д-р Анита Циунова-Шулеска

Позиција Редовни професори
Катедра Маркетинг
Телефон 02 3286-846
Емаил anita@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник12:00:00 - 14:00:00
Вторник12:00:00 - 14:00:00
Среда10:00:00 - 12:00:00

Родена е во Велес на 29.04.1974 година. Дипломирала во 1996 година на Економскиот факултет во Скопје како најдобар студент во генерацијата. Магистирала во 2001 година, а докторирала во 2004 на Економскиот факултет во Скопје.

После дипломирањето се вработила во ОКТА-Рафинерија на нафта А.Д. Скопје во секторот за развој и истражување каде извршувала задачи од областа на маркетингот. Во 2000 година почнала со работа како помлад асистент по група предмети од областа на маркетингот на Економскиот факултет во Скопје а во 2002 година е избрана во звањето асистент по група предмети од основи на маркетингот. Во 2005 е избрана за доцент по предметот Маркетинг менаџмент. Во 2009 е избрана за вонреден професор. Во 1014 година е избрана за редовен професор.

Автор е наd 40 научни и стручни трудови и има учествувано на повеќе конференции во земјата и странство. Нејзините трудови се објавени во списанија реферирани од сграна на Thomson Reuters (со импакт фактор). Автор е на книгата "Маркетинг менаџмент" (2004) и (2008) напишана во коавторство и "Како до сопствен бизнис" (2007) исто така во коавторство .

Добитник е на наградата за најдобар научник од областа на општествените науки на УКИМ за 2016 год. 

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Словенија, Исланд, Англија, Холандија, Србија, Молдавија, Полска и Белгија.

Предмет Насоки Степен
Маркетинг на трговски претпријатија Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Маркетинг менаџмент Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Промоција Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Маркетинг менаџмент МБА - Менаџмент, Маркетинг Втор циклус студии
Промоција Маркетинг Втор циклус студии
Интернет маркетинг апликации и алатки Е-бизнис менаџмент, Е-бизнис менаџмент (двегодишни студии) Втор циклус студии
Директен маркетинг Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии

Родена е во Велес на 29.04.1974 година. Дипломирала во 1996 година на Економскиот факултет во Скопје како најдобар студент во генерацијата. Магистирала во 2001 година, а докторирала во 2004 на Економскиот факултет во Скопје.

После дипломирањето се вработила во ОКТА-Рафинерија на нафта А.Д. Скопје во секторот за развој и истражување каде извршувала задачи од областа на маркетингот. Во 2000 година почнала со работа како помлад асистент по група предмети од областа на маркетингот на Економскиот факултет во Скопје а во 2002 година е избрана во звањето асистент по група предмети од основи на маркетингот. Во 2005 е избрана за доцент по предметот Маркетинг менаџмент. Во 2009 е избрана за вонреден професор. Во 1014 година е избрана за редовен професор.

Автор е наd 40 научни и стручни трудови и има учествувано на повеќе конференции во земјата и странство. Нејзините трудови се објавени во списанија реферирани од сграна на Thomson Reuters (со импакт фактор). Автор е на книгата "Маркетинг менаџмент" (2004) и (2008) напишана во коавторство и "Како до сопствен бизнис" (2007) исто така во коавторство .

Добитник е на наградата за најдобар научник од областа на општествените науки на УКИМ за 2016 год. 

Посетувала курсеви и семинари и остварила студиски престои на универзитети во Словенија, Исланд, Англија, Холандија, Србија, Молдавија, Полска и Белгија.

