д-р Зорица Божиновска - Лазаревска

Позиција Редовни професори
Катедра Сметководство и ревизија
Телефон 3286-871
Емаил zoricab@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник10:00:00 - 12:00:00
Среда10:00:00 - 12:00:00
Четврток10:00:00 - 12:00:00

Магистрирала во 1993 година на Економскиот факултет во Белград.
Во 1999 година докторирала на Економскиот факултет-Скопје кога е избрана за доцент по предметот Ревизија.
Во 2004 година избрана е за вонреден професор, а во 2009 за редовен професор на предметите Ревизија, Основи на сметководството и Интерна ревизија.

На втор циклус студии е ангажирана на две студиски програми и тоа:

 • Студиска програма - Сметководство и ревизија каде што ги предава предметите: Ревизија, Државна ревизија и Испитување на измами.
 • Студиска програма Е – бизнис менаџмент каде што го предава предметот Сметководствени и финансиски алатки за одлучување во Е-бизнисот.

На трет циклус на студии го предава предметот Ревизија и уверување.

Била продекан за финансии на Економскиот факултет-Скопје во периодот 2005-2010 год.

Раководител е на Катедрата по сметководство и ревизија од 2013 година. Од 2013 година Раководител е на втор циклус на студии на студиската програма Сметководство и ревизија.

Како овластен ревизор во периодот 2005-2011 година била член на Советот за унапредување и надзор на ревизија. На предлог на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е реизбрана за член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата во период од 2012 – 2017 година.

Од 2006 до 2012 година именувана е за претседател на Одбор за ревизија на Стопанска банка – АД Скопје.

Остварила неколку студиски престои во странство и тоа: студиски престој на Arizona State University, САД, 1995; Maastricht School of Management, Холандија, 1996; University of Wolverhampton, Англија, 1998; Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, САД, 1999; Universtiry of Gent, Белгија, 2000, 2001; University Deusto, Билбао, Шпанија, 2000 и 2001; University of Iceland, Рејкјавик, Исланд, 2005; Institut d’Administration des Entreprises de Paris University of Paris I – Pantheon Sorbonne (IAE), Париз, Франција, 2008; Hogeschool – Westlaanderen, Бриж, Белгија.

Ги објавила следните книги: „Ревизија“, Економски факултет, Скопје, 2001; „Вовед во сметководството“, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2004; „Ревизорската професија во развиените економии, економиите во транзиција и Република Македонија – компаративен пристап”, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2004; „Основи на сметководството, збирка задачи“, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2007; „Ревизија”, второ издание, Економски факултет-Скопје, Скопје 2011.
Има објавено повеќе од 90 трудови од кои најголем дел се од учества на меѓународни конференции одржани во Европа, САД, Азија и Африка.
Учествувала во реализирање на следниве позначајни проекти: Eurodimension of accounting education in Republic of Macedonia(TEMPUS), 2000-2001; ТEMPUS - проект за развој на последипломски студии по Е-бизнис - менаџмнет по пат на далечинско учење MEMFES, 2008; REPARIS, регионален проект на Светска банка, 2009-2011; проект за обука на сметководители во јавен сектор во огранизација на CIPFA и CEF 2008, проект за обука на интерни ревизори во јавен сектор во огранизација на CIPFA и CEF 2013 и 2014 година.

Предмет Насоки Степен
Ревизија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Интерна ревизија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Основи на сметководството Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Ревизија Сметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Сметководствени и финансиски алатки за одлучување во е-бизнисот Е-бизнис менаџмент Втор циклус студии
Државна ревизија Сметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Испитување на измами Сметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Сметководствени и финансиски алатки за деловно одлучување во е-бизнисот Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Интерна Ревизија Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии

Магистрирала во 1993 година на Економскиот факултет во Белград.
Во 1999 година докторирала на Економскиот факултет-Скопје кога е избрана за доцент по предметот Ревизија.
Во 2004 година избрана е за вонреден професор, а во 2009 за редовен професор на предметите Ревизија, Основи на сметководството и Интерна ревизија.

На втор циклус студии е ангажирана на две студиски програми и тоа:

 • Студиска програма - Сметководство и ревизија каде што ги предава предметите: Ревизија, Државна ревизија и Испитување на измами.
 • Студиска програма Е – бизнис менаџмент каде што го предава предметот Сметководствени и финансиски алатки за одлучување во Е-бизнисот.

На трет циклус на студии го предава предметот Ревизија и уверување.

Била продекан за финансии на Економскиот факултет-Скопје во периодот 2005-2010 год.

Раководител е на Катедрата по сметководство и ревизија од 2013 година. Од 2013 година Раководител е на втор циклус на студии на студиската програма Сметководство и ревизија.

Како овластен ревизор во периодот 2005-2011 година била член на Советот за унапредување и надзор на ревизија. На предлог на Институтот на овластени ревизори на Република Македонија е реизбрана за член на Советот за унапредување и надзор на ревизијата во период од 2012 – 2017 година.

Од 2006 до 2012 година именувана е за претседател на Одбор за ревизија на Стопанска банка – АД Скопје.

Остварила неколку студиски престои во странство и тоа: студиски престој на Arizona State University, САД, 1995; Maastricht School of Management, Холандија, 1996; University of Wolverhampton, Англија, 1998; Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, САД, 1999; Universtiry of Gent, Белгија, 2000, 2001; University Deusto, Билбао, Шпанија, 2000 и 2001; University of Iceland, Рејкјавик, Исланд, 2005; Institut d’Administration des Entreprises de Paris University of Paris I – Pantheon Sorbonne (IAE), Париз, Франција, 2008; Hogeschool – Westlaanderen, Бриж, Белгија.

