д-р Сашо Ќосев

Позиција Редовни професори
Катедра Економија
Телефон 02/3286-907
Емаил skosev@eccf.ukim.edu.mk
Приемно време
Понеделник08:00:00 - 12:00:00

Роден е на 24.08.1971 година во Скопје.

Образование:

 • дипломиран економист (1995)
 • м-р на економски науки (2001)
 • д-р на економски науки (2003), докторат на тема: “Примена на матрицата на општествени сметки, со посебен осврт на Република Македонија”

Научен интерес:

макроекономско планирање, техники на планирање на развојот, национални сметки, одржлив развој, економија на трудот, аграрна политика

Работно искуство:

 • 01.03.1996-31.03.1998 - технички секретар на Проектот “Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија”
 • 01.08.1997-31.03.1998 - домашен консултант за финансирање во дравството на Проектот “Транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија”
 • 01.04.1998-30.08.1998 - приправник - помлад истражувач во Дирекцијата за истражување во Народна банка на Република Македонија
 • од 01.09.1998 - вработен на Економскиот факултет во Скопје, како помлад асистент по предметот Економско планирање
 • од јули 2001 - асистент-магистер по предметите Економско планирање и Економија на работна сила
 • од јули 2003 - доцент по предметот Економско планирање
 • од септември 2008 - вонреден професор на предметите Економско планирање, Аграрна политика и Општествено богатство и национални сметки
 • од септември 2013 – редовен професор на предметите Економско планирање, Аграрна политика и Општествено богатство и национални сметки
Предмет Насоки Степен
Аграрна политика Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Економско планирање Маркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнис Прв циклус студии
Јавна администрација и јавна одговорност Управување во јавниот сектор Втор циклус студии

Роден е на 24.08.1971 година во Скопје.

Образование:

 • дипломиран економист (1995)
 • м-р на економски науки (2001)
 • д-р на економски науки (2003), докторат на тема: “Примена на матрицата на општествени сметки, со посебен осврт на Република Македонија”

Научен интерес:

макроекономско планирање, техники на планирање на развојот, национални сметки, одржлив развој, економија на трудот, аграрна политика

Работно искуство:

