д-р Горан Петревски

Позиција Редовни професори
Катедра Финансиски менаџмент
Телефон 3286-878
Емаил goran@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Вторник12:00:00 - 14:00:00
Среда10:00:00 - 12:00:00

Професорот Петревски дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1993 година. Во 1998 година, магистрирал на истиот факултет, на студиумот по монетарна економија, а докторирал во 2004 година на тема од монетарната политика.
Академската кариера ја започнал во 1995 година, кога се вработил како соработник на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. Од 2003 година работи на Економскиот факултет во Скопје, најпрвин како соработник по група предмети од областа на финансиите, а потоа како наставник на додипломските и постдипломските студии. Од септември 2009 година до февруари 2011 година бил продекан за настава на Економскиот факултет - Скопје. Од 2006 година до 2013 година бил член на Советот на Народната банка на Македонија.
Неговиот научен интерес претежно е насочен кон следниве области: макроекономија, монетарна политика, банкарство, економика на девизните курсеви и фискалната политика. Професорот Петревски објавил трудови во меѓународните списанија: Empirical Economics, Economic Systems, Journal of Post Keynesian Economics, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Problems of Post-Communism, Empirica. Journal of European Economics, Hacienda Pública Española/Review of Public EconomicsInternational Journal of Monetary Economics and Finance и South East Europe Review for Labour and Social Affairs. Исто така, тој објавил и две книги: Монетарна политика - теорија и искуството на Македoнија (2005) и Управување со банките (2008 и 2011). Од 2014 година, тој е редовен колумнист во списанието Економија и бизнис. Покрај работата во областа на економијата, тој пишува и белетристика и има издадено еден роман и две збирки раскази. Во слободното време, ужива во прошетките во природа и во својата музичка колекција.

Профил на RePec: https://authors.repec.org/pro/ppe795/

Профил на Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55295868400

Профил на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vD6ahKIAAAAJ&hl=en

Профил на SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1579051

Профил на ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Goran_Petrevski

Профил на MPRA: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/user/54555

Предмет Насоки Степен
Монетарна економија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Банкарски менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Меѓународни финансии Монетарна економија, финансии и банкарство Втор циклус студии
Управување со ризиците во финансиските институции Монетарна економија, финансии и банкарство, Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Монетарна економија Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии
Банкарски менаџмент Сметководство и ревизија (двегодишни студии), Статистички методи за бизнис и економија (двегодишни студии) Втор циклус студии
Меѓународни финансии II Монетарна економија,финансии и банкарство (двегодишни студии) Втор циклус студии

Професорот Петревски дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1993 година. Во 1998 година, магистрирал на истиот факултет, на студиумот по монетарна економија, а докторирал во 2004 година на тема од монетарната политика.
Академската кариера ја започнал во 1995 година, кога се вработил како соработник на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. Од 2003 година работи на Економскиот факултет во Скопје, најпрвин како соработник по група предмети од областа на финансиите, а потоа како наставник на додипломските и постдипломските студии. Од септември 2009 година до февруари 2011 година бил продекан за настава на Економскиот факултет - Скопје. Од 2006 година до 2013 година бил член на Советот на Народната банка на Македонија.
Неговиот научен интерес претежно е насочен кон следниве области: макроекономија, монетарна политика, банкарство, економика на девизните курсеви и фискалната политика. Професорот Петревски објавил трудови во меѓународните списанија: Empirical Economics, Economic Systems, Journal of Post Keynesian Economics, Eastern European Economics, Post-Communist Economies, Problems of Post-Communism, Empirica. Journal of European Economics, Hacienda Pública Española/Review of Public EconomicsInternational Journal of Monetary Economics and Finance и South East Europe Review for Labour and Social Affairs. Исто така, тој објавил и две книги: Монетарна политика - теорија и искуството на Македoнија (2005) и Управување со банките (2008 и 2011). Од 2014 година, тој е редовен колумнист во списанието Економија и бизнис. Покрај работата во областа на економијата, тој пишува и белетристика и има издадено еден роман и две збирки раскази. Во слободното време, ужива во прошетките во природа и во својата музичка колекција.

