д-р Драге Јанев

Позиција Пензионирани професори
Катедра Математика и статистика
Телефон 3286-882
Емаил dragi@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Роден е 1951. Во 1998 год. е избран во звањето редовен професор. Научна преокупација му се математика за економисти и бизнис, осигурување и актуарство. Претседател е на Здружението на актуари на Република Македонија и е шеф на катедрата по математика, статистика и информатика. Автор е на следните книги: Збирка задачи од актуарска математика (1988), Финансиски и актуарски таблици (1991), Математички таблици за економисти (1997), Збирка задачи по математика (1997), Основи на актуарската анализа (1997), Математика за економисти - прв дел (1997), Стопанска математика - збирка задачи (1998), Основи на финансиската математика (1999), Математика за економисти (1999), Стопанска и финансиска математика (2000), Математика за економисти (2001) и Осигурување со елементи на актуарска анализа (2001). Во коавторство ги има објавено следните книги: Збирка решени задачи по математика за економисти (1981), Основи на актуарската математика и увод во осигурувањето (1981), Математика за економисти-збирка задачи (1988), Примена на BASIC во економските истражувања (1992), Статистика за менаџери (1994), Основи на сметачки машини (1995), Применета математика-бизнис и економија (1996) и Применета математика - збирка задачи (2002).

-- Не постојат предмети --

Роден е 1951. Во 1998 год. е избран во звањето редовен професор. Научна преокупација му се математика за економисти и бизнис, осигурување и актуарство. Претседател е на Здружението на актуари на Република Македонија и е шеф на катедрата по математика, статистика и информатика. Автор е на следните книги: Збирка задачи од актуарска математика (1988), Финансиски и актуарски таблици (1991), Математички таблици за економисти (1997), Збирка задачи по математика (1997), Основи на актуарската анализа (1997), Математика за економисти - прв дел (1997), Стопанска математика - збирка задачи (1998), Основи на финансиската математика (1999), Математика за економисти (1999), Стопанска и финансиска математика (2000), Математика за економисти (2001) и Осигурување со елементи на актуарска анализа (2001). Во коавторство ги има објавено следните книги: Збирка решени задачи по математика за економисти (1981), Основи на актуарската математика и увод во осигурувањето (1981), Математика за економисти-збирка задачи (1988), Примена на BASIC во економските истражувања (1992), Статистика за менаџери (1994), Основи на сметачки машини (1995), Применета математика-бизнис и економија (1996) и Применета математика - збирка задачи (2002).