 • Проект во соработка со Ohio University САД, “Global compettativeness program”, јули, 2003 год.
 • ТЕМПУС проект – EBUSMAN, Fontys University, Ајндховен, Холандија, 2004
 • ТЕМПУС проект MEMFES “Master of E-Business Management at the Faculty of Economics-Skopje”, Fontys University of Applied Sciences, Ајндховен, Холандија
 • Економска студија на пазарот на електронски комуникации во Република Македонија, 2014
 • Развивање национален индекс на задоволство на потрошувачите во Република Македонија, УКИМ, 2015
 • CA COST Action CA16121 - From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy
 • Faculty of EconomicsBrunel University, School of Business and Management, Лондон, Велика Британија, 05.03.2002-04.05.2002
 • Fontys University, Ајндховен, Холандија 16.01.2004-30.01.2004
 • Warsaw University, Варшава, Република Полска, 18.01.2006 - 24.01.2006
 • University of West Flandren, Бриж, Белгија, 01.02.2007-06.02.2007
 • Fontys University, Ајндховен, Холандија, 05.09.2007-09.09.2007
 • University of West Flandren, Бриж, Белгија, 06.03.2008-12.03.2008
 • Faculty of Economics, Загреб, Хрватска, 29.09.2015 - 02.10.2015
 • Географскиот простор и неговото влијание врз развојот на туризмот од аспект на маркетингот", Зборник на трудови од 3-та Меѓународна конференција на тема "Мултипликативни ефекти на развојот на туризмот", Охрид, 21-24 Ноември, 2001
 • Пропагирање цигарета у Републици Македонији, “International Scientific Conference - Globalization challenges”, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и црна Гора, октомври, 2003
 • Влијанието на глобализацијата на маркетингот во туризмот, Зборник на трудови од Меѓународен симпозиум на тема "Туризмот и осигурувањето во современи општествено-економски услови", Факултет за туризам и угостителство, Охрид, 29-30 Мај, 2003
 • Ciunova-Shuleska A., (2004) "Производни асортиман нафтне индустрије у Републици Македонији", IX Научни скуп “Регионални развој и демографских токова Балканских земаља”, Универзитет во Ниш, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и Црна Гора, јуни, 2004
 • Ciunova-Shuleska A., (2005) “Quality of oil derivatives and standards for quality regulation in R.Macedonia and EU” (коавторство), X Научни скуп “Регионални развој и демографских токова Балканских земаља”, Универзитет во Ниш, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и Црна Гора, 2005.
 • Ciunova-Shuleska A., (2006) “Newspapers Positioning In The Republic Of Macedonia From The Buyers’ Point Of View”, 4th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2006), Taiwan, 5-7 July, 2006
 • Ciunova-Shuleska A., (2012) "GENDER DIFFERENCES IN MONEY ATTITUDES AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA" (2012), 10th International Symposium ECONOMY & BUSINESS, Economic Development and Growth, September 3 – 7, 2012, Bulgaria
 • Ciunova-Shuleska A., (2012) "The Impact of Demographic, Socio-economic and Behavioral Characteristics on Attitudes Toward Credit Cards in Macedonia", 2nd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS  March 23-24, 2012, Tirana Albania
 • Ciunova-Shuleska A., (2013) "Internet Banking Adoption in Macedonia: an Empirical Analysis", Proceedings of the 9th EBES Conference, Rome, 11-13 January 2013, pp.190-209
 • Ciunova-Shuleska A., Brzovska, E., Ristevska-Jovanovska, S. (2017) Nutrition information on food labels: consumers’ reasons for ignorance,  ISER-174th International Conference on Advances in Business Management and Information Science (ICABMIS), Munich, Germany, 2nd-3rd June, 2017.  (учество со презентација на трудот)
 • Mamucevska, D., Ciunova-Shuleska, A. and Palamidvoska-Sterjadovska, N. (2017), Satisfaction, price fairness and loyalty: the case of the Macedonian telecommunications market, Silver Jubilee Conference of the 25th Anniversary of the MBA Management Master Studies, Faculty of Economics-Skopje, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Skopje, Macedonia
 • Ciunova-Shuleska, A.; Palamidovska-Sterjadovska N. (2018) Emotions, Personality Traits and Satisfaction: Assessment and Model Development, 26-th EBES Conference, Prague, 24-26.10.2018, Чешка