Ги објавила следните книги: „Ревизија“, Економски факултет, Скопје, 2001; „Вовед во сметководството“, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2004; „Ревизорската професија во развиените економии, економиите во транзиција и Република Македонија – компаративен пристап”, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2004; „Основи на сметководството, збирка задачи“, Економски факултет-Скопје, Скопје, 2007; „Ревизија”, второ издание, Економски факултет-Скопје, Скопје 2011.
Има објавено повеќе од 90 трудови од кои најголем дел се од учества на меѓународни конференции одржани во Европа, САД, Азија и Африка.
Учествувала во реализирање на следниве позначајни проекти: Eurodimension of accounting education in Republic of Macedonia(TEMPUS), 2000-2001; ТEMPUS - проект за развој на последипломски студии по Е-бизнис - менаџмнет по пат на далечинско учење MEMFES, 2008; REPARIS, регионален проект на Светска банка, 2009-2011; проект за обука на сметководители во јавен сектор во огранизација на CIPFA и CEF 2008, проект за обука на интерни ревизори во јавен сектор во огранизација на CIPFA и CEF 2013 и 2014 година.

 • 1. Obuka za revizija na uspe{nost - Performance Audit, Proekt za razvoj na Dr`avniot zavod za revizija finansiran od Svetska banka, Dr`aven zavod za revizija, Skopje, 14-18 fevruari 2005 god.
  2. Seminar za primena na metodata na primerok vo revizijata, Proekt za razvoj na Dr`avniot zavod za revizija finansiran od Svetska banka, Dr`aven zavod za revizija, Skopje, 18-20 maj 2005 god.
  3. Risk management of the firm in the turbulent world economy, University of Iceland – Continuing Education in cooperation with Department of Economics and Business Administration, 30 – 8 June, 2005, Iceland, Reykjavik.
  4. SOFRECO – EU Project "Technical Assistance to the Ministry of Finance for Development of Internal Audit in the Former Yugoslav Republic of Macedonia", Training courses for employees in Government of Republic of Macedonia and Local Government focused on internal audit. Skopje, 23-30.05.2005, 21-25.11.2005 i 23-27.01.2006.
  5. Revizija na finansiski izve{tai od aspekt na doma{nata i me|unarodnata pravna i ekonomska regulativa i standardi, Seminar vo organizacija na TAZ, Regionalna ogranizacija za edukacija, nau~na istra`ivawa, unapre|ewe rada pravosudnih, prosvetnih i organa uprave, Skopje, 2 noemvri 2007 god.
  6. U~estvo na 28 video konferencii vo ramkite na REPARIS programata (Road to Europe – Program of Accounting Reform and Institutional Strengthening), Svetska banka, Skopje, 2005 – 2006 god.
  7. U~estvo vo realizirawe na Modul 4: Nadvore{ni institucii na korporativnoto upravuvawe – Revizori i Modul 5: Finansiski izve{tai i objavuvawe na podatocite – Koi informacii mo`at da bidat objaveni, od Specijalisti~kiot kurs "Korporativno upravuvawe", International Finance Corporation – IFC i Ekonomski fakultet, Skopje, 23 mart i 10 maj, 2008 god.
  8. U~estvo na rabotilnica Train the Trainers – IM4 Audit, za obuka na koordinatori za modulot Revizija vo ramkite na programata za me|unarodno sertificirawe na ovlasteni smetkovoditeli vo javen sektor spored programata na CIPFA od Anglija, Qubqana, Slovenija, 22-26 septemvri, 2008 god.
  9. U~estvo vo realizirawe na Tempus proektot za razvoj na poslediplomski studii po E-biznis menaxment po pat na dale~insko u~ewe MEMFES – CD-JEP-40093-2005, preku izveduvawe na nastava vo segmentot na smetkovodstvo po predmetot MEB-580 Accounting and finance tools for E-business decision making.
  10. Revizija na finansiski izve{tai od aspekt na doma{nata i me|unarodnata pravna i ekonomska regulativa i standardi, Seminar vo organizacija na TAZ, Regionalna ogranizacija za edukacija, nau~na istra`ivawa, unapre|ewe rada pravosudnih, prosvetnih i organa uprave, Skopje, 12 fevruari 2009 god.
  11. U~estvo vo realizirawe na Modul 4: Nadvore{ni institucii na korporativnoto upravuvawe – Revizori i Modul 5: Finansiski izve{tai i objavuvawe na podatocite – Koi informacii mo`at da bidat objaveni, od Specijalisti~kiot kurs "Korporativno upravuvawe", International Finance Corporation – IFC i Ekonomski fakultet, Skopje, 27 fevruari i 20 mart, 2009 god.
  12. Izveduvawe na nastava vo periodot 23.03 – 02.04.2009 godina po predmetot Revizija od programata za obuka na revizori za polagawe na profesionalen ispit vo ramkite na proektot REPARIS.
  13. U~estvo na rabotilnica na tema Exploratory Workshop, Accounting and Auditing Education in South East Europe, vo organizacija na Svetska banka, 5-7 april, 2009 god. vo Viena, Avstrija.