Профил на RePec: https://authors.repec.org/pro/ppe795/

Профил на Scopus: http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55295868400

Профил на Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vD6ahKIAAAAJ&hl=en

Профил на SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1579051

Профил на ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Goran_Petrevski

Профил на MPRA: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/user/54555

 • Trade Policy and Institutions in SEE Countries. The World Bank, 2001.
 • Global Competitiveness Program/Joint Student Consulting Project. Ss Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, Macedonia & Ohio University, College of Business, Athens, U.S.A. Summer 2003.
 • Technical Assistance to the Ministry of Finance for Fiscal Decentralization. An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction, 23 December 2005 – 31 March 2006.
 • Support to the Fiscal Decentralisation Process. An EU-funded Project managed by the European Agency for Reconstruction, December 2006 – April 2007.
 • Fiscal and Monetary Policy Interactions in the South Eastern European Economies with Fixed Exchange Rate Regime. GDN CERGE-EI Research Project, 2012-2013.
 • Правично оданочување - еднакви можности и социјално правични реформи, Фондација „Фридрих Еберт“ (Friedrich Ebert Stiftung), февруари 2015 – февруари 2016.
 • Фискални мултипликатори - случајот на Република Македонија, МАНУ, 2014-2016.
 • Експертска група за социјални и макроекономски политики – Макроекономските политики во фокусот, Фондација „Фридрих Еберт“ (Friedrich Ebert Stiftung), 2016.
 • Tirana Spring Course on Econometrics. Staffordshire University, Stoke-on-Trent, UK. Tirana, Albania, April 30 – May 14 2000.
 • Workshop on Financial markets. FNEGE/RESEGE. Bucharest, Romania, November 17-21 2003.
 • Workshop on Real Estate Research and Education. Institute for Transformation, Housing and Social Spatial Development, Hochschule, Zittau / Görlitz and Metropolitan Research Institute, Budapest, Hungary, February 18-20 2005.
 • BIS Working Party on Monetary Policy in Central and Eastern Europe, Zagreb, 18-20 February 2007.
 • Economic Transformation in Hungary and Central Europe. Budapest University of Economic Science, Budapest, Hungary, July 5-23 1993.
 • Capital Markets: Theory and CEE Experience. CEU Summer University, Central European University, Budapest, Hungary, July 1999.
 • Course on Risk management of the firm in the turbulent world economy, Endurmenntun Háskóla Islands, Reykjavik, Iceland, June 1-8 2005.
 • Transformation of the Tourism and Hospitality Industry in Macedonia, (co-auhor), 14th Biennial International Congress “Hotelska kuca ‘98”, Conference proceedings, Vol. I, October 1998, p. 253-60.
 • Privatisation and Ownership in the Tourism Industry of Macedonia, (co-author), Tourism and Transition, Proceedings of the International Conference held in Dubrovnik, Croatia, November 22-24, 2000. Dubrovnik: Faculty of Tourism and Foreign Trade,
 • Monetary policy and economic development of Macedonia (co-author), Contemporary Tendencies and Policies in Structural Changes in the Economy, Conference Proceedings. Skopje: Faculty of Economics, 2005, pp. 141-154.
 • Is there a role for FDI in transition economies?, II International Conference: Economic System of the European Union and Adjustment of the Republic of Croatia. University of Rijeka, Faculty of Economics & University of Trieste, Faculty of Economics. Lovran, Croatia, 22-23 April 1999.
 • Stabilization Policy in a Small Open Economy: The Case of Macedonia. International Conference: Between the Bloc and the Hard Place - Moving Towards Europe in Post-Communist States?, School of Slavonic and East European Studies, University of London. London, UK, 5-7 November 1999.
 • Modelling Study on Post-Stabilization Dynamics of Inflation in Macedonia (коavtor). The Third IFAC Workshop on Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries (DECOM-TT 2003). Istanbul, Turkey, June 26-28, 2003.
 • A Case Study of Post-Stabilization Inflation Dynamics via Neural-Nets Approach (co-author). IEEE International Conference on Computational Cybernetics (ICCC03). Siofok, Hungary, 29-31 August 2003.
 • International Capital Mobility and Monetary Policy. International Conference: Globalization Challenges. University of Nis, Faculty of Economics. Nis, Serbia and Monte Negro, 17 October 2003.
 • An Overview of the Housing Finance in Macedonia. The Eastern European Workshop on Housing Finance and Housing Affordability. Metropolitan Research Institute, Budapest, Hungary, 24-25 May 2004.