 • 01.03.1996-31.03.1998 - технички секретар на Проектот “Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија”
 • 01.08.1997-31.03.1998 - домашен консултант за финансирање во дравството на Проектот “Транзиција на здравствениот сектор во Република Македонија”
 • 01.04.1998-30.08.1998 - приправник - помлад истражувач во Дирекцијата за истражување во Народна банка на Република Македонија
 • од 01.09.1998 - вработен на Економскиот факултет во Скопје, како помлад асистент по предметот Економско планирање
 • од јули 2001 - асистент-магистер по предметите Економско планирање и Економија на работна сила
 • од јули 2003 - доцент по предметот Економско планирање
 • од септември 2008 - вонреден професор на предметите Економско планирање, Аграрна политика и Општествено богатство и национални сметки
 • од септември 2013 – редовен професор на предметите Економско планирање, Аграрна политика и Општествено богатство и национални сметки
 • јули 2004 – јуни 2005 – “Анализа на пазарот на трудот во Република Македонија”, ангажиран како експерт за анализа на пазарот на трудот, проект на Европската Агенција за Обука “Поддршка на Европската Комисија и на другите институции преку обезбедување информации за пазарот на трудот во Република Македонија
 • мај 2005 – мај 2006 – “Техничка помош за имплементација и координација на процесот на децентрализација, фаза I”, договор број: 03/MAC01/013/002, ангажиран како експерт за локален економски развој, меѓуопштинска соработка и финансирање на единиците на лок
 • ноември 2005 – март 2007 – “Техничка помош за подобрување на способноста на институциите за поддршка на политиката на вработување (фаза II)”, ангажиран како краткорочен локален експерт за анализа на пазарот на трудот-економист, Gesellschaft fur Versicher
 • март 2006 – јуни 2008 – „Изработка на Национална стратегија за одржлив развој на Република Македонија”, Раководител на работната група за економски прашања и вработување, Проект финансиран од страна на Шведската агенција за меѓународен развој (SIDA), а
 • јуни 2006 – јуни 2007 – “Техничка помош за имплементација и координација на процесот на децентрализација, фаза II”, договор број: 05/MAC01/07/002, ангажиран како експерт за локален економски развој, меѓуопштинска соработка и долгорочно стратегиско планира
 • јануари 2008 – октомври 2008 – “Поддршка на процесот на децентрализација”, ангажиран како експерт за локален економски развој, Helsinki Consultant Group и Министерство за локална самоуправа, Скопје
 • мај 2010 – јуни 2011 – Европска опсерваторија за вработеност, ангажиран како национален консултант за вработување и пазар на трудот, GHK consultancy group
 • јуни 2010 – мај 2012 – “Техничка помош на Државниот завод за статистика”, ангажиран како локален експерт за компонентата 2: Натамошна хармонизација на националните сметки и другите економски статистики; конзорциум за спроведување на проектот: ASA Institut für Sektoranalyse und Politikberatung GmbH, Federal Statistics Office of Germany, Czech Statistical Office, Државен завод за статистика на Република Македонија
 • јуни – декември 2012 – Раководител на национaлен научен проект: Студија за можноста и оправданоста за основање на банка како правно лице, за вршење на банкарски активности (проект финансиран до ЗЕЛС за сопствени потреби)
 • јули 2013 - Национален експерт за евалуација на проектот "Social Services for Social Development and Cohesion", УНДП, Скопје
 • октомври 2013 - октомври 2016 - Проект „Универзитетски едукатори за одржлив развој“, член на тимот од Економски факултет. Лидер на проектот е: Универзитет во Глочестершир, Велика Британија
 • ноемвридекември 2014­ - Национален експерт за финансирање на локалните социјални услуги и локален економски развој на проектот: “Innovative Solutions for Improved Access to Services at Local Level” (изработка на Програмата за одржлив развој на локалната самоуправа во Република Македонија 2015-2020), УНДП, Скопје
 • октомври 2015 – февруари 2016 - Национален експерт за Администрирање локални даноци и такси и Задолжување и менаџирање со обврски и долгови во рамки на проектот: “Зајакнување на општинските совети”, Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија (ЗФР) и УНДП, Скопје
 • ноември 2015 – март 2016 – локален ескперт за пејсажен менаџмент, дијалог за политиките и локален развој во рамки на проектот: “Изработка на национална програмска стратегија ОП 6 (2015-2018) за ГЕФ – за Република Македонија”, Земјоделски институт, Скопје
 • декември 2016 – декември 2020 - Национален експерт за Администрирање локални даноци и такси и Задолжување и менаџирање со обврски и долгови во рамки на проектот: “Зајакнување на општинските совети - Фаза на имплементација”, Здружение на финансиските работници на локалните самоуправи и јавните претпријатија (ЗФР) и УНДП, Скопје
 • April-December 2018: Project “Developing Regional Standards for Roma Responsible Budgeting” (Key Expert for the Republic of Macedonia and Montenegro)
 • 05-20.08.1999 година – Економски факултет при Универзитетот во Осло, Норвешка (University of Oslo-Department of Economics)
 • 10-30.05.2001 година – Центар за планирање на развојот и на проекти при Универзитетот во Брадфорд, Англија (University of Bradford-Development and Project Planning Center)
 • 01-30.08.2001 – Факултет за применета економија, Универзитет во Антверпен – Белгија (Faculty of Applied Economics - RUCA, University of Antwerpen, Belgium)
 • 01-31.01.2013 – Факултет за економија и администрација, Универзитет Масарик, Брно, Чешка

 

 • 26-29.05.2005 – International Conference: Conference on Labor Markets, Growth and Poverty Reduction Strategies for the Balkan Countries, organized by the World Bank, in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of Greece, UK Department for International Development, European Commission, IMF, UNDP and the South East Europe Research Center, in Thessloniki, Greecе

 • 18-19.12.2006 – International Conference: Structuring Regulatory Frameworks for Dynamic and Competitive South Eastern European Markets, organized by the Greek Ministry of Economy and Finance in collaboration with the World Bank, in Athens, Greece. I participated with a paper and PP presentation, entitled: “New Integrated Analytical and Methodological Framework – a Basis for Economic Policy Creation in the Republic of Macedonia on Its Way to EU

