Јануарска 2020Предмет Датум Час Резултати
ЕРП системи 31.01.2020
Аграрна политика 24.01.2020
Анализа на временски серии 07.02.2020
Анализа на финансиски извештаи 27.01.2020
Англиски јазик 1 и 2 27.01.2020
Банкарски менаџмент 23.01.2020
Банкарство 29.01.2020
Бизнис логистика 04.02.2020
Вовед во економија на животна средина/Екол. менаџмент 24.01.2020
Девизна политика 03.02.2020
Деловна етика 29.01.2020
Деловно комуницирање 31.01.2019
Деловно планирање 29.01.2020
Демографија 07.02.2020
Директен маркетинг 03.02.2020
Државна регулација 29.01.2020
Државно сметков. и сметк. на непроф. орг. 06.02.2020
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 22.01.2020
Е-бизнис дистрибутивни канали 04.02.2020
Е-бизнис иновации 27.01.2020
Европски економски интеграции 04.02.2020
Единствен пазар на ЕУ 24.01.2020
Економетрија 04.02.2020
Економија на инвестиции 22.01.2020
Економија на јавен сектор 30.01.2020
Економија на работна сила 21.01.2020
Економика на внатрешна трговија/Управување со маркетинг канали 06.02.2020
Економика на Македонија 23.01.2020
Економика на претпријатие 04.02.2020
Економска статистика 28.01.2020
Економски развој 21.01.2020
Економски системи и глобализација 23.01.2020
Економско планирање 24.01.2020
Е-менаџмент на односи со потрошувачи 04.02.2020
Инвестиционен менаџмент 24.01.2020
Индустриска политика 30.01.2020
Интегрирани маркетинг комуникации/Промоција 05.02.2020
Интерна ревизија 21.01.2020
Интернет маркетинг 27.01.2020
Информациони технологии 24.01.2020
Јавни финансии 28.01.2020
Корпоративно управување 27.01.2020
Корпоративно финан. известување 07.02.2020
Лични финансии 06.02.2020
Локални финансии 24.01.2020
Макроекономија 29.01.2020
Маркетинг истражување 04.02.2020
Маркетинг комуникации 30.01.2020
Маркетинг менаџмент 03.02.2020
Маркетинг на трговски претпријатија 30.01.2020
Маркетинг на услужни дејности 29.01.2020
Маркетинг политика на цени 22.01.2020
Математика за економисти 30.01.2020
Математички методи/ Основи на бизнис аналитика 28.01.2020
Меѓународен менаџмент 24.01.2020
Меѓународен финансиски менаџмент 05.02.2020
Меѓународна економија 23.01.2020
Меѓународни организации и интеграции 31.01.2020
Меѓународни трговски трансакции 07.02.2020
Меѓународни финансии 31.01.2020
Меѓународно финансиско известување 24.01.2020
Менаџмент информациони системи 04.02.2020
Менаџмент на е-бизнис 22.01.2020
Менаџмент на мал бизнис 03.02.2020
Менаџмент на перформанси 03.02.2020
Менаџмент на промени 29.01.2020
Менаџмент на ризик 24.01.2020
Менаџмент на човечки ресурси 03.02.2020
Методи на продажба 27.01.2020
Микроекономија 22.01.2020
Монетарна економија 23.01.2020
Мултилатерален трговски систем 21.01.2020
Мултилатерална трговска регулатива 22.01.2020
Надворешна трговија 27.01.2020
Наука за менаџмент / Операциони истражувања 28.01.2020
Небанкарски финансиски институции 22.01.2020
Однесување на потрошувачите 29.01.2020
Општеств. богатство и национ. сметки/ Национални сметки 06.02.2020
Организација на податоци во претпр. 23.01.2020
Организациско однесување 03.02.2020
Осигурување 30.01.2020
Основи на дигитална економија 31.01.2020
Основи на Е-бизнис 23.01.2020
Основи на економија 05.02.2020
Основи на маркетинг 28.01.2020
Основи на менаџмент 06.02.2020
Основи на сметководство 27.01.2020
Планирање и развој на веб 28.01.2020
Политика на социјален развој / Економија на социјална држава 06.02.2019
Политика на технолошки развој 21.01.2020
Правни и етички аспекти на Интернет 27.01.2020
Претприемништво 03.02.2020
Применета економија 28.01.2020
Проект менаџмент 05.02.2020
Производен менаџмент 29.01.2020
Развој на економската мисла 27.01.2020
Ревизија 22.01.2020
Регионална економија 23.01.2020
Системска анализа на е-бизнис 05.02.2020
Сметководствени информациони системи 31.01.2020
Сметководствени контролни системи 03.02.2020
Сметководство на јавен сектор 06.02.2020
Сметководство на трошоци 23.01.2020
Социологија 30.01.2020
Статистика за бизнис и економија 21.01.2020
Статистичка контрола на квалитет 04.02.2020
Стратегиски маркетинг 28.01.2020
Стратегиски менаџмент 07.02.2020
Теорија на одлучување 04.02.2020
Теорија на организација 24.01.2020
Трговско право 06.02.2020
Управување со производот 07.02.2020
Управување со системите 05.02.2020
Управувачко сметководство 23.01.2020
Финансиска економетрија 04.02.2020
Финансиска математика 30.01.2020
Финансиски менаџмент 05.02.2020
Финансиски пазари и институции 21.01.2019
Финансиско сметководство 31.01.2020
Фискален и монетарен систем на ЕУ 05.02.2020
Хартии од вредност и портф. менаџмент 27.01.2020