д-р Ристо Христов

Позиција Пензионирани професори
Катедра Економија
Телефон 3286-884
Емаил ristoh@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Роден е 1949 година. Магистрирал 1980 година. Доктор на економски науки. Докторирал 1986 година на Економскиот факултет во Скопје. За доцент бил избран 1987 година, а за редовен професор во 1997 година. На два пати бил продекан за настава. Нучна преокупација: економско-социјалната проблематика, социјалниот развој и социјалната политика. На првиот циклус на студии предава Социологија за економисти и Политика на социјален развој. На вториот циклус на студии (на студиумот за Управување во јавниот сектор) предава Јавна администрација и јавна одговорност.Објавил преку 70 статии.

Предмет Насоки Степен
Социологија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Политика на социјален развој Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Роден е 1949 година. Магистрирал 1980 година. Доктор на економски науки. Докторирал 1986 година на Економскиот факултет во Скопје. За доцент бил избран 1987 година, а за редовен професор во 1997 година. На два пати бил продекан за настава. Нучна преокупација: економско-социјалната проблематика, социјалниот развој и социјалната политика. На првиот циклус на студии предава Социологија за економисти и Политика на социјален развој. На вториот циклус на студии (на студиумот за Управување во јавниот сектор) предава Јавна администрација и јавна одговорност.Објавил преку 70 статии.

Објавени студии: 

  • „Селото во Вардарскиот дел од Македонија меѓу двете светски војни – социо-економски истражувања“ (Мисла, Скопје, 1993), 
  • „Трудбеничките општествени слоеви во Македонија (1918-1941)“, Унија, Скопје, 1994, 
  • „Општествената подвижност во Македонија (Мисла, Скопје, 1996).

Објавени учебници:

  • Социологија (Економски факултет, Скопје, 1993, 1994),
  • Социологија за економисти, (Економски факултет, Скопје, 2002, 2007),
  • Политика на социјалниот развој (Економски факултет, Скопје, 2004, 2008).