  14. U~estvo na rabotilnica na tema Internal Audit – Procurement, vo organizacija na Center for Excellence in Finance, 15-17 april, 2009 god. vo Qubqana, Slovenija.
  15. U~estvo na rabotilnica na tema First Workshop – Working together on developing Accounting and Auditing Education in South East Europe, vo organizacija na Svetska banka, 23-24 juni, 2009 god. vo Viena, Avstrija.
  16. Izveduvawe na nastava vo periodot 22.09 – 04.10.2009 godina po predmetot Revizija 2 od programata za obuka na revizori za polagawe na profesionalen ispit vo ramkite na proektot REPARIS.
  17. U~estvo na rabotilnica na tema Regional REPARIS Accounting Education Community of Practice Workshop, 3-4 noemvri, 2009 god. vo Dubrovnik, Hrvatska.
  18. U~estvo na rabotilnica na tema Audit and Oversight Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 13-15 oktomvri, 2009 god. vo Viena, Avstrija.
  19. U~estvo na rabotilnica na tema Audit and Oversight, Financial Reporting: Community of Practice Launch, vo organizacija na Svetska banka, 30 noemvri i 1 dekemvri, 2009 god. vo Viena, Avstrija.
  20. 2009 Annual Conference of the Audit Committees, NBG Group, 2-4 December, 2009, Istanbul, Turkey.
  21. U~estvo na rabotilnica na tema Accountancy Education Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 23 – 24 fevruar, 2010 god. vo Viena, Avstrija.
  22. U~estvo na rabotilnica na tema Financial Reporting: Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 25 – 26 mart, 2010 god. vo Viena, Avstrija.
  23. U~estvo na rabotilnica na tema Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 24 – 27 maj, 2010 god. vo Ki{iwev, Moldavija.
  24. U~estvo vo realizirawe na Modul 4: Nadvore{ni institucii na korporativnoto upravuvawe – Eksterna revizija, Interna revizija i Interna kontrola i Modul 5: Finansiski izve{tai i objavuvawe na podatocite – Koi informacii mo`at da bidat objaveni, od Specijalisti~kiot kurs "Korporativno upravuvawe", International Finance Corporation – IFC i Ekonomski fakultet, Skopje, 29 maj i 10 maj, 2010 god.
  25. U~estvo na rabotilnica na tema Financial Reporting: Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 13 – 14 septemvri, 2010 god. vo Viena, Avstrija.
  26. U~estvo na rabotilnica na tema Audit and Oversight Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 13-15 oktomvri, 2010 god. vo Viena, Avstrija.
  27. U~estvo na rabotilnica na tema Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 28 – 29 noemvri, 2010 god. vo Viena, Avstrija.
  28. U~estvo na rabotilnica na tema Financial Reporting: Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 3 – 4 fevruar, 2011 god. vo Viena, Avstrija.
  29. U~estvo na First International Conference on Financial Reporting, vo organizacija na Институтот на овластени ревизори на Косово, 12-13 мај, 2011 Приштина, Косово.
  30. U~estvo na rabotilnica na tema Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 14 – 15 јуни, 2011 god. vo Viena, Avstrija.
  31. U~estvo na rabotilnica na tema IFRS for SMEs – Train the Trainers Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 18 – 20 октомври, 2011 god. vo Сараево, Босна и Херцеговина.
  32. U~estvo na rabotilnica na tema REPARIS Auditing Training-of-Trainers Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 24 – 26 septemvri, 2012 god. vo Viena, Avstrija.
  33. U~estvo na rabotilnica na tema REPARIS Auditing Training-of-Trainers Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 6 – 8 fevruari, 2013 god. vo Viena, Avstrija.
  34. U~estvo na rabotilnica na tema Accounting and Auditing Education Community of Practice 6th Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 24 – 25 април, 2013 god. vo Viena, Avstrija.
  35. U~estvo vo obuka za kontinuirano profesionalno usovr{uvawe na ovlasteni revizori vo organizacija na Institutot na ovlasteni revizori na Republika Makedonija, 27-29 maj, 2013 god. vo Ohrid.
  36. U~estvo na rabotilnica na tema REPARIS Auditing Training-of-Trainers Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 18 i 19 noemvri, 2013 god. vo Viena, Avstrija.
  37. U~estvo vo obuka za kontinuirano profesionalno usovr{uvawe na ovlasteni revizori vo organizacija na Institutot na ovlasteni revizori na Republika Makedonija, 04-06 dekemvri, 2013 god. vo Skopje.
  38. U~estvo na rabotilnica na tema Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 16 – 17 januari, 2014 god. vo Viena, Avstrija.
  39. U~estvo na rabotilnica na tema REPARIS Auditing Training-of-Trainers Workshop, vo organizacija na Svetska banka, 11 i 12 fevruari, 2014 god. vo Viena, Avstrija.
   
