д-р Ирена Кикеркова

Позиција Редовни професори
Катедра Надворешна трговија
Телефон 3286-860
Емаил irena@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Во звањето редовен професор е избрана во октомври, 2007 година. Стручна и посебна научна област од интерес – меѓународна економија, меѓународно движење на капиталот, надворешна трговија, европски интеграциски односи, економии во тразиција и Светска трговска организација.

Од учебната 2009/2010 година е шеф на Катедарата по надворешна трговија на факултетот.

Во изведувањето на наставата и испитите на прв циклус на студии ангажирана е на предметите меѓународна економија и надворешна трговија.

На втор циклус на студии е ангажирана на три програми и тоа:

 • Втор циклус европски студии – на предметите економии во транзиција и европски економски интеграции;
 • Втор циклус студии економски развој и меѓународни финансии - на предметот меѓународна економија;
 • Втор циклус на студии од МБА менаџмент – на предметот меѓународен менаџмент.

Ангажирана е и на трет циклус на студии на програмата од економија на предметот од меѓународна економија.

Раководител е на Регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација при Економски факултет – Скопје воспоставен во соработка меѓу Економскиот факултет од Скопје и Царинската управа на Република Македонија, а засновано врз потпишанииот Меморандум за соработка со Светската царинска организација од Брисел и мрежата на царински универзитети ИНКУ, со седиште во Канбера , Австралија.

Автор е на два учебници и една монографија, а коавтор е на уште еден учебник, две монографии и еден зборник на трудови објавен во странство. Има објавено педесетина статии и други научни трудови од областа на меѓународното движење на капиталот во вид на странски директни инвестиции, надворешната трговија, мултилатералниот трговски систем, економиите во транзиција и европските интеграциски процеси.

Предмет Насоки Степен
Надворешна трговија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Меѓународна економија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Европски економски интеграции Европски студии Втор циклус студии
Современи тенденции во светското стопанство Европски студии Втор циклус студии
Економии во транзиција Европски студии Втор циклус студии
Меѓународна економија Економски развој и меѓународни финансии Втор циклус студии

Во звањето редовен професор е избрана во октомври, 2007 година. Стручна и посебна научна област од интерес – меѓународна економија, меѓународно движење на капиталот, надворешна трговија, европски интеграциски односи, економии во тразиција и Светска трговска организација.

Од учебната 2009/2010 година е шеф на Катедарата по надворешна трговија на факултетот.

Во изведувањето на наставата и испитите на прв циклус на студии ангажирана е на предметите меѓународна економија и надворешна трговија.

На втор циклус на студии е ангажирана на три програми и тоа:

 • Втор циклус европски студии – на предметите економии во транзиција и европски економски интеграции;
 • Втор циклус студии економски развој и меѓународни финансии - на предметот меѓународна економија;
 • Втор циклус на студии од МБА менаџмент – на предметот меѓународен менаџмент.

Ангажирана е и на трет циклус на студии на програмата од економија на предметот од меѓународна економија.

Раководител е на Регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација при Економски факултет – Скопје воспоставен во соработка меѓу Економскиот факултет од Скопје и Царинската управа на Република Македонија, а засновано врз потпишанииот Меморандум за соработка со Светската царинска организација од Брисел и мрежата на царински универзитети ИНКУ, со седиште во Канбера , Австралија.

Автор е на два учебници и една монографија, а коавтор е на уште еден учебник, две монографии и еден зборник на трудови објавен во странство. Има објавено педесетина статии и други научни трудови од областа на меѓународното движење на капиталот во вид на странски директни инвестиции, надворешната трговија, мултилатералниот трговски систем, економиите во транзиција и европските интеграциски процеси.