 • 17-18.10.2007 – International Conference: “Challenges of economic science and practice in the EU integration process”, organized by the Faculty of Economics in Nis, Serbia. I participated with a paper and PP presentation, entitled: “Macroeconomic indicative planning in the Republic of Macedonia – a way forward to the EU?
 • 03-05.06.2008 – International Conference: “Globalization challenges in the economic environment of the EU”, organized by the Faculy of Business and Economics in Novo Mesto, Slovenia. I participated with a paper and PP presentation (co-authorship with Prof. Pece Nedanovski), entitled: “Challenges for the health care system development in the Republic of Macedonia
 • 19.09.2008 – International Conference: “Vallis Aurea - focus on: Regional Development”, organized by the Polytechnic of Pozega and DAAAM International Viena, in Pozega, Croatia. I participated with a paper and PP presentation (co-authorship with Prof. Pece Nedanovski), entitled: “Health care system development in the Republic of Macedonia
 • 06-08.11.2008 – International Conference: “Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE”, organized by the ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, in Budapest, Hungary. I participated with a paper and PP presentation, entitled: “Planning for the Future – Experiences of Some of the SEE Countries (Hungary, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria), With Special Reference to the Republic of Macedonia
 • 25-27.09.2009 – International Conference: “Economic Policy and Global Recession”, organized by the Faculty of Economics in Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia. I participated with a paper and PP presentation, entitled: “Economic Planning for the Future – a Way Out of the Global Recession?
 • 22-24.03.2012 - Petrevska, Biljana and Sasho Kjosev: “Planning and estimating tourism demand – the case of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Contemporary tourism – wishes and opportunities”, organized by the College of tourism, Belgrade, Republic of Serbia,
 • 04-05.04.2013 - Kjosev, Sasho: “Planning the Future (Institutional Aspects) – Possible Solution for the Contemporary Crisis?”, in the Proceedings of the International Conference: “Globalisation Challenges and the social-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Management and School of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia,
 • 30-31.05.2013 - Temenugova-Gradiska, Olga, Kjosev, Sasho and Daniela Mamucevska: “The market and the plan – an amalgam for solution of the crisis of contemporary economies”, in the Proceedings of the 9th International Conference of ASECU: “Systemic economic crisis – current issues and perspectives”, organized by the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje
 • 11-12.04.2014 - Kjosev, Sasho and Ljupco Eftimov: “Unemployment in the Republic of Macedonia”, International Conference: “Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Management and School of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia
 • 25-26.04.2014 - Kjosev, Sasho and Ljupco Eftimov: “Sustainable development planning – case of Macedonia”, International Conference: “Management 2014”, organized by the Faculty for business-industrial management of University “UNION” and the Ministry of education, science and technological development of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia
 • 29-30.05.2015 - Jednak, Sandra, Kjosev, Sasho and Dragana Kragulj: “Sustainable development and knowledge based economy – the case of Serbia and Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Economic recovery in the post-crisis period”, organized by the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia
 • 05-07.06.2015 - Petrevska, Biljana and Sasho Kjosev: “Planning tourism development in regional frames”,  in the Proceedings of the International Conference: “GEOBALCANICA”, Skopje, Macedonia 
 • 14-15.04.2016 - Eftimov, Ljupcho, Kjosev, Sasho and Predrag Trpeski: “Strategic role of human resources management in organizations in the Republic of Macedonia”, International Conference: “Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Management and School of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia
 • 27-29.09.2017 - Kjosev, Sasho and Blagica Novkovska: "Social Accounting Matrix - Methodological Basis for Sustainable Development Goals Analysis in the Western Balkan Countries", International Symposium on Operations Research in Slovenia (Special Session: Advances in Modelling and Statistical Research  of the Western Balkan Countries  in the Times of Economic Crisis), organized by Slovenian Society Informatika - Section of Operations Research and University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Bled, Slovenia
 • 10-11.05.2018 – Kjosev Sasho Kjosev and Blagica Novkovska: “Developing Social Accounting Matrix methodology for regional analysis of the SEE countries”, the 2nd International Statistical Conference: “New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World“, Croatian Statistical Association, Opatija, Croatia

