Втор циклус студии: Јунска сесија, 2019Предмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Анализа на финансиски извештаи 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Банкарство 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Банки и банкарски системи 6/11/2019 12:00:00 AM 17,00
Бизнис информациски системи 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Глобални информациски структури 6/17/2019 12:00:00 AM 17,00
Даночно сметководство 6/25/2019 12:00:00 AM 17,00
Дизајнирање на бизнис процес 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Државна ревизија 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Е-влада 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Економија на инвестиции 6/11/2019 12:00:00 AM 17,00
Економија на јавниот сектор 6/18/2019 12:00:00 AM 17,00
Економска анализа за бизнис лидери 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Екстерно известување 6/18/2019 12:00:00 AM 17,00
Емпириски финансии 05.06.2019 17,00
Инвестиционен менаџмент 6/13/2019 12:00:00 AM 17,00
Инструменти на државна регулација 6/12/2019 12:00:00 AM 17,00
Интерна ревизија 6/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Интернет маркетинг 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Интернет маркетинг апликации и алатки 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 1 6/13/2019 12:00:00 AM 17,00
Јавни финансии 2 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Јавно приватно партнерство 24.06.2019 17,00
Квантитативни методи за финансиски менаџмент 6/11/2019 12:00:00 AM 17,00
Корпоративна финансиска стратегија 6/17/2019 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно управување 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Корпоративно финансиско известување 6/25/2019 12:00:00 AM 11,30
Маркетинг истражување 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Маркетинг на услужни дејности 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен менаџмент 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Меѓународни финансии 6/17/2019 12:00:00 AM 17,00
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Меѓународните финансиски и трговски орган и ек.развој 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент 6/7/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент во осигурување 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент информациони системи 6/18/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на знаење 6/18/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на информациски технологии 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на перформанси 6/13/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на промени/Управување со промените 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Менаџмент на синџирот на снабдување 6/20/2019 12:00:00 AM
Методи на научно-истражувачка работа 6/25/2019 12:00:00 AM 17,00
Монетарен систем и политика 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Монетарна анализа 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00
Монетарна и фискална политика на ЕУ 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Мултиваријациона анализа 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Напреден финансиски менаџмент 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Напредна економетрија 6/12/2019 12:00:00 AM 17,00
Нови можности и претприемништво 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Однесување на потрошувачите 6/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Оперативна стратегија 6/20/2019 12:00:00 AM 17,00
Организациско однесување 6/17/2019 12:00:00 AM 17,00
Осигурување: теории и практика 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Политика на производот/Управ со производ 6/18/2019 12:00:00 AM 17,00
Портфолио менаџмент 6/19/2019 12:00:00 AM 17,00
Принципи на маркетинг 6/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Промоција 6/10/2019 12:00:00 AM 17,00
Развој на професионални вештини за вработување 6/13/2019 12:00:00 AM 17,00
Ревизија 6/7/2019 12:00:00 AM 17,00
Современи монетарни концепции 6/12/2019 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент 6/13/2019 12:00:00 AM 17,00
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 6/20/2019 12:00:00 AM 17,00
Стратегиско сметководство на менаџмент 6/5/2019 12:00:00 AM 17,00
Теоретска економетрија 6/12/2019 12:00:00 AM 17,00
Теорија на организација 6/12/2019 12:00:00 AM 17,00
Управување со ризици во финансиски институции 6/5/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансии на корпорации 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансирање на претприемачки бизниси 6/6/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансиска економетрија 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансиски менаџмент 6/21/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари 6/7/2019 12:00:00 AM 17,00
Финансиски пазари и институции 6/7/2019 12:00:00 AM 17,00
Човечките ресурси во јавниот сектор 6/24/2019 12:00:00 AM 17,00