Втор циклус студии: Август-Септемвриска испитна сесија, 2019 ИСПИТИТЕ ПОЧНУВААТ ВО 17,00чПредмет Датум Час Резултати
Анализа на временски серии 9/17/2019 12:00:00 AM
Анализа на финансиски извештаи 9/17/2019 12:00:00 AM
Бази на податоци за Е-бизнис 9/4/2019 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент (СиР) 9/10/2019 12:00:00 AM
Банкарство 9/17/2019 12:00:00 AM
Банки и банкарски системи 9/4/2019 12:00:00 AM
Бизнис етика 9/2/2019 12:00:00 AM
Бизнис етика во осигурувањето 9/2/2019 12:00:00 AM
Бизнис информациски системи 9/12/2019 12:00:00 AM
Веб дизајн и развој 9/12/2019 12:00:00 AM
Глобални информациски структури 9/11/2019 12:00:00 AM
Даночно сметководство 9/4/2019 12:00:00 AM
Деловна етика 9/2/2019 12:00:00 AM
Демографски методи 9/13/2019 12:00:00 AM
Дигитална економија 9/16/2019 12:00:00 AM
Дигиталната економија 9/13/2019 12:00:00 AM
Дизајнирање на бизнис процес 9/17/2019 12:00:00 AM
Дистрибуција со методи на продажба 9/5/2019 12:00:00 AM
Државна ревизија 9/12/2019 12:00:00 AM
Е-бизнис иновации 9/6/2019 12:00:00 AM
Е-бизнис модели во осигурувањето 9/12/2019 12:00:00 AM
Е-влада 9/17/2019 12:00:00 AM
Европско бизнис окружување 9/5/2019 12:00:00 AM
Економија на инвестиции 9/2/2019 12:00:00 AM
Економија на јавен избор 9/13/2019 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 9/6/2019 12:00:00 AM
Економија на менаџери 9/10/2019 12:00:00 AM
Економска анализа за бизнис лидери 8/30/2019 12:00:00 AM
Економски развој - теории и емпириски факти 9/4/2019 12:00:00 AM
Екстерно известување 9/6/2019 12:00:00 AM
Е-менаџмент на односи со потрошувачите 9/13/2019 12:00:00 AM
Емпириски финансии 8/29/2019 12:00:00 AM
ЕРП системи 9/13/2019 12:00:00 AM
Избрани проблеми од макро и микро економија 9/16/2019 12:00:00 AM
Инвестиционен менаџмент 9/4/2019 12:00:00 AM
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор 9/16/2019 12:00:00 AM
Инструменти на државна регулација 9/3/2019 12:00:00 AM
Интерна ревизија 9/5/2019 12:00:00 AM
Интернет маркетинг 9/10/2019 12:00:00 AM
Интернет маркетинг апликации и алатки 9/10/2019 12:00:00 AM
Јавна администрација и јавна одговорност 9/17/2019 12:00:00 AM
Јавни финансии 9/16/2019 12:00:00 AM
Јавни финансии 1 9/4/2019 12:00:00 AM
Јавни финансии 2 9/16/2019 12:00:00 AM
Јавно приватно партнерство 9/17/2019 12:00:00 AM
Квантитативни методи за финансиски менаџмент 9/2/2019 12:00:00 AM
Користење апликации преку Интернет 9/4/2019 12:00:00 AM
Корпoративно управување и теорија на игри 9/5/2019 12:00:00 AM
Корпоративна финансиска стратегија 9/11/2019 12:00:00 AM
Корпоративно управување 9/5/2019 12:00:00 AM
Корпоративно управување (Корпор. финан. менаџмент) 9/5/2019 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 9/4/2019 12:00:00 AM
Креирање и дизајнирање на е-бизнис решенија 9/17/2019 12:00:00 AM
Локален економски развој 9/4/2019 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 9/17/2019 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 9/3/2019 12:00:00 AM
Маркетинг на услужни дејности 9/5/2019 12:00:00 AM
Маркетинг преку социјални медиуми 9/10/2019 12:00:00 AM
Математичка статистика 9/16/2019 12:00:00 AM
Меѓународен маркетинг 9/6/2019 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент 9/5/2019 12:00:00 AM
Меѓународен менаџмент на човечки ресурси 9/12/2019 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 9/16/2019 12:00:00 AM
Меѓународна економија 9/3/2019 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 9/11/2019 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1 9/11/2019 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 2 9/11/2019 12:00:00 AM
Меѓународниот бизнис и економскиот развој 9/5/2019 12:00:00 AM
Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој 9/10/2019 12:00:00 AM
Меѓународните финансиски и трговски орган и ек.развој 9/10/2019 12:00:00 AM
Менаџмент (MBA менаџмент) 9/4/2019 12:00:00 AM
Менаџмент (Менаџмент во осигурув) 9/4/2019 12:00:00 AM
Менаџмент во осигурување 9/16/2019 12:00:00 AM