 • Exchange rate policy during transition, 8th International Conference on Countries in Ttransition: Experience and Challenges of European Union Membership, LARE-efi, University Montesquieu – Bodreaux IV, and The Faculty of Economics and Business Administration, St. Kliment Ohridski University, Sofia, 18-19 November 2005.
 • Continental and Global Networks of Credit and Capital in Historical Perspective, Conference organized by Deutche Bundesbank and The European Association for Banking and Financial History, Frankfurt am Main, 30-31 May 2008.
 • The Global Financial and Economic Crisis: Its Impact on Macedonia (cо-author), International Conference: Economic Policy and Global Recession, University of Belgrade, Faculty of Economics, Belgrade, Serbia, 25-27.9.2009.
 • Demand for Money in Macedonia (co-author), International Conference: Challenges for Analysis of the Economy, the Business and Social Progress, University of Szeged, Hungary, 19-21.11.2009.
 • Monetary policy in Macedonia: Future challenges, High-Level seminar on: Current Economic Challenges and Regional Co-operation in Southeast Europe, Bank of Albania and Oxford University (SEESOX), Tirana, 21.6.2011.
 • Interest rate pass-through in a small open economy with fixed exchange rate - the case of Macedonia (co-author), XI International Conference: Services in terms of the changing environment, St Clement of Ohrid University, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, 27-29.10.2011.
 • Inflation and budget deficits in Central and Eastern Europe (co-author), International Conference: Finance and Monetary Policy after the Global Financial Crisis, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, 18.11.2011.
 • Conference on Policy Responses to Commodity Price Movements, Central Bank of the Republic of Turkey and International Monetary Fund, Istanbul, Turkey,6-7.4.2012.
 • Fiscal and Monetary Policy Interactions in South East European Countries with Fixed Exchange Rate Regimes (co-author), GDN/CERGE-EI Regional Research Competition, Central and Eastern European Regional Workshop, Prague, 16-17.8.2012.
 • The effectiveness and stability of interest rate pass-through in South east Europe: An empirical analysis (co-author), 3rd Young Scientists Forum on Central and South East Europe, Vienna, 6-8. 12. 2012.
 • Modelling Money Demand in the FYR of Macedonia (co-author), 5th International Conference “The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World”, EBEEC 2013, Kavala Institute of Technology and Istanbul University, Istanbul, 9-12.5.2013.
 • The Transmission of Foreign Shocks to the South Eastern European Economies (co-author), 9th International ASECU Conference on Systemic Economic Crisis: Current Issues and Perspectives, Skopje, 30-31.5. 2013.
 • Comments on ‘Measuring financial stability – systemic risk accumulation and materialization vs. financial system resilience’ and on ‘Early warning models for systemic banking crisis in Montenegro’. The 3rd Research Conference on “Towards recovery and sustainable growth in the altered global environment”, National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje, 28-29 April 2014.
 • Bank-specific determinants of profitability in Macedonia, International Conference on Economic Recovery in the Post-Crisis Period. Saints Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, 29-30 May 2015.
 • Chair of Session IV: Economic and Financial Cross-Border Spillovers. Fifth Research Conference on Economic and Financial Cycle Spillovers: Reconsidering Domestic and Cross-Border Channels and Policy Responses. National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje, 7 April 2016.
 • Real Convergence in Central and Eastern Europe: An Empirical Analysis (co-author), International conference on „The Future of Finance in Todays Chagnging Global Environment“. Saints Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje 16.9.2016.
 • Determinants of Real Convergence in Central and Eastern Europe (co-author), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (IBANESS), held in Prilep, 29-30 October 2016.
 • Comments on ‘Has the crisis changed the monetary transmission mechanism in Albania? An application of kernel density estimation technique’, and on ‘The signalling content of asset prices for inflation: Implications for Quantitative Easing’. The 6th Research Conference on “Central Banking under Prolonged Global Uncertainty: The Latest Lessons while Searching for the “New Normal”, National Bank of the Republic of Macedonia, Skopje, 5-6 April 2017.
 • Real Convergence of Central and Eastern European Countries Towards the European Union, Lecture delivered at the Summer School 2017: Make a Difference – Become a Young Leader on Dealing With New Economic Challenges on the Path to the EU, Saints Cyril and Methodius University, Faculty of Economics – Skopje, 7-13 August, Ohrid, Macedonia.