 • Veljanova, R. and Ciunova-Shuleska, A. (2019) Интензитет на алел на страв во рекламните пораки и ниво на негативни емоции, 10th International Odyssey Conference, Опатија, 12-15.06.2019, Хрватска
 • Prodanova, J.; Ciunova-Shuleska, A. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2019) Влијаат ли околината и карактеристиките на корисниците врз перципираната вредност и намерата за понатамошно користење на услугата мобилно банкарство?, 10th International Odyssey Conference, Opatija, 12-15.06.2019, Croatia
 • Santa, M. and Ciunova Shuleska, A. (2019) Is Facebook A Ride-Sharing Platform? Exploration Through Affordance Theory, 32nd Bled eConference – Humanizing Technology for a Sustainable Society, 16-19.06.2019, Bled, Slovenia
 • “Пропагирање цигарета у Републици Македонији”, “International Scientific Conference - Globalization challenges”, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и Црна Гора, октомври 2003
 • “Производни асортиман нафтене индустрије у Републици Македонији”, IX Научни скуп “Регионални развој и демографских токова Балканских земаља”, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и Црна Гора, јуни, 2004
 • "Прашањето за пропагирањето на алкохолот во Р.Македонија и во земијите на ЕУ", Годишник на Економски факултет, Скопје, 2005, том 40, стр.443-451
 • “Quality of oil derivatives and standards for quality regulation in R.Macedonia and EU” (коавторство), X Научни скуп “ Регионални развој и демографских токова Балканских земаља”, Економски факултет, Ниш, Р.Србија и Црна Гора, јуни, 2005
 • “Newspapers Positioning In The Republic Of Macedonia From The Buyers’ Point Of View”, 4th International Conference on Supply Chain Management and Information Systems (SCMIS 2006), Taiwan, 5-7 July, 2006
 • "Радиоплурализмот во Република Македонија", Годишник на Економски факултет, Скопје, том 41, 2006
 • “Телевизиската пропаганда насочена кон децата – каде е Република Македонија во однос на земјите од ЕУ?“, Зборник од Советувањето "Маркетингот и кандидатскиот статус на Република Македонија за членство во ЕУ", Македонско здружение за маркетинг "Маркетинг"
 • “TV media in the Republic of Macedonia – current situation and perspectives“, Young Economist Journal (Revista Tinerilor Economisti), Anul V, No.8, Craiova, Republic of Romania, April 2007,
 • “Perceved Position of the National TV Broadcasters in the Republic of Macedonia“, Journal Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, University of Craiova, Republic of Romania, No. 35, Volume 4, 2007
 • "Брендови на платежни картички во Република Македонија – каде е Република Македонија во однос на Република Словенија?" (коавторство), Советување во организација на Македонското здружение за маркетинг "Маркетинг", Охрид, 2007
 • "Интернет услугите во Република Македонија", (коавторство), Советување во организација на Македонското здружение за маркетинг "Маркетинг", Охрид, 2007
 • "Интернет банкарството во Република Македонија", Советување "Примена на маркетингот во банките", Македонско здружение за маркетинг "Маркетинг", Охрид, 2008
 • “Перципираната позиција на големите банки во Република Македонија“, Економски факултет, Том 43, Скопје, 2008
 • Ivan-Damir Anić, Anita-Ciunova-Suleska, Edo Rajh, (2010), DECISION-MAKING STYLES OF YOUNG-ADULT CONSUMERS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Economic Research, Vol.23 No.4, pp.102-113
 • Циунова-Шулеска Анита, (2011) Гледањето телевиски програми и користењето на интернет во Р.Македонија, Годишник на Економски факултет, Скопје
 • Ciunova-Shuleska Anita, Marija Grishin, Nikolina Palamidovska, (2012) ASSESSING YOUNG ADULTS’ ATTITUDES TOWARD ONLINE SHOPPING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA,Economic Review Vol.62 No.12, pp.752-772  
 • Ciunova-Shuleska Anita, (2012) THE IMPACT OF SITUATIONAL, DEMOGRAPHIC, AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS ON IMPULSE BUYING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Journal of East-West Business, Taylor and Francis Group, 18:3, 208-230
 • Ciunova-Shuleska Anita, Grishin M., Palamidovska N. (2012) YOUNG PEOPLE’S ATTITUDES TOWARD MOBILE PHONES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Economic Research 25 (4) (2012).
