Втор колоквиум, зимски 2020Предмет Датум Час Резултати
Аграрна политика 1/15/2020 12:00:00 AM
Англиски јазик 1 1/11/2020 12:00:00 AM
Банкарски менаџмент 1/16/2020 12:00:00 AM
Бизнис логистика 1/10/2020 12:00:00 AM
Деловна етика 1/15/2020 12:00:00 AM
Демографија 1/11/2020 12:00:00 AM
Државно сметководство и сметк. на непроф. орг. 1/13/2020 12:00:00 AM
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување 1/16/2020 12:00:00 AM
Европски економски интеграции 1/9/2020 12:00:00 AM
Економетрија 1/10/2020
Економија на инвестиции 1/15/2020 12:00:00 AM
Економија на јавниот сектор 1/14/2020 12:00:00 AM
Економика на Македонија/Применета економија 1/13/2020 12:00:00 AM
Економски развој 1/16/2020 12:00:00 AM
Економско планирање 1/15/2020 12:00:00 AM
ЕРП системи 1/14/2020 12:00:00 AM
Индустриска политика 1/14/2020 12:00:00 AM
Интегрирани маркетинг комуникации / Промоција 1/9/2020 12:00:00 AM
Јавни финансии 1/13/2020 12:00:00 AM
Корпоративно финансиско известување 1/14/2020 12:00:00 AM
Лични финансии 1/10/2020 12:00:00 AM
Макроекономија 1/15/2020 12:00:00 AM
Маркетинг истражување 1/17/2020 12:00:00 AM
Маркетинг менаџмент 1/14/2020 12:00:00 AM
Математика за економисти 1/9/2020 12:00:00 AM
Меѓународен финансиски менаџмент 1/15/2020 12:00:00 AM
Меѓународни организации и интеграции 1/13/2020
Меѓународни трговски трансакции 1/10/2020 12:00:00 AM
Меѓународни финансии 1/17/2020
Менаџмент информациони системи 1/10/2020 12:00:00 AM
Менаџмент на човечки ресурси 1/14/2020 12:00:00 AM
Микроекономија 1/17/2020
Надворешна трговија 1/16/2020 12:00:00 AM
Наука за менаџмент / Операциони истражувања 1/11/2020 12:00:00 AM
Однесување на потрошувачите 1/13/2020 12:00:00 AM
Општествено богатство и национ. сметки 1/9/2020 12:00:00 AM
Организација на податоци во претпријатие 1/17/2020
Основи на дигитална економија 1/14/2020 12:00:00 AM
Основи на економија 1/14/2020 12:00:00 AM
Основи на маркетинг 1/10/2020 12:00:00 AM
Основи на менаџмент 1/17/2020 12:00:00 AM
Основи на сметководство 1/17/2020
Производен менаџмент 1/13/2020 12:00:00 AM
Системска анализа на е-бизнис 1/13/2020 12:00:00 AM
Сметководствени информациони системи 1/10/2020 12:00:00 AM
Сметководство на јавен сектор 1/13/2020 12:00:00 AM
Статистичка контрола на квалитет 1/17/2020
Стратегиски менаџмент 1/16/2020
Теорија на организација 1/15/2020 12:00:00 AM
Трговско право 1/11/2020 12:00:00 AM
Управување со производот 1/16/2020 12:00:00 AM
Финансиски менаџмент 1/15/2020 12:00:00 AM
Финансиско сметководство 1/16/2020 12:00:00 AM
Фискален и монетарен систем на ЕУ 1/13/2020 12:00:00 AM