Прв циклус: Јунска испитна сесија, 2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Анализа на временски серии 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Анализа на финансиски извештаи 6/10/2019 12:00:00 AM 14,00
Англиски јазик 1 и 2 6/12/2019 12:00:00 AM 13,30
Банкарски менаџмент 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Банкарство 6/24/2019 12:00:00 AM 12,00
Бизнис логистика 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент 6/13/2019 12:00:00 AM 11,30
Девизна политика 6/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Деловна етика 6/11/2019 12:00:00 AM 11,30
Деловно комуницирање 6/19/2019 12:00:00 AM 11,30
Деловно планирање 6/24/2019 12:00:00 AM 9,00
Демографија 6/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Директен маркетинг 6/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Државна регулација 6/7/2019 12:00:00 AM 9,00
Државно сметков. и сметк. на непроф. организации 6/7/2019 12:00:00 AM 14,30
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 6/18/2019 9,00
Е-бизнис дистрибутивни канали 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис иновации 6/20/2019 12:00:00 AM 9,00
Европски економски интеграции 6/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Единствен пазар на ЕУ 6/20/2019 12:00:00 AM 11,30
Економетрија 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на инвестиции 6/20/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на јавен сектор 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на работна сила/ Економија на трудот 6/25/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на социјалната држава/ Политика на социјален развој 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Економика на Македонија/ Применета економија 6/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Економика на претпријатие 6/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Економска статистика 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Економски развој 6/25/2019 12:00:00 AM 9,00
Економски системи и глобализација 6/17/2019 12:00:00 AM 10,30
Економско планирање 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
ЕРП системи 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Инвестиционен менаџмент 6/17/2019 12:00:00 AM 13,00
Индустриска политика 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Интерна ревизија 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Интернет маркетинг 6/6/2019 12:00:00 AM 14,00
Информациони технологии 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Јавни финансии 6/6/2019 12:00:00 AM 14,00
Корпоративно управување 6/24/2019 12:00:00 AM 9,00
Корпоративно финан. известување 6/25/2019 12:00:00 AM 11,30
Лични финансии 6/7/2019 12:00:00 AM 12,30
Локални финансии 6/6/2019 12:00:00 AM 14,00
Макроекономија 6/7/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг истражување 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг менаџмент 6/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг на услужни дејности 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг политика на цени 6/10/2019 12:00:00 AM 14,00
Математика за економисти 6/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен маркетинг 6/21/2019 12:00:00 AM 12,00
Меѓународен менаџмент 6/7/2019 12:00:00 AM 12,30
Меѓународен финансиски менаџмент 6/17/2019 12:00:00 AM 10,30
Меѓународна економија 6/21/2019 12:00:00 AM 12,00
Меѓународни организации и интеграции 6/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународни трговски трансакции 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународни финансии 6/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Меѓународно финансиско известување 6/11/2019 12:00:00 AM 14,00
Менаџмент информациони системи 6/20/2019 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на Е-бизнис 6/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на мал бизнис 6/21/2019 12:00:00 AM 12,00
Менаџмент на перформанси 6/12/2019 12:00:00 AM 12,00
Менаџмент на промени 6/11/2019 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на ризик 6/20/2019 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на човечки ресурси 6/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Методи на продажба 6/6/2019 12:00:00 AM 14,00
Микроекономија 6/10/2019 12:00:00 AM 14,00
Монетарна економија 6/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Мултилатерален трговски систем 6/24/2019 12:00:00 AM 9,00
Мултилатерална трговска регулатива 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Надворешна трговија 6/20/2019 12:00:00 AM 9,00
Наука за менаџмент 6/7/2019 12:00:00 AM 14,30
Небанкарски финансиски институции 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Однесување на потрошувачите 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Односи со јавноста 6/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Општеств. богатство и национ. сметки 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Организ. на податоци во претпријатие 6/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Организациско однесување 6/7/2019 12:00:00 AM 12,30
Осигурување 6/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на бизнис аналитика/ Математички методи 6/7/2019 12:00:00 AM 14,30
Основи на дигитална економија 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на Е-бизнис 6/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на економија 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Основи на маркетинг 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на менаџмент 6/19/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на сметководство 6/5/2019 12:00:00 AM 11,30
Планирање и развој на веб 6/7/2019 12:00:00 AM 14,30
Политика на технолошки развој 6/25/2019 12:00:00 AM 9,00
Претприемништво 6/24/2019 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 6/17/2019 12:00:00 AM 10,30
Производен менаџмент 6/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Промоција 6/25/2019 12:00:00 AM 11,30
Развој на економската мисла 6/19/2019 12:00:00 AM 11,30
Ревизија 6/7/2019 12:00:00 AM 9,00
Регионална економија 6/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Системска анализа на Е-бизнис 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Сметководствени информациони системи 6/11/2019 12:00:00 AM 14,00
Сметководствени контролни системи 6/25/2019 12:00:00 AM 11,30
Сметководство на јавен сектор 6/7/2019 12:00:00 AM 9,00
Социологија 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Статистика за бизнис и економија 6/21/2019 12:00:00 AM 9,00
Статистичка контрола на квалитет 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски маркетинг 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 6/25/2019 12:00:00 AM 11,30
Теорија на одлучување 6/19/2019 12:00:00 AM 11,30
Теорија на организација 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Трговско право 6/24/2019 12:00:00 AM 9,00
Управување со маркетинг канали/ Економика на внатр. трговија 6/21/2019 12:00:00 AM 12,00
Управување со производот 6/24/2019 12:00:00 AM 12,00
Управување со системите 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Управувачко сметководство (деп. СиР) 6/5/2019 12:00:00 AM 11,30
Управувачко сметководство 1/Сметководство на трошоци / УС (деп Мен и ФМ) 6/5/2019 12:00:00 AM 15,00
Финансиска економетрија 6/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиска математика 6/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиски менаџмент 6/17/2019 12:00:00 AM 10,30
Финансиски пазари и институции 6/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Финансиско сметководство 6/20/2019 12:00:00 AM 11,30
Фискален и монетарен систем на ЕУ 6/25/2019 12:00:00 AM 9,00
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 6/10/2019 12:00:00 AM 11,30