 

Трудови:

 1. Daskalov, S.; Petkovski, M.; Petrevki, G., and Biljanoska, J. (2003), "Country Study: FYR Macedonia", In: Trade Policies and Institutions in the Countries of South Eastern Europe in the EU Stabilization and Association Process – Background Country Studies, Document of the World Bank, April 20, p. 109-146.
 2. Andreeski, C. J., G. M. Dimirovski and G. Petreski (2003), "A case study of post-stabilization inflation dynamics via neural-nets approach", In: I. J. Rudas, K. Hirota and A. Szakal (Eds), Proceedings of the IEEE International Conference on Computational Cybernetics ICCC 2003. Piscataway, NJ: The IEEE, and Budapest: Budapest Polytechnic, pp. 123-130.
 3. Petrevski, G., Andreeski, C. J., and Dimirovski, G. M. (2004), "Modelling Study on Post-Stabilization Dynamics of Inflation in Macedonia", In: Y. Istefanopulos and G.M. Dimirovski, eds., Automatic Systems for Building the Infrastructure in Developing Countries 2003: Knowledge and Technology Transfer. Amsterdam: Elsevier, 2004, pp. 235-240.
 4. National Human Development Report 2004 – fyr Macedonia: Decentralization for human development (co-author), Skopje: UNDP, 2004.
 5. Petrevski, G. (2005), "Macedonia: a decade of stabilization policy", South East Europe Review for Labour and Social Affairs, Vol. 8, No. 1, 97-116.
 6. Petrevski , G. (2006), “Fiscal decentralization in Macedoniа“. In: Macedoniа in the Aftermath of the Framework Agreement. Skopje: Foundation Open Society Institute – Macedonia, pp. 79-84.
 7. Petrevski, G. (2006), “The Inflation-Growth Relationship“, Annals of the University of Craiova, No.34, Vol.2, pp. 233-236.
 8. Petrevski, G. and Jovanovski, K. (2010), “Demand for Money in Macedonia”, South East Europe Review for Labour and Social Affairs Vol. 13, No. 1, pp. 121-136.
 9. Petrevski, G. and Bogoev, J. (2011), “Inflation and budget deficits in Central and Eastern Europe”, In: Finance and Monetary Policy after the Global Financial Crisis, Conference proceedings, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics, Skopje, pp. 109-122.
 10. Bogoev, J. and Petrevski, G. (2012), “Interest Rate Pass-Through in a Small Open Economy with a Fixed Exchange Rate – The Case of Macedonia”, Procedia – Social and Behavioral Sciences,Vol. 44, pp. 125-133. 
 11. Petrevski, G., Bogoev, J,. and Sergi, Bruno S. (2012), "The link between central bank independence and inflation in Central and Eastern Europe: are the results sensitive to endogeneity issue omitted dynamics and subjectivity bias?", Journal of Post Keynesian Economics, Vol. 34 No. 4, pp. 611-652.
 12. Bogoev, J., Petrevski, G., and Sergi, Bruno S. (2012), "Reducing Inflation in Ex-Communist Economies Independent Central Banks Versus Financial Sector Development", Problems of Post-Communism, Volume 59, Number 4, pp. 38 – 55.
 13. Bogoev, J., Petrevski, G., and Sergi, Bruno S. (2012), "Investigating the Link Between Central Bank Independence and Inflation in Central and Eastern Europe – Evidence from Panel Data Models", Eastern European Economics, Volume 50, No. 4, pp. 83-101.
 14. Petrevski, G. and Bogoev, J. (2012), "Interest Rate Pass-Through in South East Europe: An empirical analysis", Economic Systems, Volume 36, No. 4, pp. 571-593.
 15. Горан Петревски (2013), "Улогата на монетарната и фискалната политика во макроекономската стабилизација", Политичка мисла, број 42, стр. 47-58.
 16. Petrevski, G. (2013), "Тhe interactions between monetary and fiscal policy: a survey", Annual, Vol. 48, Skopje: Faculty of Economics, pp. 225-237.
 17. Горан Петревски (2014), „Независноста на централните банки - критички осврт врз емпириската литература“, Годишник, том 49, Економски факултет, Скопје, стр. 299-311.
 18. Горан Петревски (2014), „Економската наука и економската политика по Глобалната криза“, во: Таки Фити (уредник), Каде е и каде оди модерната макроекономска наука - релевентноста на промените за македонската економија. Зборник на трудови од тркалезната маса одржана на 12 декември 2013 година. Македонска академија на науките и уметностите, Центар за стратегиски истражувања, Скопје, стр. 57-65.
 19. Горан Петревски (2015), „Придонесот на Милтон Фридман во економската наука“, Годишник, том 50, Економски факултет, Скопје, стр. 405-418.