Менаџмент информациони системи 9/6/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на знаење 9/6/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на информациски технологии 9/12/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на корпоративни ризици 9/11/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на мал бизнис 9/13/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на односи со потрошувачи 9/13/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на перформанси 9/4/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на промени/Управување со промените (МБА) 9/12/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на ризик 9/11/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на синџирот на снабдување 9/13/2019 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси (СиР) 9/13/2019 12:00:00 AM
Мерење на резултати 9/6/2019 12:00:00 AM
Методи на научно-истражувачка работа 9/4/2019 12:00:00 AM
Модерни технологии за е-бизнис 9/12/2019 12:00:00 AM
Монетарен систем и политика 9/12/2019 12:00:00 AM
Монетарна анализа 9/17/2019 12:00:00 AM
Монетарна економија 8/29/2019 12:00:00 AM
Монетарна и фискална политика на ЕУ 9/10/2019 12:00:00 AM
Мултиваријациона анализа 9/10/2019 12:00:00 AM
Напреден финансиски менаџмент 9/16/2019 12:00:00 AM
Напредна економетрија 9/3/2019 12:00:00 AM
Нови можности и претприемништво 9/5/2019 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 9/5/2019 12:00:00 AM 9,00
Оперативна стратегија 9/13/2019 12:00:00 AM
Организациско однесување 9/11/2019 12:00:00 AM
Осигурување: теории и практика 9/16/2019 12:00:00 AM
Политика на производот/Управ со производ 9/6/2019 12:00:00 AM
Политика на цени во маркетинг 9/2/2019 12:00:00 AM
Портфолио менаџ./Портф на харт од вред 9/10/2019 12:00:00 AM
Примена на научно-истр.методи во е-бизнис 9/12/2019 12:00:00 AM
Принципи на маркетинг 9/4/2019 12:00:00 AM 9,00
Проект менаџмент 9/16/2019 12:00:00 AM
Промоција 9/12/2019 12:00:00 AM
Развој на професионални вештини за вработување 9/4/2019 12:00:00 AM
Ревизија 9/4/2019 12:00:00 AM
Системска анализа и дизајн 9/4/2019 12:00:00 AM
Сметководствени информациски системи и технологии 8/29/2019 12:00:00 AM
Сметководство за државни и непроф.организации 8/29/2019 12:00:00 AM
Сметководство на менаџмент и контрола 8/30/2019 12:00:00 AM
Современи макроекономски концепции и политики 9/3/2019 12:00:00 AM
Современи монетарни концепции 9/3/2019 12:00:00 AM
Современи предизвици во управ. со локал. јавни финан. 8/30/2019 12:00:00 AM
Современи финансиски аспекти во осигурувањето 9/10/2019 12:00:00 AM
Спојување и аквизиции помеѓу компаниите 9/2/2019 12:00:00 AM
Статистика за бизнис во осигурување 9/13/2019 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитетот 8/30/2019 12:00:00 AM
Странски директни инвестиции 9/3/2019 12:00:00 AM
Стратегиски маркетинг 9/4/2019 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент 9/4/2019 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент за Е-бизнис 9/4/2019 12:00:00 AM
Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 9/13/2019 12:00:00 AM
Стратегиско сметководство на менаџмент 8/30/2019 12:00:00 AM
Теоретска економетрија 9/3/2019 12:00:00 AM
Теорија на организација 9/4/2019 12:00:00 AM
Технолошкиот развој и глобализацијата 9/17/2019 12:00:00 AM
Управување во јавните претпријатија 9/6/2019 12:00:00 AM
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор 9/17/2019 12:00:00 AM
Управување со промените (Јавен сектор) 9/4/2019 12:00:00 AM
Управување со ризици во финансиски институции 8/29/2019 12:00:00 AM
Управувачко сметководство 8/30/2019 12:00:00 AM
Финансии на корпорации 9/16/2019 12:00:00 AM
Финансирање на претприемачки бизниси 9/5/2019 12:00:00 AM
Финансиска економетрија 9/16/2019 12:00:00 AM
Финансиска и актуарска математика 9/13/2019 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 9/16/2019 12:00:00 AM
Финансиски пазари 9/4/2019 12:00:00 AM
Финансиски пазари и институции 9/4/2019 12:00:00 AM
Финансиско известување во осигурителни компании 9/4/2019 12:00:00 AM
Човечките ресурси во јавниот сектор 9/17/2019 12:00:00 AM