д-р Сашо Јосимовски

Позиција Редовни професори
Катедра Е-бизнис
Телефон 3286-888
Емаил sasojos@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Роден е на 21.01.1963 г. во Скопје. Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје на смерот информатика во 1987 г.

Во 1987 година се вработил во Заводот за информационен систем на град Скопје, како специјалист за развој на информациониот систем, а во 1989 г. се вработува на Економскиот факултет во Скопје како помлад асистент по програмирање на електронски сметачи. Во учебната 1988/1989 г. се запишал на последипломски студии на Електротехничкиот факултет во Скопје на смерот информатика. По положувањето на предвидените испити и изработката на семинарските работи, магистрирал во 1992 г. со просечна оценка 10 и со одбрана на трудот «Фрактални карактеристики на нелинеарните економски динамички модели». Во 1992 г. бил избран во звањето асистент по користење на сметачки машини на Економскиот факултет.

Во 1996 г. ја одбранил докторската дисертација под наслов «Статистичко-економска анализа на временски серии» на Економскиот факултет во Скопје. Во 1997 г. бил избран во звањето доцент по предметот користење на сметачки машини, а во 2002 г. бил избран во звањето вонреден професор по предметот информациони технологии. Во 1997 година е избран во звањето редовен професор по предметите информациони технологии и основи на е-бизнис, а исто така е координатор на предметот основи на интернет архитектура.

Координатор е и член е на повеќе тимови за изведување на настава и испити по предмети од областа на информациските технологии и електронскиот бизнис на неколку последипломски студии кои се организаираат во рамките на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, и тоа на последипломските студии по Е-бизнис менаџмент – далечинско учење на Економскиот факултет во Скопје, на последипломските студии по Сметководство и ревизија на Економскиот факултет во Скопје и на последипломските европски студии за интеграција и комуникации на Филозофскиот факултет во Скопје.

Од 2007 година ја обавува функцијата шеф на катедрата по е-бизнис и член на деканската управа на Економскиот факултет, а во 2008 година е назначен за раководител на последипломските студии Е-бизнис менаџмент – далечинско учење на Економскиот факултет во Скопје.

Во текот на работењето, обавил повеќе престои во странски земји заради стручно-научно усовршување и тоа: ×арлс Универзитет, Центар за економски истражувања и последипломски студии, Прага, Чешка; Државен Универзитет на Небраска, Колеџ за Бизнис, Линколн, САД; Државен Универзитет на Аризона, Темпи, Колеџ за Бизнис, САД; Универзитет Деусто, Билбао, Шпанија; Универзитетот во Рејкјавик, Исланд; Фонтис Универзитет за професионална едукација, департман за маркетинг и менаџмент, Ајндховен, Холандија; Универзитетот Западен Вландерен, Колеџ за мултимедија и комуникации, Кортријк, Белгија; Е-влада академија, Талин, Естонија и други.

Предмет Насоки Степен
Информациони технологии Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Е-влада и е-управување Е-бизнис менаџмент, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Основи на e-бизнис Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Информациски технологии во осигурувањето Менаџмент во осигурувањето Втор циклус студии
Користење апликации преку интернет Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии), Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Втор циклус студии
Организација на податоци во претпријатие Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Стратегиски менаџмент на човечки ресурси (двегодишни студии) Прв циклус студии
Е-бизнис апликации во виртуелно окружување Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Системска анализа и дизајн Е-бизнис менаџмент, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии), Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии

Роден е на 21.01.1963 г. во Скопје. Дипломирал на Електротехничкиот факултет во Скопје на смерот информатика во 1987 г.

Во 1987 година се вработил во Заводот за информационен систем на град Скопје, како специјалист за развој на информациониот систем, а во 1989 г. се вработува на Економскиот факултет во Скопје како помлад асистент по програмирање на електронски сметачи. Во учебната 1988/1989 г. се запишал на последипломски студии на Електротехничкиот факултет во Скопје на смерот информатика. По положувањето на предвидените испити и изработката на семинарските работи, магистрирал во 1992 г. со просечна оценка 10 и со одбрана на трудот «Фрактални карактеристики на нелинеарните економски динамички модели». Во 1992 г. бил избран во звањето асистент по користење на сметачки машини на Економскиот факултет.

Во 1996 г. ја одбранил докторската дисертација под наслов «Статистичко-економска анализа на временски серии» на Економскиот факултет во Скопје. Во 1997 г. бил избран во звањето доцент по предметот користење на сметачки машини, а во 2002 г. бил избран во звањето вонреден професор по предметот информациони технологии. Во 1997 година е избран во звањето редовен професор по предметите информациони технологии и основи на е-бизнис, а исто така е координатор на предметот основи на интернет архитектура.

Координатор е и член е на повеќе тимови за изведување на настава и испити по предмети од областа на информациските технологии и електронскиот бизнис на неколку последипломски студии кои се организаираат во рамките на Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, и тоа на последипломските студии по Е-бизнис менаџмент – далечинско учење на Економскиот факултет во Скопје, на последипломските студии по Сметководство и ревизија на Економскиот факултет во Скопје и на последипломските европски студии за интеграција и комуникации на Филозофскиот факултет во Скопје.

