д-р Сашо Арсов

Позиција Редовни професори
Катедра Менаџмент
Телефон 3286-809
Емаил sarsov@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Вторник10:00:00 - 12:00:00
Понеделник12:00:00 - 14:00:00

Сашо Арсов е роден 1971 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 2009 година се стекнал со звањето CFA.

Бил ангажиран на повеќе домашни и меѓународни проекти, чиишто носители биле Светската банка, УНДП, Владата и министерствата на Република Македонија, како и компании од приватниот сектор.

Негови основни полиња на научен и наставен интерес се: финансискиот менаџмент, инвестициите, јавните инвестиции, кост-бенефит анализата, проектниот менаџмент и сл.

Предмет Насоки Степен
Финансиски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Прв циклус студии
Проектен менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Финансиски менаџмент Сметководство и ревизија, МБА - Менаџмент, Статистички методи за бизнис и економија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Финансии на корпорации Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Проектен менаџмент Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Меѓународен финансиски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
МЕЃУНАРОДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ Корпоративен финансиски менаџмент Втор циклус студии
НАПРЕДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ Корпоративен финансиски менаџмент Втор циклус студии

Сашо Арсов е роден 1971 година во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во 2009 година се стекнал со звањето CFA.

Бил ангажиран на повеќе домашни и меѓународни проекти, чиишто носители биле Светската банка, УНДП, Владата и министерствата на Република Македонија, како и компании од приватниот сектор.

Негови основни полиња на научен и наставен интерес се: финансискиот менаџмент, инвестициите, јавните инвестиции, кост-бенефит анализата, проектниот менаџмент и сл.

 • Техничка помош за Министерството за финансии во процесот на фискална децентрализација, Европска агенција за обнова, 2005
 • Селекција на проекти во локалната самоуправа за финансирање од страна на Светската банка, 2008
 • Центар за планирање и развој на проекти, Братфорд, Велика Британија, 2000
 • Курс за управување со ризиците, Факултет за економија, Универзитет на Рејкјавик, Исланд, 2002
 • Фонтис Универзитет, Ајндховен, Холандија, 2004
 • Современи тенденции и политики на структурните промени во економијатa, Охрид, 2005
 • European Applied Business and Research Conference, Padova, Italy, June 2007
 • Determinants of capital structure: An empirical study of companies from selected post-transition economies, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, 2016, Vol. 34, No.1, 2015 IF: 0,346 (JCR, Thomson Reuters), https://www.efri.uniri.hr/sites/efri.uniri.hr/files/cr-collections/2/04-arsov-naumoski-2016-1.pdf
 • Determinants of Transparency and Disclosure - Evidence from post-Transition Economies, Economic Research - Ekonomska Istrazivanja, Vol. 30, No.1, 2015 IF: 0,466 (JCR, Thomson Reuters), http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2017.1314818
 • Diminishing Inter-Linkages of the South East European Stock Markets (with A. Naumoski, S.Gaber, V. Gaber - Naumoska) Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, IF: 0,317 (JCR, Thomson Reuters), No.3/2017, pp.91-108, http://www.ecocyb.ase.ro/nr2017_3/06%20-%20Aleksandar%20NAUMOSKI,(T)(N).pdf

 • The Corporate Goal Issue in the Post-Transition Economies and its Possible Implications for Financial Management, Management and Economics Review, Vol.2, Issue 2/2017, pp. 205-219, http://www.mer.ase.ro/index.php/journal-content

 
 • Финансиски менаџмент, Економски факултет – Скопје, 2008