д-р Благоја Ѓорѓијовски

Позиција Пензионирани професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-845
Емаил blagoja@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Роден е 1951 година. На факултетот работи од 1974 год. За редовен професор е избран во 1999 година. Научна преокупација му е Организација, Информациони системи, Менаџмент и Деловно комуницирање. Има објавено книга - Менаџмент информациони системи, како и 50 статии во зборници, годишници, списанија и др.

Предмет Насоки Степен
Теорија на одлучување Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Деловно комуницирање Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Роден е 1951 година. На факултетот работи од 1974 год. За редовен професор е избран во 1999 година. Научна преокупација му е Организација, Информациони системи, Менаџмент и Деловно комуницирање. Има објавено книга - Менаџмент информациони системи, како и 50 статии во зборници, годишници, списанија и др.