Од 2007 година ја обавува функцијата шеф на катедрата по е-бизнис и член на деканската управа на Економскиот факултет, а во 2008 година е назначен за раководител на последипломските студии Е-бизнис менаџмент – далечинско учење на Економскиот факултет во Скопје.

Во текот на работењето, обавил повеќе престои во странски земји заради стручно-научно усовршување и тоа: ×арлс Универзитет, Центар за економски истражувања и последипломски студии, Прага, Чешка; Државен Универзитет на Небраска, Колеџ за Бизнис, Линколн, САД; Државен Универзитет на Аризона, Темпи, Колеџ за Бизнис, САД; Универзитет Деусто, Билбао, Шпанија; Универзитетот во Рејкјавик, Исланд; Фонтис Универзитет за професионална едукација, департман за маркетинг и менаџмент, Ајндховен, Холандија; Универзитетот Западен Вландерен, Колеџ за мултимедија и комуникации, Кортријк, Белгија; Е-влада академија, Талин, Естонија и други.

 • Коавтор во подготовката на Macedonian IT workforce demand survey for 2005 спонзорирано од МАСИТ
 • Проект менаџер на FP6-IST-6 STREP project Number 045101 “Risk Assessment for Customs in Western Balkans” (RACWeB), (2007-2009)
 • Член на Project manager board FP6-IST-6 STREP project Number 045153 “European Electronic Public Procurement Application Framework in the Western Balkan Region “, (ELLECTRA-WeB), (2007-2009)
 • Проект менаџер на FP6-IST-6 project Number 045384 “Strengthening the Strategic Cooperation Between the EU and Western Balkan Region in the field of ICT Research” (SCORE), (2007-2009)
 • Проект менаџер на FP6-IST-3 project Number 015746 - “Extending Information Society Networks to Western Balkan Countries“, (IS2WEB), (2005-2007)
 • Консултантски експерт за ERAWATCH NETWORK Asbl, c/o Technopolis Group, Innovation House, Avenue de Tervuren 12, B-1040 Brussels, Belgium (from October 2008), in the Framework Service Contract Nr-150176-2005-F1SC-BE for the project with title: Extension of country coverage of the ERAWATCH research inventory to selected EU Neighbourhood countries.
 • Член на Curriculum Development Group for the Tempus Joint European Project CD-JEP-40093-2005 “Master of E-Business Management at the Faculty of Economics-Skopje” (2006-2009)
 • Член на Curriculum Development Group for the Tempus Joint European Project CD-JEP-17030-2002 “E-Business Management for the Faculty of Economics-Skopje” (2003-2006)
 • Член на проектен тим ACE Project R98-1090-R “EU Accession in the Balkans: Policy Options for Diversification in the Rural Economy” (2000-2002)
 • Член на проектен тим TEMPUS PHARE “Eurodimension of Accounting Education in the FYROM” (1999-2002)
 • Проектен координатор за билатералниот МК-АТ проект „Меѓусекторска преносливост на методи за дизајн и евалуација“, (2011-2012)
 • Студиски престои во Холандија, Белгија, Шпанија и Исланд
 • Management course, State University of Nebraska, USA, Management Department, 1994
 • Training in management information systems, State University of Arizona, USA, 1996
 • E-business and e-government courses; University of Reykjavik, Iceland, 2003, 2004
 • E-governance course, E-governance academy, Talin, Estonia, 2004
 • Учесник на повеќе домашни и меѓународни конференции.
 • Повеќе статии објавени во меѓународни списанија и конференции.
 • “Quantifying Usability and Security in Authentication”, in Proceedings of the 35th Annual IEEE Computer Software and Applications Conference, pp. 626-629 (ERA Rank: B), Munich, Germany, 18-22 July 2011, http://dx.doi.org/10.1109/COMPSAC.2011.87
 • “A Conceptual Framework for Evaluating Usable Security in Authentication Mechanisms – Usability Perspectives”, Proceedings of the 5th International Conference on Network and System Security, pp. 332-336 (ERA Rank: B), Milano, Italy, 6-8 September 2011 http://dx.doi.org/10.1109/ICNSS.2011.6060025
 • “Economic implications of the usage of the e-government services in the Republic of Macedonia”, International conference “The Challenges to Economic Theory and Policy in the Aftermath of the Global Economic Crisis”, Faculty of Economics, Skopje, Macedonia, 2010;
 • “The National Policy Mixes of the Republic of Macedonia toward European Research Area”, International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD, Ohrid, 5-7 May 2011
 • “Human resources policies in the higher education in the Republic of Macedonia”, 30th International Conference on Organizational Science Development FUTURE organization, March 23rd – 25th 2011, Portorož, Slovenia
 • Користење на сметачки машини, Скопје, 1996.
 • Информациони технологии, Скопје, 2001.
 • Информациони технологии, второ издание, Скопје, 2006.