д-р Пеце Недановски

Позиција Редовни професори
Катедра Економија
Телефон 3286-891
Емаил pecen@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник10:00:00 - 12:00:00
Среда11:00:00 - 13:00:00

Избран е за доцент на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година. Роден е на 12 јули 1963 година во Ресен. Дипломирал во 1988 година, а магистрирал на Економскиот факултет во Скопје во 1996 година на тема "Економскиот развој и еколошката заштита". Научна преокупација: применета економија, заштита на животната средина, регионален развој, трансформација на современите економски системи, проширување на Европската Унија. Објавил повеќе од десетина статии. Остварил студиски престои во: 1. Франција, јули 1991, на Универзитетот Стендал во Гренобл; 2. Виена, Австрија, октомври 1996 - јули 1997, на Институтот за повисоки студии, каде со успех ја завршува постдипломската програма од областа на применетата економија; 3. Косег, Унгарија, 20 јуни - 10 јули, 1998, каде го посетува и завршува Меѓународниот летен универзитет на тема: Централна Европа и Европската Унија; 4. Јокаичи, Јапонија, 6 август - 25 септември, 1998, при Меѓународниот центар за трансфер на технологија за заштита на животната средина, каде го завршува Тренинг курсот од областа на технологиите за контрола на загадувањето на воздухот од индустриски извори на загадување. Исто така, реализирал кратки студиски престои во Барселона, Шпанија (1998); Будимпешта, Унгарија (2000) и Стокхолм. Докторира 2003 година на тема "Економски аспекти на заштитата на животната средина".

Д-р Пеце Недановски е избран за продекан за настава на Економскиот факултет во Скопје за периодот 01.10.2005 година до 30.09.2009 година.

Предмет Насоки Степен
Економика на Македонија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Вовед во економија на животната средина Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Јавно приватно партнерство Управување во јавниот сектор Втор циклус студии
Управување со информациите и знаењето во јавниот сектор Управување во јавниот сектор Втор циклус студии

Избран е за доцент на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година. Роден е на 12 јули 1963 година во Ресен. Дипломирал во 1988 година, а магистрирал на Економскиот факултет во Скопје во 1996 година на тема "Економскиот развој и еколошката заштита". Научна преокупација: применета економија, заштита на животната средина, регионален развој, трансформација на современите економски системи, проширување на Европската Унија. Објавил повеќе од десетина статии. Остварил студиски престои во: 1. Франција, јули 1991, на Универзитетот Стендал во Гренобл; 2. Виена, Австрија, октомври 1996 - јули 1997, на Институтот за повисоки студии, каде со успех ја завршува постдипломската програма од областа на применетата економија; 3. Косег, Унгарија, 20 јуни - 10 јули, 1998, каде го посетува и завршува Меѓународниот летен универзитет на тема: Централна Европа и Европската Унија; 4. Јокаичи, Јапонија, 6 август - 25 септември, 1998, при Меѓународниот центар за трансфер на технологија за заштита на животната средина, каде го завршува Тренинг курсот од областа на технологиите за контрола на загадувањето на воздухот од индустриски извори на загадување. Исто така, реализирал кратки студиски престои во Барселона, Шпанија (1998); Будимпешта, Унгарија (2000) и Стокхолм. Докторира 2003 година на тема "Економски аспекти на заштитата на животната средина".

Д-р Пеце Недановски е избран за продекан за настава на Економскиот факултет во Скопје за периодот 01.10.2005 година до 30.09.2009 година.