Јануарско-февруарска сесија, 2019Предмет Датум Час Резултати
ЕРП системи 01.02.2019
Аграрна политика 28.01.2019
Анализа на временски серии 07.02.2019
Анализа на финансиски извештаи 24.01.2019
Англиски јазик 1 и 2 24.01.2019
Банкарски менаџмент 23.01.2019
Банкарство 29.01.2019
Бизнис логистика 04.02.2019
Вовед во економија на животна средина/Екол. менаџмент 25.01.2019
Девизна политика 31.01.2019
Деловна етика 29.01.2019
Деловно планирање 29.01.2019
Демографија 07.02.2019
Директен маркетинг 31.01.2019
Државна регулација 29.01.2019
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 08.02.2019
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 21.01.2019
Е-бизнис дистрибутивни канали 04.02.2019
Е-бизнис иновации 24.01.2019
Европски економски интеграции 04.02.2019
Единствен пазар на ЕУ 25.01.2019
Економетрија 04.02.2019
Економија на инвестиции 21.01.2019
Економија на јавен сектор 30.01.2019
Економија на работна сила 22.01.2019
Економика на внатрешна трговија 08.02.2019
Економика на претпријатие 04.02.2019
Економска статистика 28.01.2019
Економски развој 22.01.2019
Економски системи и глобализација 23.01.2019
Економско планирање 25.01.2019
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 04.02.2019
Инвестиционен менаџмент 22.01.2019
Индустриска политика 30.01.2019
Интерна ревизија 22.01.2019
Интернет маркетинг 24.01.2019
Информациони технологии 25.01.2019
Јавни финансии 28.01.2019
Корпоративно управување 24.01.2019
Корпоративно финан. известување 07.02.2019
Лични финансии 08.02.2019
Локални финансии 25.01.2019
Макроекономија 29.01.2019
Маркетинг комуникации 30.01.2019
Маркетинг менаџмент 31.01.2019
Маркетинг на трговски претпријатија 30.01.2019
Маркетинг на услужни дејности 29.01.2019
Маркетинг политика на цени 21.01.2019
Математика за економисти 30.01.2019
Математички методи 28.01.2019
Меѓународен маркетинг 04.02.2019
Меѓународен менаџмент 25.01.2019
Меѓународен финансиски менаџмент 06.02.2019
Меѓународна економија 06.02.2019
Меѓународни организации и интеграции 01.02.2019
Меѓународни трговски трансакции 07.02.2019
Меѓународни финансии 01.02.2019
Меѓународно финансиско известување 25.01.2019
Менаџмент информациони системи 05.02.2019
Менаџмент на е-бизнис 21.01.2019
Менаџмент на мал бизнис 31.01.2019
Менаџмент на перформанси 31.01.2019
Менаџмент на промени 29.01.2019
Менаџмент на ризик 25.01.2019
Менаџмент на човечки ресурси 31.01.2019
Методи на продажба 24.01.2019
Микроекономија 21.01.2019
Монетарна економија 23.01.2019
Мултилатерален трговски систем 22.01.2019
Мултилатерална трговска регулатива 21.01.2019
Надворешна трговија 05.02.2019
Наука за менаџмент 28.01.2019
Небанкарски финансиски институции 21.01.2019
Однесување на потрошувачите 29.01.2019
Односи со јавноста 08.02.2019
Општеств. богатство и национ. сметки 08.02.2019
Организација на податоци во претпр. 23.01.2019
Организациско однесување 31.01.2019
Осигурување 30.01.2019
Основи на дигитална економија 01.02.2019
Основи на Е-бизнис 23.01.2019
Основи на економија 06.02.2019
Основи на маркетинг 28.01.2019
Основи на менаџмент 08.02.2019
Основи на сметководство 24.01.2019
Планирање и развој на веб 28.01.2019
Политика на технолошки развој 22.01.2019
Правни и етички аспекти на Интернет 24.01.2019
Претприемништво 31.01.2019
Применета економија 28.01.2019
Проект менаџмент 06.02.2019
Производен менаџмент 29.01.2019
Промоција 30.01.2019
Развој на економската мисла 24.01.2019
Ревизија 21.01.2019
Системска анализа на е-бизнис 05.02.2019
Сметководствени информациони системи 01.02.2019
Сметководствени контролни системи 31.01.2019
Сметководство на јавен сектор 08.02.2019
Сметководство на трошоци 23.01.2019
Социологија 23.01.2019
Статистика за бизнис и економија 22.01.2019
Статистичка контрола на квалитет 04.02.2019
Стратегиски маркетинг 28.01.2019
Стратегиски менаџмент 07.02.2019
Теорија на одлучување 05.02.2019
Теорија на организација 25.01.2019
Трговско право 08.02.2019
Управување со производот 07.02.2019
Управување со системите 06.02.2019
Управувачко сметководство 23.01.2019
Финансиска економетрија 04.02.2019
Финансиска математика 30.01.2019
Финансиски менаџмент 06.02.2019
Финансиско сметководство 01.02.2019
Фискален и монетарен систем на ЕУ 05.02.2019
Хартии од вредност и портф. менаџмент 24.01.2019