 • А. Циунова-Шулеска, (2012), Прифаќање на услугата за електронско плаќање преку интернет во Македонија, Годишник на Економски факултет
 • A. Ciunova-Shuleska, Palamidovska, N.,  Grishin, M. (2013) AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF SERVICE QUALITY IN THE CONTEXT OF TRAVEL AGENCIES IN THE REPUBLIC OF  MACEDONIA, Market, June 2013)
 • Циунова-Шулеска, A. (2013), Склоноста кон манипулативно однесување и ставовите за контрола на економско-пропагандните активности, Годишник на Економски факултет
 • Циунова-Шулеска, A. (2014), Користење на електронските маркетинг-канали во деловното работење: Анализа на мотивите за користење од перспектива на микро, малите и средните претпријатија, Годишник на Економски факултет, Tом 50, стр.687-702
 • Osakwe, C.N.; Ciunova-Shuleska, A.; Omotoso, J.; Chovancova, M. (2015), MODELLING THE BRAND PERFORMANCE OF SMEs IN A FAST GROWING AFRICAN ECONOMY: THE COMPLEMENTARY ROLE OF BRAND ORIENTATION AND CUSTOMER RETENTION ORIENTATION, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 4, pp. 243-260.
 • Anić, I-D.; Ciunova-Shuleska, A.; Piri Rajh, S.; Rajh, E.; Bevanda, A. (2016) Differences in Consumer Decision-making styles among Selected SEE Countries, Economic Research, Vol.29, Issue.1, pp. 665-681
 • Циунова-Шулеска, A. (2016), Ставови за продажната промоција: разлики во одделни демографски карактеристики, Годишник на Економски факултет, Tом 51, стр.585-598.
 • Ciunova-Shuleska, A., Osakwe, C.N., & Palamidovska-Sterjadovska, N. (2016) Complementary impact of capabilities and brand orientation on SMBs performance, Journal of Business Economics and Management, Vol. 17, Issue 6, pp. 1270-1285
 • Mihajlov M., Jerman-Blazic, B., Ciunova-Shuleska, A. (2016). Why That Picture? Discovering Password Properties in Recognition-based Graphical Authentication. International Journal of Human-Computer Interaction Vol.32, Issue 12. pp. 975-988.
 • Ciunova-Shuleska, A., Palamidovska-Sterjadovska, N., Osakwe, C.N. and Omotoso, J., (2017). The Impact of Customer Retention Orientation and Brand Orientation on Customer Loyalty and Financial performance in SMEs: Empirical Evidence from a Balkan Country. Journal of East European Management Studies, 22(1), pp.83-104.
 • Palamidovska-Sterjadovska, N. and Ciunova-Shuleska, A. (2017), An integrated model of customer loyalty in the Macedonian mobile service market, E+M Ekonomie a Management20(2), pp.199-215. 
 • Ciunova-Shuleska, A.; Palamidovska-Sterjadovska N. (2018) Emotions, Personality Traits and Satisfaction: Assessment and Model Development, 26-th EBES Conference, Prague, 24-26.10.2018, Czech Republic,
 • Veljanova, R. and Ciunova-Shuleska, A. (2019) Fear appeal intensity in road safety advertisements and strength of negative emotions, 10th International Odyssey Conference, Opatija, 12-15.06.2019, Croatia
 • Prodanova, J.; Ciunova-Shuleska, A. and Palamidovska-Sterjadovska, N. (2019) Can Setting and users’ characteristics influence m-banking value and reuse intentions?, 10th International Odyssey Conference, Opatija, 12-15.06.2019, Croatia
 • Prodanova, J.; Ciunova-Shuleska A., and Palamidovska-Sterjadovska, N (2019)  Enriching m-banking perceived value to achieve reuse intentionMarketing Intelligence & Planning, https://doi.org/10.1108/MIP-11-2018-0508
 • Santa, M. and Ciunova Shuleska, A. (2019) Is Facebook A Ride-Sharing Platform? Exploration Through Affordance Theory, 32nd Bled eConference – Humanizing Technology for a Sustainable Society, 16-19.06.2019, Bled, Slovenia
 • Маркетинг менаџмент (2004), Јаќовски, Б. и Циунова-Шулеска, А., (второ изменето и дополнето издание), Економски Факултет, Скопје
 • Како до сопствен бизнис (2007), коавторство, Центар за развој на нови бизниси, Универзитет "Св.Кирил и Методиј", Скопје
 • Маркетинг менаџмент (2008), Циунова-Шулеска, А. и Јаќовски Б., (трето изменето и дополнето издание), Економски Факултет, Скопје
 • Развивање индекс на задоволство на потрошувачите во Република Македонија, (2015), Паламидовска-Стерјадовска, Н., Циунова-Шулеска, А., Ристевска Јовановска, С., Брзовска Е., Економски факултет, Скопје