д-р Благородна Тодосиоска

Позиција Пензионирани професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-863
Емаил blagorodnat@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

На Економскиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, проф д-р Благородна Тодосиоска е вработена од 1974 година, а во 1999 е избрана за редовене професор.

Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје. Магистрирала на економскиот факултет во Белград со што се здобила со академски назив магистер по статистика. Докоторската дисертација од областа на операционите истражувања ја одбранила во 189 година при Универзитетот во Белград со што се здобила со научен степен- доктор по статистички науки. Нејзина научна преокупација се Статистика, Операциони истражувања, Економски математичко статистички методи и модели, а постдипломски студии од областа на Менџментот изведувала настава на предметот Економско математички методи и модели за управување и раководење.

Проф. Благородна Тодосиоска е автор на повеќе јниги, а опусот на стрчно научни трудови покрај бројноста го карактеризира и разновидноста на тематиките што се вклучени во пошироката класа оф фамилијата на квантитативната анализа применето во економијата, менџментот, финансиите, амркетингот, надворешната трговија и други области. Нејзините трудови се објавени во зборници, годишници, научно стручни списанија и др. Во земјата и во странство, а некои се презентирани и на меѓународната јавност. Актуелно, во нејзините истражувања се концентрира на развивање на моделирањето и апликацијата на “spreadsheets:, со софтверска поддршка на оптимизацијата и одлучувањето кај деловните системи, операциониот и проектен менаџмент, како и фундаментални и апликативни истражувања во микро и макро економијата.

Предмет Насоки Степен
Наука за менаџментот Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

На Економскиот факултет при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје, проф д-р Благородна Тодосиоска е вработена од 1974 година, а во 1999 е избрана за редовене професор.

Дипломирала на Економскиот факултет во Скопје. Магистрирала на економскиот факултет во Белград со што се здобила со академски назив магистер по статистика. Докоторската дисертација од областа на операционите истражувања ја одбранила во 189 година при Универзитетот во Белград со што се здобила со научен степен- доктор по статистички науки. Нејзина научна преокупација се Статистика, Операциони истражувања, Економски математичко статистички методи и модели, а постдипломски студии од областа на Менџментот изведувала настава на предметот Економско математички методи и модели за управување и раководење.

Проф. Благородна Тодосиоска е автор на повеќе јниги, а опусот на стрчно научни трудови покрај бројноста го карактеризира и разновидноста на тематиките што се вклучени во пошироката класа оф фамилијата на квантитативната анализа применето во економијата, менџментот, финансиите, амркетингот, надворешната трговија и други области. Нејзините трудови се објавени во зборници, годишници, научно стручни списанија и др. Во земјата и во странство, а некои се презентирани и на меѓународната јавност. Актуелно, во нејзините истражувања се концентрира на развивање на моделирањето и апликацијата на “spreadsheets:, со софтверска поддршка на оптимизацијата и одлучувањето кај деловните системи, операциониот и проектен менаџмент, како и фундаментални и апликативни истражувања во микро и макро економијата.

 • TEMPUS - FARE меѓународен проект: "Заедничките европски институции и економијата: осовременување на заедничните програми по европски студии, Факултет за социо-политички науки "Чезаре Алфиери", Фиренца, Италија и економски факултет - Скопје 2000
 • Curriculum Development for E-Business Management at the University, Fontys University of Professional Education, Eindhoven/ the Netherlands, I Ekonomski fakultet - Skopje, 2002
 • E Commerce, Faculty of Economics and Business Administration, University of Iceland i Ekonomski fakultet - Skopje, 2003
 • Статистички методи за бизнис и економија, организирање на последипломски студии во соработка со Економски факултет - Скопје, Универзитетот Рома Тре од Рим и Универзитетот Карлос III од Мадрид 2008
 • 5.07 - 5.08/1998, Univerzitet Sorbona, Pariz, Faculté de Droit at Economie I Faculté d’Economie - Porte Dauphine, Pariz, Francija
 • 7.01 - 5.02/2000 - Fakultetot za socio - politi~ki nauki “^ezare Alfieri”, Firenca, Italija
 • 4. 9.06 - 20.06/2003 - University of Iceland, Faculty of Economics and Business Administration, Reykjavik, Iceland
 • Fundamental approaches of the management for the countries in transition”, III Internacionalna nau~na konferencija: ”European Dimensions in Economics and Management for the Countries in Transition”, Stopanski fakultet, Sofija, 2000
 • Some current concepts for research and analysis in contemporary management, International Conference “The Role of Econonic Science and Education in Implementing Economic Reforms in the Republic of Moldova” , Academy of Economic Studies, Republic of M
 • Management Science во современата економија, Меѓународна научна конференција “Предизвиците на новата економија”, Универзитет “ Св.Климент Охридски” - Битола, Економски факултет - Прилеп, Охрид 2005
 • Selected innovative methodologies in management function with business systems, International Scientific Conference: "Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe", D.A. Tsenov Academy of Economics Svishtov, Bulgaria, 2006
 • Contemporary concepts for scientific approach of strategic management of the companies, International Scientific Conference: “Challenges of Economic Science and Practice in the EU Integration Process”, University of Nis, Faculty of Economics, Nis, 2007
 • “System methodologies for economic quantitative - qualitative analysis”, Economia e Commercio, Associazione Laureati in Economia e Commercio, Universita Di Bari (A.L.E.C.U.B.), Italija, 2001
 • "Квантитативне основе менаџмента- егзакна наулна подлога економског развоја земаља транзиције”, Статистичка ревија, Друштво за статистички науки, Београд, Србија 2004.
 • “Методологијата на Марков во анализата на стохастички процеси" Годишник ТОМ 40, Економски Факултет- Скопје, 2005
 • “Квантитативно-квалитаттивно моделирање на нови производи во развојот на претпријатието”, Годишник ТОМ 41, Економски Факултет- Скопје 2006
 • “Современи стратегии за управување со ризикот во малиот бизнис”, Зборник на трудови”: Бизнисот и глобализацијта, Универзитет “Сб. Климент Охридски”, Битола, 2007
 • “Некои пристапи за мерење на квалитетот на услугите кај системи со редови на чекање- анализа на состојбите во Р.Македонија”, Годишник, ТОМ 43, Економски Факултет- Скопје, 2008
 • Економски математички статистички методи и модели, НИО- Студентски збор, Скопје. Операциони истражувања и математичко статистички методи и модели- апликација во економијата, Економскиот Факултет- Скопје, Скопје 1993
 • Наука за менаџмент- квантитативно квалитативна анализа, Економски факултет- Скопеј, Скопје 2001 Квантитативни методи и модели- апликација во економијата и менџментот,Наука за менаџмент- квантитативно квалитативна анализа, Економски факултет- Скопеј, Скопј
 • Квантитативни методи и модели- апликација во економијата и менџментот, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2004