д-р Гордана Билбиловска

Позиција Пензионирани професори
Катедра Математика и статистика
Телефон 3286-892
Емаил gordanab@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Полиња на научен интерес: Математика за економисти, Инпут-аутпут анализа и Економска статистика. Магистрирала во 1987 година на тема “Примена на матриците во утврдувањето на зависноста на финалната потрошувачка од општествениот производ”.

Докторската дисертација под наслов Примена на меѓусекторска анализа во утврдувањето на односите на цените во Македнското стопнаство ја одбранила во 1996 година. Во 1997 година е избрана за доцент по предметот Економска статистика, кој го предава на редовните студии.

Ангажирана е на постдипломски студии “Менаџмент во соигурување” на предметна дисциплина финансиска и актуарска математика. Во 1998 година учествувала на меѓународен собир во Ниш “Меѓубалаканска сардња и интеграције у развоју трхижне природе”. Учествувала на меѓународна конференција “Економски интеграции во Европа”, одржано во Лоѓ 1999. Учествувала и на научен собир “Привредни развој и економска сарадња земалја Југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш.

Во 1998 година била на едномесечен студиски престој на универзитети во северан Франција. Автор е на повеќе од 70 статии, збирки за математика за економисти, збирка решени задачи за Економска Статистика, скрипта, коавтор во книгата “Практикум за трговско работење”, “Квалитет на производ-сервис за купувачот” (2002), “Демографски показатели за популацијата и стареењето на населението во Република Македонија”(2002), “Фертилитет и репродукција на населението во Македонија” (2002), “Проблеми околу обновувањето на населението во Република Македонија во услови на транзиција” (2003), “Светски текови на глобализација услови за брз сопственразвој” ( меѓународен скуп оддржан во Ниш 2003), “Образование- основа за економски развој во Република Македонија”, “Континуирано образование пат кон развој на Македонија” ( меѓународна конференција 2004), “Фактори на природниот прираст на населението во Република Македонија” (2005), “Каде се границите на европската интеграција” (Меѓународна конференција Ниш 2005), “Некои од достигнувањата вградени во системот на национални сметки од 1993” (2005), “Глобализацијата- стремеж кон универзалност, светска хомогенизација”.

Автор е на Економска статистика- учебник во издание на Економски факултет, Скопје 2006 година. За вонреден професор е избрана во 2006 година. Во 2007 година со трудот “Енигма у избору: Како постати члан ЕУ, ко је следеќи дали ќе уопште бити следеќег?” Учествувала на меѓународна конференција во Ниш, “Големата дилема на глобалиазицијата: Дали големата ќе ја изеде малата риба” меѓународна конференција во Охрид (2007), “Либерализација на пазaрот на електрична енергија- стручен шок за македонското стопаnство” (2008) “ Маркетинг репер за квaлитет на услугите во банкарството” советување, “Примена на маркетингот во банките”, Охрид 6 и7 ноември 2008.

Предмет Насоки Степен
Економска статистика Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Математика за економисти Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Полиња на научен интерес: Математика за економисти, Инпут-аутпут анализа и Економска статистика. Магистрирала во 1987 година на тема “Примена на матриците во утврдувањето на зависноста на финалната потрошувачка од општествениот производ”.

Докторската дисертација под наслов Примена на меѓусекторска анализа во утврдувањето на односите на цените во Македнското стопнаство ја одбранила во 1996 година. Во 1997 година е избрана за доцент по предметот Економска статистика, кој го предава на редовните студии.

Ангажирана е на постдипломски студии “Менаџмент во соигурување” на предметна дисциплина финансиска и актуарска математика. Во 1998 година учествувала на меѓународен собир во Ниш “Меѓубалаканска сардња и интеграције у развоју трхижне природе”. Учествувала на меѓународна конференција “Економски интеграции во Европа”, одржано во Лоѓ 1999. Учествувала и на научен собир “Привредни развој и економска сарадња земалја Југоисточне Европе”, Економски факултет, Ниш.

Во 1998 година била на едномесечен студиски престој на универзитети во северан Франција. Автор е на повеќе од 70 статии, збирки за математика за економисти, збирка решени задачи за Економска Статистика, скрипта, коавтор во книгата “Практикум за трговско работење”, “Квалитет на производ-сервис за купувачот” (2002), “Демографски показатели за популацијата и стареењето на населението во Република Македонија”(2002), “Фертилитет и репродукција на населението во Македонија” (2002), “Проблеми околу обновувањето на населението во Република Македонија во услови на транзиција” (2003), “Светски текови на глобализација услови за брз сопственразвој” ( меѓународен скуп оддржан во Ниш 2003), “Образование- основа за економски развој во Република Македонија”, “Континуирано образование пат кон развој на Македонија” ( меѓународна конференција 2004), “Фактори на природниот прираст на населението во Република Македонија” (2005), “Каде се границите на европската интеграција” (Меѓународна конференција Ниш 2005), “Некои од достигнувањата вградени во системот на национални сметки од 1993” (2005), “Глобализацијата- стремеж кон универзалност, светска хомогенизација”.

Автор е на Економска статистика- учебник во издание на Економски факултет, Скопје 2006 година. За вонреден професор е избрана во 2006 година. Во 2007 година со трудот “Енигма у избору: Како постати члан ЕУ, ко је следеќи дали ќе уопште бити следеќег?” Учествувала на меѓународна конференција во Ниш, “Големата дилема на глобалиазицијата: Дали големата ќе ја изеде малата риба” меѓународна конференција во Охрид (2007), “Либерализација на пазaрот на електрична енергија- стручен шок за македонското стопаnство” (2008) “ Маркетинг репер за квaлитет на услугите во банкарството” советување, “Примена на маркетингот во банките”, Охрид 6 и7 ноември 2008.

  • Студиски престој во Франција
  • Меѓународна во Ниш 2003
  • Меѓународна во Ниш 2005
  • Меѓународна во Охрид 2007
  • “Како постати члан ЕУ, ко је следеќи дали ќе уопште бити следеќег?”
  • "Дали големата ќе ја изеде малата риба"
  • "Либерализација на пазaрот на електрична енергија- стручен шок за македонското стопaнство"
  • Економска статистика
  • Практикум на трговското работење (коавтор)