д-р Сашо Арсов

Позиција Редовни професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-809
Емаил sarsov@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Вторник10:00:00 - 12:00:00
Понеделник12:00:00 - 14:00:00

Сашо Арсов е роден 1971 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 2009 година се стекнал со звањето CFA.

Бил ангажиран на повеќе домашни и меѓународни проекти, чиишто носители биле Светската банка, УНДП, Владата и министерствата на Република Македонија, како и компании од приватниот сектор.

Негови основни полиња на научен и наставен интерес се: финансискиот менаџмент, инвестициите, јавните инвестиции, кост-бенефит анализата, проектниот менаџмент и сл.

Предмет Насоки Степен
Финансиски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Прв циклус студии
Проектен менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Финансиски менаџмент Сметководство и ревизија, МБА - Менаџмент, Статистички методи за бизнис и економија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Финансии на корпорации Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Проектен менаџмент Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Меѓународен финансиски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Сашо Арсов е роден 1971 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 2009 година се стекнал со звањето CFA.

Бил ангажиран на повеќе домашни и меѓународни проекти, чиишто носители биле Светската банка, УНДП, Владата и министерствата на Република Македонија, како и компании од приватниот сектор.

Негови основни полиња на научен и наставен интерес се: финансискиот менаџмент, инвестициите, јавните инвестиции, кост-бенефит анализата, проектниот менаџмент и сл.

  • Техничка помош за Министерството за финансии во процесот на фискална децентрализација, Европска агенција за обнова, 2005
  • Селекција на проекти во локалната самоуправа за финансирање од страна на Светската банка, 2008
  • Центар за планирање и развој на проекти, Братфорд, Велика Британија, 2000
  • Курс за управување со ризиците, Факултет за економија, Универзитет на Рејкјавик, Исланд, 2002
  • Фонтис Универзитет, Ајндховен, Холандија, 2004
  • Современи тенденции и политики на структурните промени во економијатa, Охрид, 2005
  • European Applied Business and Research Conference, Padova, Italy, June 2007
  • Determinants of capital structure: An empirical study of companies from selected post-transition economies, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 2016, Vol. 34, No.1, 2015 IF: 0,346 (JCR, Thomson Reuters), https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/04-arsov-naumoski-2016-1.pdf
 
  • Финансиски менаџмент, Економски факултет – Скопје, 2008