Прв циклус студии: Август-Септемвриска испитна сесија, 2019Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 8/30/2019 12:00:00 AM 9,00
Анализа на временски серии 9/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Анализа на финансиски извештаи 9/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Англиски јазик I и II 9/5/2019 12:00:00 AM 11,30
Банкарски менаџмент 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Банкарство 9/11/2019 12:00:00 AM 11,30
Бизнис логистика 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Девизна политика 9/16/2019 12:00:00 AM
Деловна етика 9/13/2019 12:00:00 AM 11,30
Деловно комуницирање 9/11/2019 12:00:00 AM 11,30
Деловно планирање 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Демографија 9/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Дигитална економија 8/29/2019 12:00:00 AM 11,30
Директен маркетинг 9/11/2019 12:00:00 AM 13,30
Државна регулација 9/4/2019 12:00:00 AM 9,00
Државно сметков и смет на непрофитни организации 9/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Е-бизнис апликации во вртуелно окружување 9/17/2019 12:00:00 AM
Е-бизнис дистрибутивни канали 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Е-бизнис иновации 9/16/2019 12:00:00 AM 12,00
Европски економски интеграции 9/4/2019 12:00:00 AM 11,30
Единствен пазар на ЕУ 9/16/2019 12:00:00 AM 12,00
Еколошки менаџмент/Вовед во економија на животна средина 9/17/2019 12:00:00 AM 11,30
Економетрија 9/16/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на инвестиции 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Економија на јавниот сектор 9/3/2019 12:00:00 AM 12,00
Економија на работна сила/Економија на трудот 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Економика на Македонија/ Применета економија 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Економика на претпријатија 9/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Економска статистика 8/30/2019 12:00:00 AM 9,00
Економски развој 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Економски системи и глобализација 9/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Економско планирање 8/30/2019 12:00:00 AM 9,00
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
ЕРП системи 8/29/2019 12:00:00 AM 11,30
Инвестиционен менаџмент 9/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Индустриска политика 9/3/2019 12:00:00 AM 12,00
Интерна ревизија 9/17/2019 12:00:00 AM 11,30
Интернет маркетинг 8/27/2019 12:00:00 AM 9,00
Информациони технологии 9/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Јавни финансии 9/2/2019 12:00:00 AM 11,30
Квантитативни методи во финансии 9/12/2019 12:00:00 AM
Корпоративно управување 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Корпоративно финансиско известување 9/4/2019 12:00:00 AM 11,30
Лични финансии 9/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Локални финансии 9/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Макроекономија 9/4/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг истражување 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг комуникации 9/3/2019 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 9/11/2019 12:00:00 AM 13,30
Маркетинг на трговски претпријатија 9/3/2019 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Маркетинг политика на цени 9/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Математика за економисти 8/26/2019 12:00:00 AM 9,00
Математички методи/ Основи во бизнис аналитика 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен маркетинг 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународен менаџмент 9/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Меѓународен финансиски менаџмент 9/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународна економија 9/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Меѓународни организации и интеграции 9/5/2019 12:00:00 AM 11,30
Меѓународни трговски трансакции 8/30/2019 12:00:00 AM 11,30
Меѓународни финансии 9/17/2019 12:00:00 AM 11,30
Меѓународно финансиско известување 8/29/2019 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент информациони системи 9/4/2019 12:00:00 AM 14,00
Менаџмент на е-бизнис 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на мал бизнис 9/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Менаџмент на перформанси 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на промени 9/13/2019 11,30
Менаџмент на ризик 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Менаџмент на човечки ресурси 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Методи на продажба 8/27/2019 12:00:00 AM 9,00
Микроекономија 9/10/2019 12:00:00 AM 11,30
Монетарна економија 9/17/2019 12:00:00 AM 11,30
Мултилатерален трговски систем 8/30/2019 12:00:00 AM 11,30
Мултилатерална трговска регулатива 9/2/2019 12:00:00 AM 13,30
Надворешна трговија 9/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Наука за менаџмент 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Небанкарски финансиски институции 9/18/2019 12:00:00 AM 9,00
Однесување на потрошувачите 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Односи со јавноста 9/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Општествено богатство и национални сметки 8/27/2019 12:00:00 AM 11,30
Организација на податоци во претпријатие 9/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Организациско однесување 9/18/2019 12:00:00 AM 11,30
Осигурување 8/26/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на е-бизнис 9/11/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на економијата 8/29/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на маркетинг 9/4/2019 12:00:00 AM 9,00
Основи на менаџмент 9/5/2019 12:00:00 AM 11,30
Основи на сметководство 9/3/2019 12:00:00 AM 9,00
Планирање и развој на веб 8/27/2019 12:00:00 AM 9,00
Политика на социјален развој 8/27/2019 12:00:00 AM 11,30
Политика на технолошки развој 9/17/2019 12:00:00 AM 9,00
Претприемништво 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Проектен менаџмент 9/6/2019 12:00:00 AM
Производен менаџмент 9/2/2019 12:00:00 AM 11,30
Промоција 9/3/2019 12:00:00 AM 12,00
Развој на економската мисла 9/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Ревизија 9/12/2019 12:00:00 AM 11,30
Регионална економија 9/2/2019 12:00:00 AM 9,00
Системска анализа на Е-бизнис 9/6/2019 12:00:00 AM 11,30
Сметководствени информациони системи 9/13/2019 12:00:00 AM 9,00
Сметководствени контролни системи 9/4/2019 12:00:00 AM 11,30
Сметководство на јавниот сектор 9/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Сметководство на трошоци/Управувачко сметк. 1/УС (деп.мен, ФМ) 8/30/2019 12:00:00 AM 11,30
Социологија 9/3/2019 12:00:00 AM 12,00
Статистика за бизнис и економиja 9/16/2019 12:00:00 AM 9,00
Статистичка контрола на квалитет 9/16/2019 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 9/4/2019 12:00:00 AM 9,00
Стратегиски менаџмент 9/3/2019 12:00:00 AM 12,00
Теорија на одлучување 9/11/2019 12:00:00 AM 11,30
Теорија на организација 9/2/2019 12:00:00 AM 11,30
Трговско право 9/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Управување со маркетинг канали/Економика на внатрешна трговија 9/13/2019 12:00:00 AM 11,30
Управување со производот 9/12/2019 12:00:00 AM 9,00
Управување со системите 8/29/2019 12:00:00 AM 9,00
Управувачко сметководство (Си Р) 8/30/2019 12:00:00 AM 14,00
Финансиска економетрија 9/16/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиска математика 8/26/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиски менаџмент 8/30/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиски пазари и институции 9/10/2019 12:00:00 AM 9,00
Финансиско сметководство 9/6/2019 12:00:00 AM 9,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Хартии од вредност и портфолио менаџмент 9/16/2019 12:00:00 AM 12,00