д-р Љубомир Кекеновски

Позиција Редовни професори
Катедра Економија
Телефон 3286-869
Емаил keken@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Избран е за вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година. Роден е во 1962 година во Скопје. Дипломирал во 1987 година, а магистрирал на Економскиот факултет во Скопје во 1995 од областа на јавниот сектор. Научна преокупација: јавен сектор, фискална економија и теорија на јавен избор.Објавени книги: "Јавниот сектор во развиените пазарни стопанства", 1996 како и 10 статии во земјата и странство. Објавил и десетина статии во земјата. Остварил студиски престои во: Франција во 1991 и 1995 година, САД - 1997, Словенија - 1995 и Полска - 1993 и 1996. Докторирал на тема "Новата положба на јавниот сектор со посбен осврт на профилирањето на јавниот сектор во Р. Македонија" (1999).

Предмет Насоки Степен
Економија на јавниот сектор Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Индустриска политика Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Економија на јавниот сектор Управување во јавниот сектор Втор циклус студии
Управување во јавните претпријатија Управување во јавниот сектор Втор циклус студии

Избран е за вонреден професор на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година. Роден е во 1962 година во Скопје. Дипломирал во 1987 година, а магистрирал на Економскиот факултет во Скопје во 1995 од областа на јавниот сектор. Научна преокупација: јавен сектор, фискална економија и теорија на јавен избор.Објавени книги: "Јавниот сектор во развиените пазарни стопанства", 1996 како и 10 статии во земјата и странство. Објавил и десетина статии во земјата. Остварил студиски престои во: Франција во 1991 и 1995 година, САД - 1997, Словенија - 1995 и Полска - 1993 и 1996. Докторирал на тема "Новата положба на јавниот сектор со посбен осврт на профилирањето на јавниот сектор во Р. Македонија" (1999).