 • 11 – 12 February 2014
  REPARIS Audit Training–of–Trainers Workshop,
  Joint Vienna Institute,
  Vienna, Austria
  16  – 17 January 2014
  Regional REPARIS
  Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  18 – 20 November 2013
  REPARIS Audit Training–of–Trainers Workshop,
  Joint Vienna Institute,
  Vienna, Austria
  24  – 25 April 2013
  Regional REPARIS
  Accounting and Auditing Education Community of Practice 6th Workshop,
  Vienna, Austria
  6 – 8 February 2013
  REPARIS Audit Training–of–Trainers Workshop,
  Joint Vienna Institute,
  Vienna, Austria
  24 – 26 September 2012
  REPARIS Audit Training–of–Trainers Workshop,
  Joint Vienna Institute,
  Vienna, Austria
  18 – 20 October 2011
  Regional REPARIS
  IFRS for SMEs – Train the Trainers Workshop,
  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
  14  – 15 June 2011
  Regional REPARIS
  Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  12  – 13 May 2011
  Regional REPARIS
  First International Conference on Financial Reporting,
  Pristina, Kosovo
  20  – 22 April 2011
  European Accounting Association
  34th Annual Congress
  Rom, Italy
  3  – 4 February 2011
  Regional REPARIS
  Financial Reporting: Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  28  – 29 November 2010
  Regional REPARIS
  Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  13  – 15 October 2010
  Regional REPARIS
  Audit and Oversight: Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  13  – 14 September 2010
  Regional REPARIS
  Financial Reporting: Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  24  – 27 May 2010
  Regional REPARIS
  Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop,
  Chisinau, Moldova
  25  – 26 March 2010
  Regional REPARIS
  Financial Reporting: Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  23  – 24 February 2010
  Regional REPARIS
  Accountancy Education Community of Practice Workshop,
  Vienna, Austria
  2 – 4  December 2009
  2009 Annual Conference of the Audit Committees
  NBG Group
  Istanbul, Turkey
  29 November – 2 December 2009
  Regional REPARIS
  Audit and Oversight, Financial Reporting: Community of Practice Launch,
  Vienna, Austria
  3 – 4  November 2009
  Regional REPARIS
  Second Workshop
  Accounting Education Community of Practice
  Dubrovnik, Croatia
  15 October 2009
  Public Sector Asset Management and Accounting,
  Round table
  Center for Ecxellence in Finance
  Ljubljana, Slovenia
  22 June – 24 2009
  Regional REPARIS
  First Workshop – Working together on developing
  Accounting and Auditing Education in South East Europe
  Vienna, Austria
  15 April - 17 April 2009
  Internal Audit - Procurement
  Workshop
  Center for Ecxellence in Finance
  Ljubljana, Slovenia
  5 April - 7 April 2009
  Regional REPARIS
  Exploratory Workshop
  Accounting and Auditing Education in South East Europe
  Vienna, Austria
  23 October - 29 October 2008
  IAE de Paris, Universite Paris 1 – Pantheon
  MEB 580 – Accounting and finance tools for E-business decision making
  22 September - 26 September 2008
  CBIPA – Train the Trainers – IM4 Audit
  Ljubljana, Slovenia
  29 May - 23 May 2008
  Hogeschool – West Vlaanderen,
  MEB 580 – Accounting and finance tools for E-business decision making
  Bruge, Belgium
  21 January - 26 January 2006
  Internal Audit
  SOFRECO
  Skopje
  22 November - 27 November 2005
  Internal Audit
  SOFRECO
  Skopje
  1st  June – 7th  June 2005
  Risk Management of the firm in the turbulent world economy
  University of Iceland
  Reykjavik, Iceland
  23 May - 29 May 2005
  Internal Audit
  SOFRECO
  Skopje
  14 Februay - 18 February 2005
  Performance Audit
  World Bank Project/IBTCI
  Skopje
  January – February, 2003
  UNDP Project, 
  Training of Local Government Accountability and Transparency in Financial Management Skopje,  Macedonia
  09 August - 23 August 2003
  Curriculum Reform – Accounting Professors Training, Summer School
  USAID Project/IBTCI  -Neum
  Bosnia and Hercegovina
  15 July - 23 July 2001
  Advanced Auditing Course focused on Auditor’s Working Papers
  ATTEST (Auditing firm)
  Bilbao, Spain
  12 June – 11 August 1999
  Northern Illinois University,
  De Kalb, Illinois,
  USA.
 • 21 Januar 1999
  Cabinet Fiduciaire Consultant International,.
  IMG Tempus Phare Programe
  Nice, France
  23 June – 22 July 1998
  Wolverhampton University,
  Wolverhampton,
  UK.
  14 June - 13 July 1997
  Advanced Auditing Course focused on Contract Auditing
  IBTCI (USAID)
  Washington D.C., USA
  12 September – 12 December 1996
  Advanced Course focused on Financial Management
  Maastricht School of Management
  Maastricht, The Netherlands
 • 13 Aug14 December 1995
  Arizona State University
  Tempe, Arizona,
  USA
  29 June – 18 August 1991
  Moskow State University
  Moskow,
  Russia
 • 1. “Standardi za formulirawe na izve{tajot za izvr{enata revizija”, Zbornik na trudovi - Smetkovodstvenite, finansiskite i revizorskite standardi vo funkcija na upravuvawe so pretprijatijata, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Struga, 14-16 Oktomvri, 1993, str. 108-115;
  2. “Harmonizacija na revizorskite standardi”, Zbornik na trudovi od VI Simpozium-Harmonizacija na smetkovodstvenite, finansiskite i revizorskite standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Struga 15-17 dekemvri, 1994, str.153-168;
  3. “Revizija vo uslovi na elektronska obrabotka na podatoci”, koavtor, Zbornik na trudovi od VII Simpozijum - Smetkovodstvoto, delovnite finansii i revizija vo uslovi na tranzicija, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1995, str. 225-238;
  4. “Profesionalnata revizorska etika - normativno regulirawe i mo`ni reperkusii od nepo~ituvawe na eti~kite normi”, Zbornik na trudovi od IX Simpozijum - Smetkovodstvenata, finansiskata i revizorskata profesija vo funkcija na efikasna realizacija na smetkovodstveniot sistem na Republika Makedonija, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1997, str.289-306;
  5. “Jaz vo o~ekuvawa - aktuelen fenomen vo sovremenata revizorska profesija”, Zbornik na trudovi od X Simpozium - Smetkovodstveniot i finansiskiot sistem na Republika Makedonija vo koncepciskata ramka na me|unarodnite smetkovodstveni i revizorski standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1998, str. 245-261;
  6. “Vlijanieto na informacionite tehnologii vo kreiraweto na revizorskata strategija”, koavtor, Zbornik na trudovi od X Simpozium - Smetkovodstveniot i finansiskiot sistem na Republika Makedonija vo koncepciskata ramka na me|unarodnite smetkovodstveni i revizorski standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1998, str. 307-323;
  7. “Profesionalna odgovornost na revizorite vo otkrivaweto na izmamite”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2000, str.543-554.
  8. “Revizorskata profesija vo Republika Makedonija pred novite predizvici na 21-ot vek”, Zbornik na trudovi od XII Simpozium – “Smetkovodstvenata, finansiskata i revizorskata profesija pred novi predizvici vo 21-ot vek”, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 2000, str.185-198.
