д-р Наталија Николовска

Позиција Пензионирани професори
Катедра Економија
Телефон 3286-883
Емаил natalijan@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Избрана е за редовен професор по предметите Регионална економија и Девизна политика на Економскиот факултет во Скопје во 2002 година. Магистрирала на Економскиот факултет во Скопје во 1982 година, а одбранила докторат наистиот факултет во 1990 година на проблемите од доменот на регионалниот развој.Објавила над 50 трудови концентрирани на проблеми од областа на регионалниот развој, екологијата, макроекономската политика, меѓународните економски односи и процесите на трансформација на транзиционите економии, од кои 3 се објавени во странство.Била член на работните тимови во повеќе проекти од кои позначајни се националната стратегија за економски развој и националната стратегија за заштите на животната средина.Учествувала на поголем број симпозиуми во земјата и во странство(Истанбул, Атина, Малта), а остварила и еден студиски престој во Салцбург, Австрија.

Предмет Насоки Степен
Регионална економија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Девизна политика Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Меѓународни финансиски и трговски институции и економскиот развој Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии
Локален економски развој Управување во јавниот сектор Втор циклус студии

Избрана е за редовен професор по предметите Регионална економија и Девизна политика на Економскиот факултет во Скопје во 2002 година. Магистрирала на Економскиот факултет во Скопје во 1982 година, а одбранила докторат наистиот факултет во 1990 година на проблемите од доменот на регионалниот развој.Објавила над 50 трудови концентрирани на проблеми од областа на регионалниот развој, екологијата, макроекономската политика, меѓународните економски односи и процесите на трансформација на транзиционите економии, од кои 3 се објавени во странство.Била член на работните тимови во повеќе проекти од кои позначајни се националната стратегија за економски развој и националната стратегија за заштите на животната средина.Учествувала на поголем број симпозиуми во земјата и во странство(Истанбул, Атина, Малта), а остварила и еден студиски престој во Салцбург, Австрија.