Јануарско-февруарска сесија, 2019Предмет Датум Час Резултати
ЕРП системи 01.02.2019 12,00
Аграрна политика 28.01.2019 9,00
Анализа на временски серии 07.02.2019 9,00
Анализа на финансиски извештаи 24.01.2019 9,00
Англиски јазик 1 и 2 24.01.2019 14,00
Банкарски менаџмент 23.01.2019 9,00
Банкарство 29.01.2019 9,00
Бизнис логистика 04.02.2019 9,00
Вовед во економија на животна средина/Екол. менаџмент 25.01.2019 9,00
Девизна политика 31.01.2019 12,00
Деловна етика 29.01.2019 12,00
Деловно планирање 29.01.2019 12,00
Демографија 07.02.2019 9,00
Дигитална економија 01.02.2019 12,00
Директен маркетинг 31.01.2019 9,00
Државна регулација 29.01.2019 12,00
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 08.02.2019 9,00
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 21.01.2019 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали 04.02.2019 9,00
Е-бизнис иновации 05.02.2019 9,00
Европски економски интеграции 04.02.2019 9,00
Единствен пазар на ЕУ 25.01.2019 12,00
Економетрија 04.02.2019 9,00
Економија на инвестиции 21.01.2019 9,00
Економија на јавен сектор 30.01.2019 12,30
Економија на работна сила 22.01.2019 9,00
Економика на внатрешна трговија 08.02.2019 9,00
Економика на Македонија/Применета економија 28.01.2019 14,00
Економика на претпријатие 04.02.2019 9,00
Економска статистика 28.01.2019 9,00
Економски развој 22.01.2019 9,00
Економски системи и глобализација 23.01.2019 9,00
Економско планирање 25.01.2019 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 04.02.2019 9,00
Инвестиционен менаџмент 22.01.2019 9,00
Индустриска политика 30.01.2019 12,30
Интерна ревизија 22.01.2019 9,00
Интернет маркетинг 24.01.2019 14,00
Информациони технологии 25.01.2019 9,00
Јавни финансии 28.01.2019 11,30
Корпоративно управување 24.01.2019 16,00
Корпоративно финан. известување 07.02.2019 12,00
Лични финансии 08.02.2019 12,00
Локални финансии 25.01.2019 12,00
Макроекономија 29.01.2019 12,00
Маркетинг комуникации 30.01.2019 12,30
Маркетинг менаџмент 31.01.2019 9,00
Маркетинг на трговски претпријатија 30.01.2019 12,30
Маркетинг на услужни дејности 29.01.2019 9,00
Маркетинг политика на цени 21.01.2019 11,30
Математика за економисти 30.01.2019 9,00
Математички методи 28.01.2019 14,00
Меѓународен маркетинг 04.02.2019 12,00
Меѓународен менаџмент 25.01.2019 12,00
Меѓународен финансиски менаџмент 06.02.2019 12,00
Меѓународна економија 23.01.2019 9,00
Меѓународни организации и интеграции 01.02.2019 9,00
Меѓународни трговски трансакции 07.02.2019 9,00
Меѓународни финансии 01.02.2019 12,00
Меѓународно финансиско известување 25.01.2019 12,00
Менаџмент информациони системи 05.02.2019 12,00
Менаџмент на е-бизнис 21.01.2019 9,00
Менаџмент на мал бизнис 31.01.2019 12,00
Менаџмент на перформанси 31.01.2019 12,00
Менаџмент на промени 29.01.2019 12,00
Менаџмент на ризик 25.01.2019 12,00
Менаџмент на човечки ресурси 31.01.2019 9,00
Методи на продажба 24.01.2019 14,00
Микроекономија 21.01.2019 11,30
Монетарна економија 23.01.2019 12,00
Мултилатерален трговски систем 22.01.2019 9,00
Мултилатерална трговска регулатива 21.01.2019 14,00
Надворешна трговија 05.02.2019 12,00
Наука за менаџмент 28.01.2019 14,00
Небанкарски финансиски институции 21.01.2019 11,30
Однесување на потрошувачите 29.01.2019 9,00
Односи со јавноста 08.02.2019 14,00
Општеств. богатство и национ. сметки 08.02.2019 9,00
Организација на податоци во претпр. 23.01.2019 12,00
Организациско однесување 31.01.2019 12,00
Осигурување 30.01.2019 9,00
Основи на Е-бизнис 23.01.2019 12,00
Основи на економија 06.02.2019 9,00
Основи на маркетинг 28.01.2019 9,00
Основи на менаџмент 08.02.2019 12,00
Основи на сметководство 24.01.2019 12,00
Планирање и развој на веб 28.01.2019 11,30
Политика на технолошки развој 22.01.2019 9,00
Претприемништво 31.01.2019 12,00
Производен менаџмент 29.01.2019 9,00
Промоција 30.01.2019 12,30
Развој на економската мисла 24.01.2019 9,00
Ревизија 21.01.2019 9,00
Системска анализа на е-бизнис 05.02.2019 9,00
Сметководствени информациони системи 01.02.2019 12,00
Сметководствени контролни системи 31.01.2019 12,00
Сметководство на јавен сектор 08.02.2019 12,00
Сметководство на трошоци 23.01.2019 12,00
Социологија 30.01.2019 12,30
Статистика за бизнис и економија 22.01.2019 11,30
Стратегиски маркетинг 28.01.2019 9,00
Стратегиски менаџмент 07.02.2019 12,00
Теорија на одлучување 05.02.2019 12,00
Теорија на организација 25.01.2019 9,00
Трговско право 08.02.2019 14,00
Управување со производот 07.02.2019 9,00
Управување со системите 06.02.2019 9,00
Управувачко сметководство (СиР) 23.01.2019 9,00
Финансиска економетрија 04.02.2019 9,00
Финансиски менаџмент 06.02.2019 12,00
Финансиско сметководство 01.02.2019 9,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 05.02.2019 9,00
Хартии од вредност и портф. менаџмент 24.01.2019 9,00