 20. Petrevski, Goran; Bogoev, Jane; and Tevdovski, Dragan (2015), “The Transmission of Foreign Shocks to South Eastern European Economies”, Empirica. Journal of European Economics, 42(4), pp. 747-767. DOI: 10.1007/s10663-014-9275-x.
 21. Goran Petrevski (2015), „Bank-specific determinants of profitability in Macedonia“, in: Vladimir Filipovski, (Ed.), Economic Recovery in the Post-Crisis Period, Proceedings from International conference, Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Economics. Skopje, pp. 239-249.
 22. Petrevski, Goran; Exterkate, Peter; Tevdovski, Dragan; and Bogoev, Jane (2015), "The Transmission of Foreign Shocks to South Eastern European Economies: Bayesian VAR Approach", Economic Systems, 39(4), pp. 632-643.DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2015.04.003
 23. Petrevski, Goran; Bogoev, Jane; and Tevdovski, Dragan (2016), “Fiscal and Monetary Policy Effects in Three South Eastern European Economies”, Empirical Economics, 50(2), pp. 415-441. DOI 10.1007/s00181-015-0932-0.
 24. Goran Petrevski, Gjorgji Gockov, and Suzana Makreshanska-Mladenovska (2016), “Determinants of real convergence in Central and Eastern Europe”, MPRA Paper No. 74655. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/74655/
 25. Dragan Tevdovski, Goran Petrevski, and Jane Bogoev (2016), “The effects of macroeconomic policies under fixed exchange rates: A Bayesian VAR analysis”, MPRA Paper No. 73461. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/73461/
 26. Gjorgji Gockov, Goran Petrevski, Vladimir Filipovski (2016), “Problems and challenges of nominal and real convergence of the Macedonian economy on the road towards EU and EMU”, in: Taki Fiti, ed., The Republic of Macedonia on its path towards the European Union (2020) - experiences, challenges and perspectives (Proceedings from the International Scientific Conference, held on 6 May, 2016). Skopje: Macedonian Academy of Sciences and Arts, and Government of the Republic of Macedonia.
 27. Goran Petrevski, Gjorgji Gockov, Suzana Makreshanska-Mladenovska (2016), „Determinants of Real Convergence in Central and Eastern Europe“, in: Dimitar Nikoloski, Rasim Yilmaz, and Emilija Matesta (Eds.), International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (Proceedings), pp. 638-650. Avaiable at: http://www.ibaness.org/conferences/prilep/ibaness_prilep_proceedings_26_December_2016.pdf
 28. Makreshanska, Suzana and Petrevski Goran (2017), “Fiscal decentralization and Inflation in Central and Eastern Europe”, MPRA Paper No. 77596. Available at: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/77596
 29. Suzana Makreshanska-Mladenovska and Goran Petrevski (forthcoming), “Decentralisation and income inequality in Central and Eastern European countries”, Post-Communist Economies, https://doi.org/10.1080/14631377.2018.1461526
 30. Suzana Makreshanska-Mladenovska and Goran Petrevski (forthcoming), “Fiscal Decentralization and Government Size: Evidence from a Panel of European Countries”, Hacienda Pública Española/Review of Public Economics.
 31. Dragan Tevdovski, Goran Petrevski, and Jane Bogoev (fortcoming), “The effects of macroeconomic policies under fixed exchange rates: A Bayesian VAR analysis”, Economic Research-Ekonomska Istraživanja.
 • Горан Петревски, Монетарна политика – теорија и икуството на Македонија. Скопје: Здружение за социо- економски развој, 2005.
 • Goran Petrevski, “Exchange Rate Pegs and Disinflation: The Case of Macedonia“. in Bruno S. Sergi, William T. Bagatelas, and Jana Kubicová, eds., Business Opportunities in Slovakia and Central Europe. Bratislava: Iura Edition, 2005, pp. 231-245.
 • Горан Петревски, Управувaње со банките. Скопје, Економски факултет, 2008.
 • Goran Petrevski, “Real Exchange Rates in Central and Eastern European Countries”, Chapter 2.1 in Shamseddin G. Gadziyev,  Dainora Grundey, Yurij Bilan, and Bruno S. Sergi, eds., Business Development and Markets in The European Economic Area, Kyiv: Foundation of International Studies, 2009, pp. 81-92.
 • Горан Петревски, Управувaње со банките (второ издание). Скопје, Економски факултет, 2011.
 • Jane Bogoev and Goran Petrevski, “Central Bank Independence in Transition Economies”, in Jens Hölscher and Horst Tomann (Eds.), Palgrave Dictionary of Emerging Markets and Transition Economics - Insights from Archival Research. London: Palgrave Macmillan, 2015, pp. 3-29. ISBN: 9781137371379.