д-р Љубомир Дракулевски

Позиција Редовни професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-844
Емаил drakul@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник12:00:00 - 14:00:00
Вторник12:00:00 - 14:00:00
Четврток12:00:00 - 14:00:00

Роден е 1962 година во Скопје. Дипломира и магистрира на Економскиот факултет - Скопје. На факултетот работи од 1988 година. Во октомври 1998 година ја одбрани докторската дисертација на тема: "Лидерството - основа за ефективен стратегиски менаџмент". Избран е за редовен професор по Стратегиски менаџмент и Меѓународен менаџмент.
Сега е ангажиран во изведување на настава и испити по предметите: Стратегиски менаџмент, Меѓународен менаџмент и Организациско однесување на редовните студии и Стратегиски менаџмент, Меѓународен менаџмент, Меѓународен бизнис и Европско бизнис окружување на последипломските студии на Економскиот факултет во Скопје.
Тој е раководител на последипломскиот студиум по МБА Менаџмент.

За Декан на Економскиот факултет е избран на 14 февруари 2011 година.

Предмет Насоки Степен
Меѓународен менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Стратегиски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Организациско однесување Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Стратегиски менаџмент МБА - Менаџмент Втор циклус студии
Организациско однесување МБА - Менаџмент, Сметководство и ревизија (двегодишни студии), Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии
Корпоративно управување и теорија на игри Управување во јавниот сектор Втор циклус студии
Стратегиски менаџмент на е-бизнис Е-бизнис менаџмент, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Корпоративно управување Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Корпоративно управување Сметководство и ревизија, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии
Меѓународен менаџмент МБА - Менаџмент, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии
Стратегиски менаџмент Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии

Објавил над 30 статии (самостојно или во коавторство) од кои позначајни се:

 • "Environmental Analysis - Determination of External Strategic Factors", Strategiski menadzment, Subotica, SRJugoslavija, 1998,
 • "Managerial Style in Transition Economies: The Example of the Republic of Macedonia", Eastern European Economics, New York, November - December 1999;
 • "Лидерство и TQM", Скопје, 1999, "Corporate Governence in The Republic of Macedonia", International Conference, Zagreb, 2002,
 • "Workers’ Participation: The Case of the Republic of Macedonia", 11th Conference of the International Association for the Economics of Participation (IAFEP), Catholic University of Brussels, Brussels, July 2002 и др.


Учествувал во 20 проекти на Економскиот факултет-Скопје и Македонската Академија на Науките и Уметностите.

Има објавено 5 книги:

 • Менаџмент лексикон (1993),
 • Стратегиски менаџмент (1996),
 • Менаџмент лексикон, второ издание (1996),
 • Лидерство - основа за ефективен стратегиски менаџмент (1999)
 • Стратегиски менаџмент, второ издание (2001).

Роден е 1962 година во Скопје. Дипломира и магистрира на Економскиот факултет - Скопје. На факултетот работи од 1988 година. Во октомври 1998 година ја одбрани докторската дисертација на тема: "Лидерството - основа за ефективен стратегиски менаџмент". Избран е за редовен професор по Стратегиски менаџмент и Меѓународен менаџмент.
Сега е ангажиран во изведување на настава и испити по предметите: Стратегиски менаџмент, Меѓународен менаџмент и Организациско однесување на редовните студии и Стратегиски менаџмент, Меѓународен менаџмент, Меѓународен бизнис и Европско бизнис окружување на последипломските студии на Економскиот факултет во Скопје.
Тој е раководител на последипломскиот студиум по МБА Менаџмент.

За Декан на Економскиот факултет е избран на 14 февруари 2011 година.

Престојувал еден семестар на Arizona State University, Tempe, САД (1995) во рамки на Програмата за унапредување на бизнис - менаџментот во Македонија.
Исто така, остварил студиски престои на:

 • Wolverhampton Business School, Wolverhampton, Велика Британија (1998),
 • Пантеон Универзитетот во Атина, Грција (2000) во рамки на ТЕМПУС проектот "Заеднички европски институции и економијата: осовременување на заедничките европски студии",
 • Business School, Staffordshire University, Stoke - on - Trent, Great Britain (2001) во рамки на ТЕМПУС проектот "Training Courses for Civil Servants on European Integration",
 • Institute of Business Administration, LIUC, Universita Cattaneo Castellanza од Милано, Италија, во рамки на Програмата “Improving the Business Climate: Vision, Competitiveness and Clusters” во организација на Институтот на светска банка, Вашингтон, САД (ноември 2001),
 • Universite Rennes 2, Rennes, France (2003),
 • College of Business, Athens, Ohio, USA - во рамки на програмата Joint Competitiveness Program (мај 2003),
 • Универзитетот на Исланд, Исланд (јуни 2005) - EFTA Course - Risk Management of the Firm in the Turbulent World Economy и Arizona State University, Tempe, САД (август 2005).