019 9,00
Основи на менаџмент 1/15/2019 11,30
Основи на сметководство 1/14/2019 9,00
Производен менаџмент 1/15/2019 9,00
Промоција 1/11/2019 11,00
Системска анализа на е-бизнис 1/15/2019 14,00
Сметководствени информациони системи 1/11/2019 15,30
Сметководство на јавен сектор 16.01.2019 9,00
Статистичка контрола на квалитет 08.01.2019
Стратегиски менаџмент 1/14/2019 11,30
Теорија на организација 1/9/2019 11,30
Трговско право 1/9/2019 14,30
Управување со производот 1/9/2019 9,00
Финансиски менаџмент 1/9/2019 9,00
Финансиско сметководство 1/10/2019 14,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 1/15/2019 9,00