д-р Лидија Пулевска Ивановска

Позиција Редовни професори
Катедра Е-бизнис
Телефон 3286-910
Емаил lidijap@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време

Доц. д-р Лидија Пулевска-Ивановска дипломирала на Економскиот факултет во Скопје во 1997 година како најдобар студент во генерацијата, магистрирала на Универзитетот во Исланд во 2000 година, а докторирала на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година.

Нејзиното прво вработување е во Народната банка на Република Македонија. Од јуни 1998 година работи на Економскиот факултет како помлад асистент по група предмети по статистика и економетрија, во јули 2001 година е избрана за асистент по истите опредмети, а во јули 2004 за доцент по предметот логистика.

Автор е на преку 30 научни и стручни трудови. Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Англија, Португалија, Италија, Холандија, Белгија, Молдавија, Словенија, Исланд, Шведска, Франција и Јапонија.

Предмет Насоки Степен
Менаџмент на синџирот на снабдување Е-бизнис менаџмент, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Бизнис логистика Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Е-менаџмент на односи со потрошувачите Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Прв циклус студии
Е-бизнис-дистрибутивни канали Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Доц. д-р Лидија Пулевска-Ивановска дипломирала на Економскиот факултет во Скопје во 1997 година како најдобар студент во генерацијата, магистрирала на Универзитетот во Исланд во 2000 година, а докторирала на Економскиот факултет во Скопје во 2004 година.

Нејзиното прво вработување е во Народната банка на Република Македонија. Од јуни 1998 година работи на Економскиот факултет како помлад асистент по група предмети по статистика и економетрија, во јули 2001 година е избрана за асистент по истите опредмети, а во јули 2004 за доцент по предметот логистика.

Автор е на преку 30 научни и стручни трудови. Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Англија, Португалија, Италија, Холандија, Белгија, Молдавија, Словенија, Исланд, Шведска, Франција и Јапонија.