  9. “Nezavisniot revizor vo lavirintot na nezavisnosta”, Me|unaroden nau~en simpozium “Sovremenite procesi na ekonomskiot razvoj vo zemjite od Jugoisto~na Evropa”, Ekonomski fakultet Prilep, Prilep, Zbornik na trudovi, 2000, str.445-472.
  10. “Contemporary Issues of Accounting and Auditing in the Republic of Macedonia”, International Conference: Contemporary Issues of the Auditing Profession, co-author, Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria, Sofia, 4-6th  October, 2001, p.1-20.
  11. “The Auditing in the FY Republic of Macedonia - conditions and perspectives”, EAA – 25th Congress of the European Accounting Association, co-author, Copenhagen, april, 25-27.2002, p.162.
  12. “The Audit in European Union and Republic of Macedonia - A comparative approach”, EAA – 25th Congress of the European Accounting Association, co-author, Copenhagen, april, 25-27.2002, p.222.
  13. “History and development of the auditing profession in the socialist countries – the Republic of Macedonia case”, 3rd Workshop on Accounting in Historical Perspective, EASM, co-author, Lisbon, December 5-6, 2002, pp.1-17.
  14. “The Auditing Profession in the Tranzition Economies vis a vis FY Republic of Macedonia – A Comparative Approach”, EAA – 26th Congress of the European Accounting Association, co-author, Sevilja, Spain, april, 2-4.2003, p.A-87.
  15. “Revizorskata profesija vo R. Makedonija vo duhot na procesite za regionalna integracija i razvoj”, Me|unaroden simpozium - Regionalnata sorabotka i ekonomskiot razvoj, Ekonomski fakultet, Prilep, 20-21 juni, 2003, str. 399-422.
  16. The Auditing Profession in Republic of Macedonia after 15 years of Transition vis-a-vis the EU Member Countries – A Comparative Approach, 3rd International Conference on Accounting & Finance in Transition European & Asian Experience and Public Policy Considerations, ICAFT 2005, The University of Greenwich, London, 13-16 july, 2005, pp. 149-174.
  17. "The New Auditing Law in Republic of Macedonia – A step forward to the European Union", EAA – 29th Congress of the European Accounting Association, co-author, Dublin, Ireland, March 12-14.2006. p.268.
  18. "Impact on the budget funds utilization – The case with Republic of Macedonia", Adding Value to the Financial World: A 2020 Perspective, International Conference, co-author, University of Johanesburg, South Africa, October 16-18, 2006.
  19. "The Professional Education of the Auditors in the European Union Countries and Republic of Macedonia – A Comparative Approach", The 10th World Congress of Accounting Education & The 3rd Annual International Accounting Conference, WCAE, co-author, AICPA, Istanbul, Turkey, November 9-11, 2006. pp.34
  20. "Harmonization of accounting education in function of greater competetiveness of companies", The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, BCAA, co-author, Association of Accounting and Finance Academicians (AAFA), Edirne, Turkey, March 8-9, 2007, pp.1018-1026.
  21. "The Auditing Profession in Republic of Macedonia in the spirit of integration towards the EU", co-author, International Scientific Conference – Challenges of Economic Science and Practice in the EU Integration Process, University of Nis, Faculty of Economics, Nis, October 18-19, 2007, pp.445-453.
  22. "The audit culture in Republic of Macedonia observed through the prism of a six decade historic development", 12th World Congress of Accounting Historians, Istanbul, Turkey, 20-24 July 2008, pp.1345-1361.
  23. "Development of Accounting Theory and Practice in the Republic of Macedonia – History and Prospective", 12th World Congress of Accounting Historians, Istanbul, Turkey, 20-24 July 2008, pp.406-416.
  24. "The Auditing Profession in Republic of Macedonia on the Road Towards EU – Conditions and Perspectives", International Conference, Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing (IBAATA), Tallinn, Estonia, November 6-7, 2008 pp. 32-40.
  25. "Council for Advancement and Oversight of the Audit – Control Mechanism for the Auditors – the Case with Republic of Macedonia", 9th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Dubai, United Arab Emirates, 29 November to 1 December 2008, pp. 32-40.
  26. "The Role of the Institutions for Auditing in the Public Sector – the Case with Republic of Macedonia", Scientific Conference Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, University of Tartu, Estonia, May 8-9, 2009, pp.189-203.
  27. "The State Audit Office And Its Role As "Watch Dog" In The Utilization Of The Public Funds – The Case With Republic of Macedonia", 1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Trakya University, Edirne, Turkey, June 11-14, 2009, pp.387-402.
  28. "Audit Market in the Republic of Macedonia Seen Through Transparency Reports", 2009 Costa Rica Global Conference on Business and Finance, The Institute for Business and Finance Research, San Hose, Costa Rica, May 27-30, 2009, pp.447-456.
  29. "Transparency Reports and the Perception They Create on the Audit Profession – Case of the Republic of Macedonia", 10th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Istanbul, Turkey, 15-18 November 2009, pp.2698-2729.
  30. "The Role of the Performance Audit in Prevention and Detection of Frauds – The Case of the Republic Macedonia", 2nd Internataional Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Istanbul, Turkey, 9-14 June 2010, pp.
  31. "Two Decade Building of the Auditing Profession in Republic of Macedonia – where we were, where we are and where we expect to be in future", 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Istanbul, Turkey, 15-18 September 2010, pp.222-223.
  32. “Who is Who in The Transparency World – The Republic of Macedonia Experiences”, EAA – 34th Annual Congress of the European Accounting Association, co-author, Rome, Italy, 20-22 April 2011, p.308.
  33. "Transparency Report as Red Flag for Quality Control of the Audit Firms – the Republic of Macedonia Experiences", 2012 Winter Global Conference on Business and Finance, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, Hawaii, January 3-6, 2012, pp.676-691.
  34. “Impact of the Big Four on the audit services market in the Republic of Macedonia”, IAAER – Amsterdam Conference: Mastering Change – Improving corporate reporting and auditing to match new demands, Amsterdam, The Netherlands, 20 – 21 june, 2012, p.64.
  35. “The function of Audit Authority in the efficient usage of the pre-accession funds of the European Union – The case of Republic of Macedonia”, The 2012 International Conference on Business and Information (BAI2012), Sapporo, Japan, 3 – 5 july, 2012, pp.C1192-C1209.
  36. “Big Four and Non-Big Four on the audit market in Republic of Macedonia”, The 2013 International Conference on Business and Information (BAI2013), Bali, Indonesia, 7 – 9 july, 2013, pp.C438-C457.
  37. "Audit Quality in the Republic of Macedonia – myth or reality?", 14th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Penang, Malaysia, 27-30 October 2013.

