д-р Таки Фити

Позиција Пензионирани професори
Катедра Економија
Телефон 3286-843
Емаил takifiti@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Академик Таки Фити е избран за редовен професор на Економскиот Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  - Скопје во 1993 година и  е реизбран во 1998 година. Роден е во 1950 година во Крушево, Република Македонија. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје, на теми од областа на економскиот развој на земјите во развој. Главни подрачја на неговата научна преокупација се: економија (микроекономија и макроекономија), економски раст и развој, претприемништво, земји во транзиција, модерни макроекономски концепции и политики. Автор е на преку 230 стручни и научни трудови (книги, учебници, научни проекти, статии, прегледи итн.) објавени во земјата и странство - на македонски, француски, англиски, српско-хрватски. Обавил научни и студиски престои во Италија, Германија, Велика Британија, Франција и други земји. Таки Фити бил Декан на Економскиот факултет во Скопје, долгогодишен Претседател на Сојузот на економисти на Македонија,  Министер за финансии на Република Македонија (1996-1998 година), Гувернер на Светската Банка за Обнова и Развој и на Европската Банка за Обнова и Развој  и Вице-гувернер на Меѓународниот Монетарен Фонд (1996-1998), член на Advisory Board на Russian and East European Research Centre (University of Wolwerhampton), консултант на OECD за проекти во областа на малите и средни претпријатија и претприемништвото, член на тимот на советници на Претседателот на Република Македонија (2005-2006), член на советничкиот одбор на Гувернерот на НБРМ (2005-2008), ко-претседател на Blue Ribbon комисијата за Македонија, член на одборот на директори на реномирани македонски претпријатија и банки итн. Во 2003 година е избран за редовен член на Македонската Академија на Науките и Уметностите. Тој е исто така член на Европскиот Совет за Култура (Société Européenne de Culture). Во 2009 година е нзаначен за визитинг професор на Економскиот факултет во Загреб, Република Хрватска.

Предмет Насоки Степен
Основи на економијата Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Претприемништво Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Современите макроекономски концепции и политики Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии
Управување со промените Управување во јавниот сектор Втор циклус студии
Социјална политика и пазар на трудот во ЕУ Европски студии Втор циклус студии
Избрани проблеми од микро и макро економија Статистички методи за бизнис и економија, Менаџмент во осигурувањето Втор циклус студии
Нови можности и претприемништво МБА - Менаџмент, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии
Претприемништво Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии

Академик Таки Фити е избран за редовен професор на Економскиот Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  - Скопје во 1993 година и  е реизбран во 1998 година. Роден е во 1950 година во Крушево, Република Македонија. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје, на теми од областа на економскиот развој на земјите во развој. Главни подрачја на неговата научна преокупација се: економија (микроекономија и макроекономија), економски раст и развој, претприемништво, земји во транзиција, модерни макроекономски концепции и политики. Автор е на преку 230 стручни и научни трудови (книги, учебници, научни проекти, статии, прегледи итн.) објавени во земјата и странство - на македонски, француски, англиски, српско-хрватски. Обавил научни и студиски престои во Италија, Германија, Велика Британија, Франција и други земји. Таки Фити бил Декан на Економскиот факултет во Скопје, долгогодишен Претседател на Сојузот на економисти на Македонија,  Министер за финансии на Република Македонија (1996-1998 година), Гувернер на Светската Банка за Обнова и Развој и на Европската Банка за Обнова и Развој  и Вице-гувернер на Меѓународниот Монетарен Фонд (1996-1998), член на Advisory Board на Russian and East European Research Centre (University of Wolwerhampton), консултант на OECD за проекти во областа на малите и средни претпријатија и претприемништвото, член на тимот на советници на Претседателот на Република Македонија (2005-2006), член на советничкиот одбор на Гувернерот на НБРМ (2005-2008), ко-претседател на Blue Ribbon комисијата за Македонија, член на одборот на директори на реномирани македонски претпријатија и банки итн. Во 2003 година е избран за редовен член на Македонската Академија на Науките и Уметностите. Тој е исто така член на Европскиот Совет за Култура (Société Européenne de Culture). Во 2009 година е нзаначен за визитинг професор на Економскиот факултет во Загреб, Република Хрватска.

