Прв колоквиум, зимски 2020Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 11/20/2019 9,00
Англиски јазик 1 11/16/2019 15,30
Бази на податоци за бизнис/Организација на податоци во претпријатие 21.11.2019 11,30
Банкарски менаџмент 11/16/2019 11,30
Бизнис логистика 11/18/2019 11,30
Деловна етика 11/19/2019 14,00
Демографија 11/22/2019 14,00
Дигитална економија/Основи на дигитална економија 11/22/2019 11,30
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 11/22/2019 11,30
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 11/20/2019 9,00
Европски економски интеграции 11/20/2019 9,00
Економетрија 22.11.2019 9,00/11,00
Економија на инвестиции 11/19/2019 14,00
Економија на јавниот сектор 11/15/2019 11,30
Економика на Македонија/Применета економија 11/15/2019 9,00
Економски раст и развој/Економски развој 14.11.2019 13,00
Економскио планирање 11/20/2019 9,00
ЕРП системи 11/22/2019 11,30
Индустриска политика 11/15/2019 11,30
Интегрирани маркетинг комуникации/Промоција 11/16/2019 9,00
Јавни финансии 11/22/2019 9,00
Квантитативни методи во финансии 23.11.2019 10,00
Корпоративно финансиско известување 11/20/2019 9,00
Лични финансии 11/16/2019 13,30
Макроекономија 11/19/2019 9,00
Маркетинг истражување 11/16/2019 9,00
Маркетинг менаџмент 11/21/2019 14,00
Математика за економисти 14.11.2019 8,00/10,00
Меѓународен финансиски менаџмент 11/19/2019 11,30
Меѓународни организации и интеграции 21.11.2019 14,00
Меѓународни трговски трансакции 11/16/2019 9,00
Меѓународни финансии 21.11.2019 14,00
Менаџмент информациони системи 11/15/2019 17,00
Менаџмент на човечки ресурси 11/15/2019 9,00
Микроекономија 16.11.2019 11,30
Надворешна трговија 11/19/2019 9,00
Наука за менаџмент / Операциони истражувања 11/22/2019 9,00
Национални сметки/Општествено богатство и национ. сметки 11/20/2019 11,30
Однесување на потрошувачите 11/15/2019 8,00
Основи на економија 11/15/2019 11,30/14,00
Основи на маркетинг 11/14/2019 13,00
Основи на менаџмент 11/18/2019 9,00
Основи на сметководство 11/21/2019 9,00/11,30
Производен менаџмент 11/22/2019 16,00
Системска анализа на е-бизнис 11/18/2019 14,00
Сметководствени информациони системи 11/18/2019 11,30
Сметководство на јавен сектор 11/22/2019 14,00
Статистичка контрола на квалитет 22.11.2019 9,00/11,30
Стратегиски менаџмент 21.11.2019 14,00
Теорија на организација 11/14/2019 15,00
Трговско право 11/20/2019 14,00
Управување со производот 11/20/2019 11,30
Финансиски менаџмент 11/19/2019 11,30
Финансиско сметководство 11/14/2019 15,00
Фискален и монетарен систем на ЕУ 11/18/2019 11,30