 

 

 


1. “Principi za klasifikacija na smetkite vo smetkovnite planovi” - Ekonomski sovetnik br.10, Ekonomski centar, Skopje, 1991, str.13-17;
2. “Osvrt na III-ot Simpozium na smetkovodstveno - finansiskite rabotnici na Makedonija” - Smetkovodstvoto, delovnite finansii i revizijata vo funkcija na upravuvawe so pretprijatijata, Finansisko - smetkovodstvena revija br.2, Sojuz na smetkovodstveno finansiski rabotnici na Republika Makedonija, Skopje, 1992, str. 56-64;
3. “Procesot na revizija vo SAD”, Finansisko - smetkovodstvena revija br.3, Sojuz na smetkovodstveno finansiski rabotnici na Republika Makedonija, Skopje, 1992, str. 6-14;
4. “Interna kontrola vo funkcija na interna revizija”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet – Skopje, 1992/93;
5. “Interna kontrola vo razvienite zemji”, Ekonomski sovetnik br.2; Ekonomski centar, Skopje, 1993, str. 29-37;
6. “Standardite za revizija na AICPA”, Finansisko - smetkovodstvena revija br.4, Sojuz na smetkovodstveno finansiski rabotnici na Republika Makedonija, Skopje, 1993, str. 20-26;
7. “Planirawe na procesot na revizija”, Finansisko - smetkovodstvena revija br.5, Sojuz na smetkovodstveno finansiski rabotnici na Republika Makedonija, Skopje, 1993, str. 12-20;
8. “Revizija finansiskih izve{taja privrednih preduze}a u doma}oj i stranoj teoriji i praksi”, Magisterski trud, Ekonomski fakultet, Belgrad, 1993;
9. “Standardi za formulirawe na izve{tajot za izvr{enata revizija”, Zbornik na trudovi - Smetkovodstvenite, finansiskite i revizorskite standardi vo funkcija na upravuvawe so pretprijatijata, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Struga, 14-16 Oktomvri, 1993, str. 108-115;
10. “Kratok osvrt na V-ot simpozium na smetkovoditeli, finansisti i revizori” - Smetkovodstvenite, finansiskite i revizorskite standardi vo funkcija na upravuvawe so pretprijatijata, Finansisko - smetkovodstvena revija br.4, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Skopje, 1994, str. 34-40;
11. “Ekonomsko zna~ewe, procenka na vrednosta i evidentirawe na goodwill-ot”, Finansisko - smetkovodstvena revija br.3, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Skopje, 1994, str. 27-34;
12. “Harmonizacija na revizorskite standardi”, Zbornik na trudovi od VI Simpozium-Harmonizacija na smetkovodstvenite, finansiskite i revizorskite standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Struga 15-17 dekemvri, 1994, str.153-168;
13. “Metodologija na izbor na primerok vo revizijata”, koavtor, Finansisko - smetkovodstvena revija br.2, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori na Makedonija, Skopje, 1995, str.13-24;
14. “Revizija vo uslovi na elektronska obrabotka na podatoci”, koavtor, Zbornik na trudovi od VII Simpozijum - Smetkovodstvoto, delovnite finansii i revizija vo uslovi na tranzicija, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1995, str. 225-238;
15. “Zbirkata zada~i po osnovi na smetkovodstvoto”, koavtor, Goce Del~ev, Skopje, 1994;
16. “Normativno regulirawe na profesionalnata etika vo revizorskata profesija vo SAD”, Smetkovodstveno - finansiska revija br.9, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Skopje, 1996, str.11-29;
17. “Analysis of financial statements of company in process of privatisation”, Financial Management Project, Maastricht School of Management, Maastricht, December 1996;
18. “Profesionalnata revizorska etika - normativno regulirawe i mo`ni reperkusii od nepo~ituvawe na eti~kite normi”, Zbornik na trudovi od IX Simpozijum - Smetkovodstvenata, finansiskata i revizorskata profesija vo funkcija na efikasna realizacija na smetkovodstveniot sistem na Republika Makedonija, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1997, str.289-306;
19. “MSS 2 - Zalihi - mo`nost za primena vo doma{nata smetkovodstvena praksa”, Pro ekonomija 4, Proagens, Skopje, dekemvri, 1997, str. 23-34;
20. “MSS 17 - Smetkovodstvo na naemi - mo`nost za primena vo doma{nata smetkovodstvena praksa”, Pro ekonomija 4, Proagens, Skopje, dekemvri, 1997, str. 34-45;
21. “Me|unarodni smetkovodstveni standardi vo Republika Makedonija, Teoretsko - prakti~ni aspekti”, (koavtorstvo so Prof. dr. Serafim Tomovski), Ekonomija i biznis, fevruari 1998, prilog 1-11;
22. “Zakon za revizijata - nov predizvik pred doma{nata smetkovodstvena profesija”, Smetkovodstveno finansiski konsalting br.2/98, Skopje, Maj 1998, str. 10-30;
23. “Jaz vo o~ekuvawa - aktuelen fenomen vo sovremenata revizorska profesija”, Zbornik na trudovi od X Simpozium - Smetkovodstveniot i finansiskiot sistem na Republika Makedonija vo koncepciskata ramka na me|unarodnite smetkovodstveni i revizorski standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1998, str. 245-261;
24. “Vlijanieto na informacionite tehnologii vo kreiraweto na revizorskata strategija”, koavtor, Zbornik na trudovi od X Simpozium - Smetkovodstveniot i finansiskiot sistem na Republika Makedonija vo koncepciskata ramka na me|unarodnite smetkovodstveni i revizorski standardi, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 1998, str. 307-323;
25. “MRS 320 Materijalnost (zna~ajnost) vo revizijata - mo`nost za implementirawe vo doma{nata revizorska praksa”, Pro ekonomija 1; PROagens, Skopje, januari, 1999, str. 33-44;
26. “Tolkuvawe na MRS 120 - Ramka na me|unarodnite standardi za revizija”, Pro ekonomija 1, PROagens, Skopje, januari, 1999, str. 17-32;
27. “Me|unarodnite revizorski standardi - impuls za razvoj na doma{nata revizorska profesija I”, Ekonomija i biznis, januari 1999, str. 32-37;
28. “Me|unarodnite revizorski standardi - impuls za razvoj na doma{nata revizorska profesija II”, Ekonomija i biznis, fevruari 1999, str. 34-36;
29. “MRS 400 Revizorski rizik i interna kontrola”, Informator 3-4, PROagens, Skopje, mart 1999, str.25-77;
30. “MRS 500 - Dokazi vo revizijata - mo`nost za implementirawe vo doma{nata revizorska praktika”, Informator 9, PROagens, Skopje, maj 1999, str.46-78;
31. “MRS 520 - Analiti~ki postapki - mo`nost za implementirawe vo doma{nata revizorska praktika”, Informator 10, PROagens, Skopje, maj 1999, str.60-75;
