д-р Љубиша Јаневски

Позиција Пензионирани професори
Катедра Сметководство и ревизија
Телефон 3286-901
Емаил ljubisaj@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Во звањето доцент на предметот сметководствени информациони системи е од март 2000 год. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во овој период ја обавува и функцијата секретар на Катедрата за сметководство и ревизија и секретар на постдипломските студии по сметководство и ревизија. Негова наставно-научна преокупација е проблематиката од сметководството и деловните финансии. Има објавено преку 17 статии во стручни списанија и една книга - Збирка на задачи по основи на сметководството, во коавторство. Има лиценца за овластен проценител и има учествувано во повеќе од 20 проекти при вреднувањето на претпријатијата во процесот на приватизација.

Предмет Насоки Степен
Сметководствени информациони системи Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Основи на сметководството Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Финансиско сметководство Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Во звањето доцент на предметот сметководствени информациони системи е од март 2000 год. Магистрирал и докторирал на Економскиот факултет во Скопје. Во овој период ја обавува и функцијата секретар на Катедрата за сметководство и ревизија и секретар на постдипломските студии по сметководство и ревизија. Негова наставно-научна преокупација е проблематиката од сметководството и деловните финансии. Има објавено преку 17 статии во стручни списанија и една книга - Збирка на задачи по основи на сметководството, во коавторство. Има лиценца за овластен проценител и има учествувано во повеќе од 20 проекти при вреднувањето на претпријатијата во процесот на приватизација.