д-р Методија Несторовски

Позиција Пензионирани професори
Катедра Економија
Телефон 3286-810
Емаил metonest@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник12:00:00 - 14:00:00
Вторник12:00:00 - 14:00:00
Среда12:00:00 - 14:00:00
Понеделник08:20:15 - 08:20:15

Роден на 10.8.1951, с. Селце.

Основно и средно образование завршил зо Скопје. Завршил економски факултет во 1973 год., магистрирал 1982год. и докторирал 1987 год. на Економскиот факутлет во Скопје. Избран е за доцент 1987, за вонреден професор во 1991, за редовен професор во 1997 и реизбран 2002 год. Бил проректор за настава и наука на Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј

Предмет Насоки Степен
Економија на инвестиции Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Прв циклус студии
Инвестиционен менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Инвестиционен менаџмент Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Инвестиционо одлучување во јавниот сектор Управување во јавниот сектор Втор циклус студии
Странски директни инвестиции Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии

Роден на 10.8.1951, с. Селце.

Основно и средно образование завршил зо Скопје. Завршил економски факултет во 1973 год., магистрирал 1982год. и докторирал 1987 год. на Економскиот факутлет во Скопје. Избран е за доцент 1987, за вонреден професор во 1991, за редовен професор во 1997 и реизбран 2002 год. Бил проректор за настава и наука на Универзитетот “ Св. Кирил и Методиј

 • OECD, Центар за развој, Париз, (септември-октомври1981)
 • Германија (мај1993), Агенција за приватизација,(мај 1993)ч
 • Шпанија, Универзитет во Билбао (јуни, 2002)
 • Белгија,Универзитет во Гент, (септември, 2002).
 • Економија на инвестиции, 2010
 • Инвестиционен менаџмент, 2011 (во печат)
 • Оптимизација на структурата на индустријата на Македонија“, 1989
 • Економија на инвестиции-инвестиционен менаџмент“, 1993.
 • "Инвестициона одлука", 1997
 • „Инвестиционен менаџмент“, 2003
 • „Економија на инвестиции“, 2000, 2005
 • Економија на инвестиции, 2010