32. “Koncepti, sredstva i postapki za revizija - mo`nost za nivna primena vo revizorskata praksa na Republika Makedonija”, Doktorska disertacija, Ekonomski fakultet, Skopje, 1999 god;
33. “MRS 700 – Revizorski izve{tai za finansiskite izve{tai - mo`nost za implementirawe vo doma{nata revizorska praktika”, Informator, PROagens, Skopje, br. 11, juni 1999, str.38-60.
34. “MRS vo revizorskata praksa na Republika Makedonija”, Smetkovodstvo, pravo i revizija, Dru{tvo za ekonomsko – praven konsalting “FV”, Skopje, Br.1-2, 1999, str.312-324.
35. “Modelot za analiza na revizorskiot rizik vo sovremenata revizorska praktika”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje; 1999, str.269-282.
36. “Profesionalna edukacija na revizorite vo razvienite ekonomii – komparativen pristap”, Smetkovodstvo, pravo i revizija, Dru{tvo za ekonomsko – praven konsalting “FV”, Skopje, Br.4, 1999, str.3-17.
37. “Revizorskata profesija vo R. Makedonija vo noviot milenium”, Informator, PROagens, Skopje, br. 15-16, juli 2000, str.15-58.
38. “Profesionalna edukacija na revizorite vo SAD – so poseben osvrt na sodr`inata na programata za polagawe na ispit za opolnomo{ten javen smetkovoditel”, PROagens, Skopje, br. 15-16, juli 2000, str.58-72.
39. “Profesionalna odgovornost na revizorite vo otkrivaweto na izmamite”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2000, str.543-554.
40. “Revizorskata profesija vo Republika Makedonija pred novite predizvici na 21-ot vek”, Zbornik na trudovi od XII Simpozium – “Smetkovodstvenata, finansiskata i revizorskata profesija pred novi predizvici vo 21-ot vek”, Sojuz na smetkovoditeli, finansisti i revizori, Struga, 2000, str.185-198.
41. “Nezavisniot revizor vo lavirintot na nezavisnosta”, Me|unaroden nau~en simpozium “Sovremenite procesi na ekonomskiot razvoj vo zemjite od Jugoisto~na Evropa”, Ekonomski fakultet Prilep, Prilep, Zbornik na trudovi, 2000, str.445-472.
42. “Izve{tajot na revizorot – barometar vo donesuvaweto na validni delovni odluki”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2001, str. 413-424.
43. Revizija, Ekonomski fakultet, Skopje, 2001, str.639.
44. “Contemporary Issues of Accounting and Auditing in the Republic of Macedonia”, International Conference: Contemporary Issues of the Auditing Profession, co-author, Institute of Certified Public Accountants in Bulgaria, Sofia, 4-6th  October, 2001, p.1-20.
45. “Revizijata vo Republika Makedonija – profesija ili biznis?”, Informator, PROagens, Skopje, br. 2 januari 2002, str.21-47.
46. “The Auditing in the FY Republic of Macedonia - conditions and perspectives”, EAA – 25th Congress of the European Accounting Association, co-author, Copenhagen, april, 25-27.2002, p.162.
47. “The Audit in European Union and Republic of Macedonia - A comparative approach”, EAA – 25th Congress of the European Accounting Association, co-author, Copenhagen, april, 25-27.2002, p.222.
48. “Kvalitetna rabotna dokumentacija – potreba ili luksuz vo sovremenata revizorska profesija?”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2002, str. 395-404.
49. “Revizorski testovi - izvor na kompetenten i relevanten dokazen materijal”, Ekonomski Bilten br.3, Ekonomski centar - Primeko, Skopje, 2002, str. 43-58.
50. “Planirawe na revizorskiot anga`man”, Ekonomski Bilten br.7, Ekonomski centar - Primeko, Skopje, 2002, str. 26-49.
51. “Relacija pome|u eksterniot i interniot revizor vo sovremeniot revizorski anga`man”, Ekonomski Bilten br.8, Ekonomski centar - Primeko, Skopje, 2002, str.67-79.
52. “History and development of the auditing profession in the socialist countries – the Republic of Macedonia case”, 3rd Workshop on Accounting in Historical Perspective, EASM, co-author, Lisbon, December 5-6, 2002, pp.1-17.
53. “The Auditing Profession in the Tranzition Economies vis a vis FY Republic of Macedonia – A Comparative Approach”, EAA – 26th Congress of the European Accounting Association, co-author, Sevilja, Spain, april, 2-4.2003, p.A-87.
54. “Primerokot – sredstvo vo revizijata”, Ekonomski Bilten br.4, Ekonomski centar - Primeko, Skopje, 2003, str. 34-41.
55. “Revizorskata profesija vo ekonomiite vo tranzicija vis a vis R. Makedonija – Komparativen pristap”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2003, str. 327-336.
56. “Revizorskata profesija vo R. Makedonija vo duhot na procesite za regionalna integracija i razvoj”, Me|unaroden simpozium - Regionalnata sorabotka i ekonomskiot razvoj, Ekonomski fakultet, Prilep, 20-21 juni, 2003, str. 399-422.
57. Voved vo smetkovodstvoto, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2004, str.279.
58. Revizorskata profesija vo razvienite ekonomii, ekonomiite vo tranzicija i Republika Makedonija – komparativen pristap, Ekonomski fakultet, Skopje, 2004, str.160.
59. “Tretmanot na izmamite vo revizorskata profesija po slu~ajot na ENRON”, Godi{nik na Ekonomskiot fakultet, Skopje, 2004, str. 427-436.
60. Osnovi na smetkovodstvoto, zbirka zada~i, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2005, str.374.
61. The Auditing Profession in Republic of Macedonia after 15 years of Transition vis-a-vis the EU Member Countries – A Comparative Approach, 3rd International Conference on Accounting & Finance in Transition European & Asian Experience and Public Policy Considerations, ICAFT 2005, The University of Greenwich, London, 13-16 july, 2005, pp. 149-174.
62. "Novite standardi za revizija na IFAC – impuls vo bitkata za za{tita na doverbata na javnosta vo revizorskata profesija", Dr`aven zavod za revizija, Bilten br. 1, Dekemvri, 2005, str 11-23.
63. "The New Auditing Law in Republic of Macedonia – A step forward to the European Union", EAA – 29th Congress of the European Accounting Association, co-author, Dublin, Ireland, March 12-14.2006. p.268.
64. "Impact on the budget funds utilization – The case with Republic of Macedonia", Adding Value to the Financial World: A 2020 Perspective, International Conference, co-author, University of Johanesburg, South Africa, October 16-18, 2006.
