д-р Љубица Костовска

Позиција Пензионирани професори
Катедра Надворешна трговија
Телефон 3286-893
Емаил ljubica@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Родена во Скопје, 1951, дипломирала на Економски факулетет во Скопје, каде се вработува како асистент во 1974, се запишува на посдипломски 1976/77, магистрира 1986, докторирала 1992 на тема: "Нестабилноста на светскотто стопанство и кризата на задолженост на земјите во развој".

Во 1993 е избрана за доцент на предм. Дисциплина : Светски економски развој.

Од 1996 доверен и е предметот Современите економски системи на кој е бирана во вонреден професор во 1998, аво 2000 доверен и е предметот теорија на надворешна трговија.

Во 2003 била избрана за редовен професор по овие две предметни дисциплини, кои и актуелни ги покрива, По најновиот наставен плана на Економскиот факултет во Скопје добива нова научна дисциплина: Европски економски интеграции.

Била продекан за настава во периодот 2001-2005 учебна година.Шеф на катедрата по надворешна трговија – во два мандати: 2005-2007 и 2007-2009 година. На последипломски студии од Европски студии носител на предметот: Современи тенденции во светската економија, и втор член е на предметот: Земји во транзиција.

Предмет Насоки Степен
Европски економски интеграции Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Економски системи и глобализација Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Теорија на надворешна трговија Е-бизнис Прв циклус студии

Родена во Скопје, 1951, дипломирала на Економски факулетет во Скопје, каде се вработува како асистент во 1974, се запишува на посдипломски 1976/77, магистрира 1986, докторирала 1992 на тема: "Нестабилноста на светскотто стопанство и кризата на задолженост на земјите во развој".

Во 1993 е избрана за доцент на предм. Дисциплина : Светски економски развој.

Од 1996 доверен и е предметот Современите економски системи на кој е бирана во вонреден професор во 1998, аво 2000 доверен и е предметот теорија на надворешна трговија.

Во 2003 била избрана за редовен професор по овие две предметни дисциплини, кои и актуелни ги покрива, По најновиот наставен плана на Економскиот факултет во Скопје добива нова научна дисциплина: Европски економски интеграции.

Била продекан за настава во периодот 2001-2005 учебна година.Шеф на катедрата по надворешна трговија – во два мандати: 2005-2007 и 2007-2009 година. На последипломски студии од Европски студии носител на предметот: Современи тенденции во светската економија, и втор член е на предметот: Земји во транзиција.

 • Academic Link Project: ”Transformation of Economic System of Republic of Macedonia
 • TEMPUS-Phare Project: ”Training Program in European Integartion for Civil Servants”2000-2002
 • Academic Link Project: ”Transformation1Academic Link Project: ”Transformation of Economic System of Republic of Macedonia “5.06.-22.06.1998, University of Essex, England
 • TEMPUS-Phare Project: ”Training Program in European Integration for Civil Servants “-University of Antwerp-Faculty of Applied Economics RUCA, Antwerpen ,Belgium,14.09.2000-12.10.2000
 • TEMPUS-Phare Project: ”Training Program in European Integration for Civil Servants”, University of Bari, Italy, 13.04.2001-29.04.2001
 • TEMPUS CARDS-UM-JEP, UNIVERSITY MANAGEMENT IN FYROM 2001-2003, University Nice, Sophia Antipolis, France,25.11.2003-30.11.2003
 • Idividualna mobilnost, Curriculum development, University Nice, Sophia Antipolis, France, 26.06.2006-7.07.2006
 • International conference on regional cooperation and integration of South and East Europe, referat :Economic Regional cooperation – basic a precondition for creating a more advanced integration, Svishtov, Bulgarie, November, 2002
 • II ASECU Conference, Economic cooperation in South eastern Europe, transition progress and accession to EU, referat: Transition towords market economy –base for integration in EU or paradigm of neocolonialism, Faculty of Economics, Belgrade, 6-9 November,
 • International conference: Contemporary tendencies and policies in structural changes in the economy, referat: Structural changes in production and implications on external sector in Republic of Macedonia, Ohrid, R. of Macedonia ,17-18 October, 2005.
 • ASECU Conference: Regional economic cooperation in South Eastern Europe, referat :SEECs : Economic gap, level of social conflict and strategic ambitions for EU integration, 11-14May 2006, Bankya, Bulgaria ; etc.
 • Makedonskata tranzicija –model za permanentna ekonomska kriza, Monografija:Dinamika na globalizacijata vo Jugoisto~na Evropa, Makedonija vo globalizacija, redakcija na N.Nikolovska, Ekonomski fakultet Skopje, dekemvri,2004
 • Macedonian Transition-A Model for Permanent Economic Crisis, Monographs:Dynamics of Globalization in South Eastern Europe, Global Scholarly Publications, New York,2004;
 • "The Balkans and Regionalisation Process, The Balkans in Transition", Editors: Nevill S. Arrachchige Don, and Ljubisa Mitrovic, Cambrige- San Francisko,IRFD,inc.2007
 • "Глобализација- реалност, носители и “вистински” размери", Годишник на Економски факултет Скопје , том 37
 • "Растот, сиромаштвото и глобализацијата", Годишник на Економски факултет Скопје , 2003, том 38
 • "Конкурентноста на ЈИЕ- земји наспроти конкурентноста на ЕУ", Годишник на Економски факултет Скопје , 2008, том 43
 • Должничката криза на земјите во развој, Скопје, 1996;
 • Современите економски системи, учебник, (коавторство), УКИМ, 2000;)
 • Теорија на надворешна трговија, учебник, Скопје, 2008