 • мај/јуни 1995, Софија, Бугарија;
 • јуни, 1996, Љубљана, Словенија;
 • јуни 1998, Вулверхемптон, Велика Британија;
 • април, 1999, Виена, Австрија;
 • јануари, 2000, Фиренца, Италија,
 • јуни, 2000, Стоук он Трент, Велика Британија,
 • мај/јуни, 2001, Антверпен, Белгија,
 • октомври, 2002, Рен, Франција,
 • јуни/јули 2002, Атина, Грција
 • јануари 2003, Атина Грција
 • септември, 2004, Рејкјавик, Исланд,
 • јануари, 2005, Батхрст, Австралија
 • март, 2006, Бриж, Белгија,
 • октомври, 2007, Бриж, Белгија,
 • март, Рига, 2008, Летонија
 • јуни, 2008, Мадрид, Шпанија.
 • Меѓународен семинар за едукатори, Универзитет “Македонија” од Солун, Атина, Грција, јуни, 2002;
 • Меѓународен семинар за едукатори, Универзитет “Македонија” од Солун, Атина, Грција, јануари, 2003;
 • Семинар за странски директни инвестиции, Министерство за економија и ГТЗ, Австрија, Скопје, октомври, 2003;
 • Работилница на тема: Странски инвестиции и политики во земјите од Југоисточна Европа; Загреб, Хрватска, март, 2003;
 • Меѓународна конференција на тема The European Union after the 1st of May 2004 – is there an enlargement shock? Implications for South-Eastern Europe and for the enlarged Union, Varna, Bulgaria, June, 2004
 • Обука за слободна трговија во организација на ЕУ, финансирана од Европската агенција за реконструкција, Скопје, јануари фебруари; 2005;
 • Конференција на тема Спогодбата за стабилизација и асоцијација и нејзиното влијание врз бизнис заедницата во организација на Делегацијата на Европската Унија за Република Македонија и Секретаријатот за Евроинтеграции на Република Македонија, Скопје, јуни,
 • Работилница на тема: Развојната Доха агенда и преговорите за олеснување на трговијата на СТО, проект на УСАИД во Република Македонија, Охрид, септември, 2005
 • Меѓународна конференција на тема: Современи тенденции и политики на структурните промени во економијата, Економски факултет – Скопје, Охрид, октомври, 2005
 • Трансфер на знаење за развој на меѓународната трговија на тема: Економски развој со помош на меѓународната трговија, во организација на невладината организација “Аристотелис”, Меѓународниот совет на инвеститори (ИЦИ) и Асоцијацијата на извозници од Север
 • Трета меѓународна конференција на тема Регионална соработка во Југоисточна Европа, во организација на АСЕКУ, Банки, Бугарија, мај, 2006;
 • Меѓународен семинар за Евроинтеграции, во организација на АИЕСЕК, Економски Факултет, Скопје, јануари 2006;
 • Меѓународен семинар на тема: Меѓународно движење на стоки и работна сила во ЕУ; Економски факултет, Скопје, март, 2006
 • Семинар на тема : Една година кандидатски статус за Република Македонија, Делегацијата на Европската Унија за Република Македонија и Секретаријатот за Евроинтеграции на Република Македонија, Скопје, декември, 2006
 • Подготовка и организација на меѓународниот проект за обука од областа на Евроинтеграциите, АИЕСЕК и Економски факултет, Скопје, 2005/2006;
 • Учество во работата на Советодавниот одбор на ПИКАРД програмата на СЦО, Брисел, Белгија во периодот од 3.- 4.3.2008 ;
 • Семинар на тема Слободно движење на стоки во Европската Унија – Законски принципи и секундарно право, УСАИД, Министерство за финансии – Царинска управа; Скопје, 28.9.2007
 • Конференција на тема “Како до ИПА фондовите?”, Капитал, Скопје, 1.10.2007
 • Меѓународен семинар на тема ЦЕФТА-2006 во организација на Економски факултет, Скопје и Стопанската комора на Република Македонија, Скопје, 16.11.2007 (учество со предавање на тема “Третманот на регионалните интеграции во системот на СТО”);
 • Тематска работилница на тема “Слободно движење на стоки”, ГОФРЕ проект: Градење административни капацитети за ЕУ интеграции, поддржан од британската влада, 14-15.12.2007 година Скопје
 • Меѓународен семинар на тема САФЕ и предизвиците за земјите од ЦЕФТА-2006, во организација на Тренинг центарот за царински службеници – ЦЕФТА 2006, Економски факулет - Скопје; Царинската управа на Република Македонија и Светската царинска организација од
 • Семинар на тема “Олеснување на трговијата и улогата на овластените економски оператори” во организација на Царинската управа на Република Македонија и УСАИД, Скопје, мај, 2008
 • "The Role of Stabilization and Association Agreements of the European Union in the Integration Process of the Balkan Region” in the Proceedings of the International Conference on Regional Economic Cooperation and Integration of South and East Europe, Svis
 • “Предности и недостатоци на процесот на регионално интегрирање во Европа”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје, 2003
 • “Некои аспекти на проблемите на надворешнотрговската размена на македонската економија”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје, 2004;
 • “Trends and expectations of trade exchange of the Republic of Macedonia and the enlarged European Union”, in the Proceedings of the International Conference on The European Union after the 1st of May 2004 – is there an enlargement shock? Implications fo
 • “Реформа на Заедничката земјоделска политика на ЕУ”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје, 2005;
 • “Foreign Trade Exchange of the Republic of Macedonia Under Bilateral Free Trade Agreements”, in the Proceedings of the Third International Conference on Regional Cooperation in South-East Europe, in organization of ASECU, Banki, Bulgaria, May, 2006
 • “Дали има потреба од мултилатерална спогодба за слободна трговија за Република Македонија?” во Годишникот на Економскиот факултет, Скопје, 2006;
 • “ЦЕФТА – Зона на слободна трговија на земјите од Западен Балкан и нејзиното влијание врз Република Македонија”, Годишник на Економскиот факултет, Скопје, 2007;
 • “Надворешнотрговска размена на Република Македонија во рамките на ЦЕФТА-2006", Царина, Гласило на Царинската управа на Република Македонија, Скопје, декември2008/јануари 2009.
 • Странските директни инвестиции во земјите во транзиција, со посебен осврт на состојбите во Република Македонија, Економски факултет-Скопје, 1998 (автор
 • Извозна стратегија на Република Македонија, МАНУ, Скопје, 1999, (коавтор)
 • Export Strategy of the Republic of Macedonia, MANU, Skopje (coauthor), 1999
 • Надворешна трговија, Економски факултет-Скопје, 2000 (коавтор)
 • Меѓународна економија, Економски факултет-Скопје, 2003 (автор)
 • Foreign Direct Investment Policies in South-East Europe, Greenwich University Press, London, 2006, co-author.
 • Надворешна трговија, Економски факултет-Скопје, 2008 (автор)