65. "The Professional Education of the Auditors in the European Union Countries and Republic of Macedonia – A Comparative Approach", The 10th World Congress of Accounting Education & The 3rd Annual International Accounting Conference, WCAE, co-author, AICPA, Istanbul, Turkey, November 9-11, 2006. pp.34
66. "Harmonization of accounting education in function of greater competetiveness of companies", The Balkan Countries 1st International Conference on Accounting and Auditing, BCAA, co-author, Association of Accounting and Finance Academicians (AAFA), Edirne, Turkey, March 8-9, 2007, pp.1018-1026.
67. Osnovi na smetkovodstvoto, zbirka zada~i, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2007, str.384.
68. "The Auditing Profession in Republic of Macedonia in the spirit of integration towards the EU", co-author, International Scientific Conference – Challenges of Economic Science and Practice in the EU Integration Process, University of Nis, Faculty of Economics, Nis, October 18-19, 2007, pp.445-453.
69. "The audit culture in Republic of Macedonia observed through the prism of a six decade historic development", 12th World Congress of Accounting Historians, Istanbul, Turkey, 20-24 July 2008, pp.1345-1361.
70. "Development of Accounting Theory and Practice in the Republic of Macedonia – History and Prospective", 12th World Congress of Accounting Historians, Istanbul, Turkey, 20-24 July 2008, pp.406-416.
71. "The Auditing Profession in Republic of Macedonia on the Road Towards EU – Conditions and Perspectives", International Conference, Business Analysis, Accounting, Taxes and Auditing (IBAATA), Tallinn, Estonia, November 6-7, 2008 pp. 32-40.
72. "Council for Advancement and Oversight of the Audit – Control Mechanism for the Auditors – the Case with Republic of Macedonia", 9th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Dubai, United Arab Emirates, 29 November to 1 December 2008, pp. 32-40.
73. "The Role of the Institutions for Auditing in the Public Sector – the Case with Republic of Macedonia", Scientific Conference Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations, University of Tartu, Estonia, May 8-9, 2009, pp.189-203.
74. "The State Audit Office And Its Role As "Watch Dog" In The Utilization Of The Public Funds – The Case With Republic of Macedonia", 1st International Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Trakya University, Edirne, Turkey, June 11-14, 2009, pp.387-402.
75. "Audit Market in the Republic of Macedonia Seen Through Transparency Reports", 2009 Costa Rica Global Conference on Business and Finance, The Institute for Business and Finance Research, San Hose, Costa Rica, May 27-30, 2009, pp.447-456.
76. "Transparency Reports and the Perception They Create on the Audit Profession – Case of the Republic of Macedonia", 10th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Istanbul, Turkey, 15-18 November 2009, pp.2698-2729.
77. "The Role of the Performance Audit in Prevention and Detection of Frauds – The Case of the Republic Macedonia", 2nd Internataional Conference on Governance, Fraud, Ethics & Social Responsibility, Istanbul, Turkey, 9-14 June 2010, pp.
78. "Two Decade Building of the Auditing Profession in Republic of Macedonia – where we were, where we are and where we expect to be in future", 2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, Istanbul, Turkey, 15-18 September 2010, pp.222-223.
79. “Who is Who in The Transparency World – The Republic of Macedonia Experiences”, EAA – 34th Annual Congress of the European Accounting Association, co-author, Rome, Italy, 20-22 April 2011, p.308.
80. Revizija, Ekonomski fakultet, Skopje, 2011, str.639.
81. "Transparency Report as Red Flag for Quality Control of the Audit Firms – the Republic of Macedonia Experiences", 2012 Winter Global Conference on Business and Finance, The Institute for Business and Finance Research, Honolulu, Hawaii, January 3-6, 2012, pp.676-691.
82. “Impact of the Big Four on the audit services market in the Republic of Macedonia”, IAAER – Amsterdam Conference: Mastering Change – Improving corporate reporting and auditing to match new demands, Amsterdam, The Netherlands, 20 – 21 june, 2012, p.64.
83. “The function of Audit Authority in the efficient usage of the pre-accession funds of the European Union – The case of Republic of Macedonia”, The 2012 International Conference on Business and Information (BAI2012), Sapporo, Japan, 3 – 5 july, 2012, pp.C1192-C1209.
84. "Transparency Report as Red Flag for Quality Control of the Audit Firms – the Republic of Macedonia Experiences", Journal of Modern Accounting and Auditing, Volume 9, Number 1, January 2013, David Publishing Company, pp. 76-93.
85. “Big Four and Non-Big Four on the audit market in Republic of Macedonia”, The 2013 International Conference on Business and Information (BAI2013), Bali, Indonesia, 7 – 9 july, 2013, pp.C438-C457.
86. "Audit Quality in the Republic of Macedonia – myth or reality?", 14th Annual Asian Academic Accounting Association, (AAAA), Penang, Malaysia, 27-30 October 2013.

87. “Independent Audit Oversight Authorities in the EU Member States vis a vis Republic of Macedonia – comparative study”, IABPAD Conference, 23-26 July, Madrid, Spain, 2014, pp. 82-102.

88. “The new audit report seen through the prism of the certified auditors – research in the Republic of Macedonia”, EAA – 38th Annual Congress of the European Accounting Association, co-author, Glasgow, UK, 28-30 April 2015.
 

1. Revizija, Ekonomski fakultet, Skopje, 2001, str.639.

•2. Voved vo smetkovodstvoto, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2004, str.279.

•3. Revizorskata profesija vo razvienite ekonomii, ekonomiite vo tranzicija i Republika Makedonija – komparativen pristap, Ekonomski fakultet, Skopje, 2004, str.160.

•4. Osnovi na smetkovodstvoto, zbirka zada~i, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2005, str.374.

•5. Osnovi na smetkovodstvoto, zbirka zada~i, koavtorstvo, Ekonomski fakultet, Skopje, 2007, str.384.

•6. Revizija, Ekonomski fakultet, Skopje, 2011, str.680