д-р Михаил Петковски

Позиција Пензионирани професори
Катедра Финансиски менаџмент
Телефон 3286-872
Емаил mpetkovski@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник12:00:00 - 14:00:00
Четврток12:00:00 - 14:00:00

Роден во Скопје. Основното и средното образование го завршил во родниот град. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 1989 година, ја одбранил докторската дисертација по наслов Девизните курсеви и националната економска политика.

Се занимава со проблематиката на финанскиските пазари и институции, меѓународните финансии и макроекономијата. Моментно е раководител на департманот на Финансиски Менаџмент.

Предмет Насоки Степен
Јавни финансии Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Финансиски пазари и институции Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии), Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Прв циклус студии
Меѓународни финансии Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Финансиски пазари Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Финансиски и фискален систем Менаџмент во осигурувањето Втор циклус студии
Современи монетарни концепции Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Меѓународни финансии I Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Јавни финансии I Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Оданочување Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Јавни финансии II Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии

Роден во Скопје. Основното и средното образование го завршил во родниот град. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 1989 година, ја одбранил докторската дисертација по наслов Девизните курсеви и националната економска политика.

Се занимава со проблематиката на финанскиските пазари и институции, меѓународните финансии и макроекономијата. Моментно е раководител на департманот на Финансиски Менаџмент.

 • 2008 – Консултант за пазарот на капитал, ангажиран во проектот Имплементација на заемот за социјална заштита, Светска банка и Министерството за труд и социјална политика на РМ
 • 2006- Синиот извештај за Република Македонија, Програма за развој на Обединетите нации.
 • 2004- Балканската опсерваторија на Виенскиот институт за компаративни економски истражувања, Виенски институт за компаративни економски истражувања и Лондонска школа за економија
 • 2003- Трговските политики и институции во земјите на Југоисточна Европа во ЕУ процесот за стабилизација и асоцијација, Светска банка
 • 2002- Надворшниот долг на Република Македонија,Виенски институт за компаративни економски истражувања и Министерството за финансии на РМ
 • 2000- Проект за техничка помош на пензиската реформа, Светска Банка
 • 2000- Проширувањето на Европската унија, регионализмот и интеграцијата на Балканот, Виенски институт за компаративни економски истражувања
 • Виенски институт за компаративни економски истражувања (1999,2001,2003, 2006)
 • Универзитетот во Руан, Франција, ноември 2008
 • Универзитетот Навара, Барселона - октомври 2008
 • Универзитетот во Рејкјавик, јуни 2005
 • Универзитетот во Атенс, Охајо, мај 2003
 • Универзитетот во Рен, март 2003
 • Универзитетот во Виена, департман по економија, 1999
 • Државен Универзитет на Аризона , август - декември 1998
 • Пазарните структури и заштитата на конкуренцијата - искуството на транзиционите економиии, Институт за економских наука - Беогад, 16 мај, 2008
 • Банкарскиот сектор и монетарната политика во РМ, Економки факултет Љубљана, 30-31 март 2006
 • Конференција по повод Синиот Извештај за Македонија, Скопје, 19-22 јануари 2006
 • Структурните промени во транзиционите економии, Економски факултет - Скопје, октомври 2005, Охрид
 • Предизвиците за македонската економија, МАНУ, Скоје, 2004
 • Разбирање на реформите во Југоисточна Европа, Светска банка и Виенски институт за компаративни економски истражувања, Виена , 22 ноември 2003
 • Економски изгледи за земјите од поранешна Ј, Фондација за кризен менаџмент и Виенски институт за компаративни економски истражувања, Чавтат, 22-23 мај, 2003
 • "Глобаланата финансиска криза во 2008 година- пришини и последици", ќе биде публикуван во Зборникот на трудови на МАНУ, посветен на академик Ксенете Богоев, 2009.
 • “ Foreign Banks in Eastern Europe and Their Impact on Competition and Stability of Banking Systems “, Proceedings from the Conference Market Structures and Protection of Competition-Experiences of Transition Countries, Institute of Economic Sciences-Be
 • “Real Exchange Rates in Transition Countries”, Transtion Studies Review, Springer, Wien, Austria, Volume 13,Number 2,July 2006.
 • "Equilibrium Real Exchange Rates and Structural Changes in Transion Economies", Proceedings from the International Conference: Structural Changes in Transition Economies, Ekonomski fakultet- Skopje, 2005.
 • “Macedonia: Structural Reforms”, European Balkan Observer, the Belgrade Centre for European Integration and the Vienna Institute for Comparative Economic Studies, December 2004 (коавтор).
 • "Екстерните проблеми на македонската економија", Зборник на трудови од конференцијата Предзивици за македонската економија, Македонска академија на науки и уметности Скопје, 2004.
 • ”Understanding Reforms in Macedonia”, Workshop Understanding Reforms in Southeast Europe, Vienna, World Bank and WIIW, November 22nd, 2003,(коавтор),http//www.wiiw.ac.at..
 • ”Country study : Macedonia”. World Bank, Trade Policies and Institutions in the Countries of South Eastern Europe in the EU Stabilization and Association Process: Country Studies, Washington, D.C. ,2003,p.109-147(koavtor).
 • ” Challenges for Economic Recovery”, Proceedings from the International Conference: Economic Prospects of the Countries of the Former Yugoslavia, , Peace and Crises Management Foundation I The Vienna Institute for Comparative Economic Studies, Cavtat
 • "The Macedonian Foreign Trade and Economic Policy Options", proekt: European Union Enlargement, Regionalism and Balkan Integration, http://www.wiiw.ac.at/Balkan,Countdown site,, WIIW, Vienna, 2000.
 • Финансиски пазари и институции, второ издание, Економски факултет, Скопје, 2009
 • Финансиски пазари и институции, прво издание, Економски факултет, Скопје, 2004
 • Основи на микроекономија, (коавтор)Економски факултет, Скопје, 1997