д-р Снежана Ристевска-Јовановска

Позиција Редовни професори
Катедра Маркетинг
Телефон 3286-848
Емаил snezanarj@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Вторник08:00:00 - 10:00:00
Вторник10:00:00 - 12:00:00

Родена е во 1966 година во Охрид.

Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје во 1988 година. Магистрирала во 1991 година а докторирала во 1995 година на Економскиот факултет во Скопје.

На Економскиот факултет работи од 1990 година како асистент се до изборот во звањето доцент во Април, 1996. Во 2001 година е избрана во звањето вонреден професор, а во 2006 година за редовен професор.

Нејзина научна преокупација е маркетингот, особено дистрибуцијата, политиката на цени и однесувањето на потрошувачите.

Има објавено преку 70 статии во земјата, а со над 20 научни статии учествувала на меѓународни симпозиуми, во земјата и во странство.

Во текот на својот работен век била активно вклучена во работата на повеќе стручни тела, органи и комисии.

Од 1990 година до 2006 година била Секретар на Катедрата по Маркетинг. Од основањето до мај 2004 била секретар на Македонското маркетинг здружение "Маркетинг", а оттогаш па се до денес е потпретседател на здружението. Од март 2007 е Раководител на последипломскиот студиум по Маркетинг, а од август 2008 е Раководител на Катедрата по Маркетинг.

Предмет Насоки Степен
Основи на маркетинг Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Маркетинг на услужни дејности Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Однесување на потрошувачите Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Стратегиски маркетинг Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Дистрибуција со методи на продажба Маркетинг Втор циклус студии
Маркетинг на услужни дејности Маркетинг Втор циклус студии
Принципи на Маркетингот Маркетинг Втор циклус студии
Однесување на потрошувачите Маркетинг Втор циклус студии

Родена е во 1966 година во Охрид.

Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје во 1988 година. Магистрирала во 1991 година а докторирала во 1995 година на Економскиот факултет во Скопје.

На Економскиот факултет работи од 1990 година како асистент се до изборот во звањето доцент во Април, 1996. Во 2001 година е избрана во звањето вонреден професор, а во 2006 година за редовен професор.

Нејзина научна преокупација е маркетингот, особено дистрибуцијата, политиката на цени и однесувањето на потрошувачите.

Има објавено преку 70 статии во земјата, а со над 20 научни статии учествувала на меѓународни симпозиуми, во земјата и во странство.

Во текот на својот работен век била активно вклучена во работата на повеќе стручни тела, органи и комисии.

Од 1990 година до 2006 година била Секретар на Катедрата по Маркетинг. Од основањето до мај 2004 била секретар на Македонското маркетинг здружение "Маркетинг", а оттогаш па се до денес е потпретседател на здружението. Од март 2007 е Раководител на последипломскиот студиум по Маркетинг, а од август 2008 е Раководител на Катедрата по Маркетинг.

 • Development of master’s studies in industrial design and marketing, Eupopean Commission Tempus Programme, Steering Committee of Tempus CD JEP-41128-2006 (MK), 2008
 • Координатор на мрежа во рамки на Централно-европската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies) - Regional Development Network (REDENE) CII-PL-0056-04-0809.
 • Координатор на мрежа во рамки на Централно-европската програма за размена во областа на универзитетските студии (CEEPUS – Central European Exchange Program for University Studies) - CII-SI-0215-02-0809, International CEEPUS Network of Administration, Econ
 • Institute for marketing and management,Софиа, Бугариа;
 • Fontys University of professional education, Eindhoven, The Netherlands;
 • Universite MONTESQUIEU Bordeaux IV, FNEGE, France.
 • Економскиот факултет во Аachen Германија, во рамки на ТEMPUS Joint European Project JEP-41128-2006, во периодот од 08.11.2008 до 15.11.2008.

Annual Intermational Scientific Conference "TEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS OF ECONOMIC SCIENCE - 60 years of challenges and opportunities" - Institute of ECONOMIC SCIENCE, 01 November, 2018

"DIGITAL MARKETING USAGE IN A SMS’S IN MACEDONIA, AN EMPIRICAL STUDY", PhD, Dimitar Jovevski, PhD, Snezana Ristevska Jovanovska Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, Republic of Macedonia

 

 •  
 • “Цели и карактеристики на заштита на потрошувачите во Европската Унија”, Зборник на трудови од советувањето на тема: Маркетингот и кандидатскиот статус на Р. Македонија за членство во ЕУ, во организација на Македонското здружение за Маркетинг МЗМ, Скопје
 • “Адаптирање на производот и промотивната програма на европскиот пазар”, Зборник на трудови од советувањето на тема: Маркетингот и кандидатскиот статус на Р. Македонија за членство во ЕУ, во организација на Македонското здружение за Маркетинг МЗМ, Скопје ,
 • “Комуникациски микс кај услугите”, Советување на тема: Брендирање и ребрендирање, реклама, пропаганда, промоција, маркетинг, производни стратегии, во организација на Македонското здружение за Маркетинг МЗМ, Скопје, одржано во Охрид, 18 и 19 Октомври 2007
 • “Промени во заштитата на потрошувачите во ЕУ согласно програмата 2007-2013 и состојбите во РМ”, Годишник на Економскиот факултет-Скопје, Том 42 (2007), с-1-422, Скопје, 2007, стр.39-48
 • “Предуслове за ефикасну реализацију пројеката за подземне конструкције, коавтор, Универзитет Црне Горе, Граџевински факултет у Погорици,Интернационални научно-стручни скуп, Граџевинарство - наука и пракса, Жабљак, Зборник радова, Март 2008, стр.1307-131
 • ”Потрошувачките трендови во информатичко-комуникациската технологија во развиените земји и состојбите во Република Македонија”, Годишник на Економски факултет- Скопје, Том 43 (2008), стр.311-322, 004.738.5:339(497.7), Скопје, 2008
 • "Marketing Services and Tourism as One of the Most Remarkable Economic and Social Phenomena “, коавтор, Зборник на трудови, ЕУРМ, стр.11-18, 2008
 • "Innovation as a Fundamental Process in the Market Economy“, коавтор, Годишник на трудови, година 1 број 1, ЕУРМ, стр.21-32, Скопје, 2008.
 • Annual Intermational Scientific Conference "TEORETICAL AND EMPIRICAL ASPECTS OF ECONOMIC SCIENCE - 60 years of challenges and opportunities" - Institute of ECONOMIC SCIENCE, 01 November, 2018

  "DIGITAL MARKETING USAGE IN A SMS’S IN MACEDONIA, AN EMPIRICAL STUDY", PhD, Dimitar Jovevski, PhD, Snezana Ristevska Jovanovska Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, Republic of Macedonia

 • Економика на внатрешната трговија, второ издание, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 1997;
 • Однесување на потрошувачите, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2001;
 • Економика на внатрешната трговија, трето издание, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2002;
 • Стратегиски маркетинг, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2003;
 • Однесување на потрошувачите, второ издание, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2004;
 • Маркетинг, седмо издание коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2004;
 • Маркетинг политика на цени, коавтор, Скопје, 2005; "Маркетинг на услужни дејности", коавтор, Скопје, 2006
 • Маркетинг политика на цени, второ издание, коавтор, Скопје, 2006
 • Маркетинг, осмо издание, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2007;
 • Маркетинг на услужни дејности, второ издание, коавтор, Скопје, 2008;
 • Однесување на потрошувачите, трето издание, коавтор, Економски Факултет, Скопје, 2008