 • "Управљање развојем и трансфером технологије у земљама у развоју", Љубљана, 1987
 • "Преструктуирање Југословенске привреде путем уласка нових малих и средних предузеќа", координатор за Македонија и коавтор, Белград, 1987
 • “Prospects for Small Business Development in the Republic of Macedonia”, консултант, The British Council, 1992
 • Local Financial Systems and Small Entreprise Development in South Europe, координатор за Македонија и коавтор, PHARE – ACE проект, OECD, Париз 2000
 • Millennium Development Goals – Reducing Poverty and Social Exclusion – Macedonia, UNDP, раководител и експерт, Скопје 2005
 • Bllue Ribbon Commisiion Report (Macedonia) Towards Dynamic and Sustainable Economic Growth – growth supportive policies, United Nations Development Programme (UNDP), автор и копретседател на Комисијата, Скопје 2006
 • Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија, раководител и коавтор на делот Глобални насоки за економскиот развој, МАНУ, Скопје 1997
 • Македонија 2003 - Рамковна програма за економскиразвој и реформи, автор на деловите за Оптимизација на буџетската потрошувачка и Постприватизација и реструктуирање на секторот на претпријатија, Влада на Република Македонија, Скопје 2000
 • "Проиритетни прашања за забрзување на структурните реформи и динамизирање на растот", стручна анализа за потребите на Владата на Р. Македонија, коавтор, Мај 2005
 • Фундаментални детерминанти на реалниот девизен курс, автор, НБРМ, Скопје 2005
 • Енергетска стратегија на Република Македонија, редактор на економскиот дел, МАНУ, Скопје 2008
 • Финансирањето на малите и средни претпријатија во земјите во транзиција, AIESEE, Цепеларе, Бугарија, 28.09-30.09.2008
 • Клучните економски пристапи за регулација на загадувањето на животната средина, Национална Академија на Науки на Украина, Одеса, јуни 2008
 • "Феноменот на истиснување на приватниот сeктор од сферата на инвестициите", Годишник на економски факултет, Економски факултет, Скопје, 2008
 • "Улогата на регулаторните институции во ублажувањето на пазарниот неуспех", МАНУ, Скопје, 2008
 • "Развој на малиот бизнис и приватизацијата во Република Македонија", коавтор, во Политики за развој на малите и средни претпријатија во економиите во транзиција, Унивезритет во Волверхемптон, 1995
 • Економија - основи на економијата, второ издание, Економски факултет, Скопје, 2008
 • Нобеловци по економија 1969-2008, Економски факултет, Скопје, 2008 (редактор)
 • Новата микроекономија и државната регулација, МАНУ, Скопје, 2008
 • Феноменологија на економските кризи - современите бизнис-циклуси и антицикличните политики, Економски факултет, Скопје, 2009
 • Претприемништво, ко-автор, второ издание, Економски факултет - Скопје, 2007
 • "Меѓународното движење накапиталот и земјите во развој", коавтор, Комунист - Скопје, 1983
 • Технолошки неоколонијализам - акумулација, избор и трансфер на технологија во земјите во развој, НИО Студентски збор, Скопје, 1984
 • Меѓународниот трансфер на технологија и земјите во развој, коавтор, Комунист - Скопје, 1987
 • Транснационалните компании и извозот на капитал, Комунист, Скопје 1989
 • Современиот капитализам, Економски факултет - Скопје, 1991
 • Претприемништвото и претприемничкиот менаџмент, коавтор, Економски факултет, Скопје 1994
 • Економија - микроекономски пристап, редактор, Економски факултет, Скопје, 1997
 • Економија - макроекономски пристап, редактор, Економски факултет - Скопје, 1998
 • Современите макроекономски концепции и економските политики, Економски факултет - Скопје, 2001
 • Економијата на Македонија во транзиција, коавтор, МАНУ, СКопје, 2002
 • Small Enterprise Development in South-East Europe, Policies for Sustainable Growth, (редактори: W. Bartlett, M. Bateman and M. Vehovec) коавтор, Kluwer Academic Publishers, Boston (Dordrecht) London, 2002
 • “The Economic Philosophy of the IMF – A Basis for Economic Growth or a Wrong Concept?” во Macedonia on Globalization (редактор: Наталија Николовска), коавтор, New York, Global Scholarly Publications, 2004