 • Institutional and Methodological Aspects of the Macroeconomic Planning in the Republic of Macedonia, published in “Economic Research” vol. 20, no. 1, University of Rijeka – Faculty of Tourism and Economics in Pula, Croatia, June 2007, pp. 51-59
 • Unemployment in the Republic of Macedonia – Characteristics and Possible Solutions”, Annual of the Faculty of Economy and Business Administration, No. 35, University of Craiova, Craiova, Romania, July 2007
 • Macroeconomic indicative planning in the Republic of Macedonia – a way forward to the EU?, paper presented at the International Conference: “Challenges of economic science and practice in the EU integration process”, Faculty of Economics in Nis, Serbia, 17-18.10.2007
 • “Challenges for the health care system development in the Republic of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Globalization challenges in the economic environment of the EU”, Faculty of Business and Economics, Novo Mesto, Slovenia, 03-05.06.2008
 • Planning for the future – experiences of some of the SEE countries (Hungary, Czech Republic, Slovenia, Bulgaria), with special reference to the Republic of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Perspectives of sustainable economic growth in the countries of SEE”, organized by the ECOSTAT Government Institute for Strategic Research of Economy and Society, in Budapest, Hungary, 06-08.11.2008
 • Agricultural Sector in the Republic of Macedonia – Current Situation and Development Perspectives, The Young Economists Journal, Year VII, No. 12, April 2009, Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova, Craiova, Romania
 • Economic planning for the future – a way out of the global recession?”, in the Proceedings of the International Conference: “Economic Policy and Global Recession”, organized by the Faculty of Economics in Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia, 24-27.09.2009
 • Self-employment in Europe – Former  Yugoslav Republic of Macedonia”, European Employment Observatory Review – National Article, October 2010, Brussels, http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/NationalArticles/FYROM-SERvw2010.pdf
 • Youth Employment Measures – Former  Yugoslav Republic of Macedonia”, European Employment Observatory Review – National Article, February 2011, Brussels, http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/NationalArticles/FYROM-YMRvw2010.pdf
 • Petrevska, Biljana and Sasho Kjosev (2012): “Planning and estimating tourism demand – the case of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Contemporary tourism – wishes and opportunities”, organized by the College of tourism, Belgrade, Republic of Serbia, 22-24.03.2012
 • Planning the future (institutional aspects) - possible solution for the contemporary crisis?”, in the Proceedings of the International Conference: “Globalization challenges and the socio-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Economics, Novo Mesto, Slovenia, 04-05.04.2013
 • Temenugova-Gradiska, Olga, Kjosev, Sasho and Daniela Mamucevska (2013): “The market and the plan – an amalgam for solution of the crisis of contemporary economies”, in the Proceedings of the 9th International Conference of ASECU: “Systemic economic crisis – current issues and perspectives”, organized by the Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, 30-31.05.2013
 • Sasho Kjosev (2014): Planning fior the future - institutional aspects, Journal of Economic and Business Sciences, Faculty of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia
 • Kjosev, Sasho and Ljupco Eftimov (2014): “Unemployment in the Republic of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Management and School of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia
 • Kjosev, Sasho and Ljupco Eftimov (2014): “Sustainable development planning – case of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Management 2014”, organized by the Faculty for business-industrial management of University “UNION” and the Ministry of education, science and technological development of the Republic of Serbia, Belgrade, Serbia
 • Kjosev, Sasho, Gockov, Gjorgji and Ljupcho Eftimov (2014): “Why is the Social Accounting Matrix Important for the Republic of Macedonia?”The Young Economists Journal, Year XI, No. 23, November 2014, Faculty of Economy and Business Administration, University of Craiova, Craiova, Romania
 • Gockov, Gjorgji and Sasho Kjosev (2014): “Flow of Funds Account in the Macedonian Economy – Methofology, Trends and Efeects of the Crisis”, CEA Journal of Economics, Volume 9, Issue 2, December, Skopje, Republic of Macedonia
 • Ќосев, Сашо (2015): "Потребата за примена на планирање на одржливиот развој", Годишник на Економскиот факултет, Економски факултет, Том 50, стр. 217-230, Скопје
 • Eftimov, Ljupcho, Kjosev, Sasho and Predrag Trpeski (2016): “Strategic role of human resources management in organizations in the Republic of Macedonia”, in the Proceedings of the International Conference: “Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU”, organized by the Faculty of Business and Management and School of Business and Management, Novo Mesto, Slovenia
 • Ќосев, Сашо и Мартин Новески (2016): “Анализа на меѓусебното влијание на вкупната финална потрошувачка и бруто-инвестициите на ниво на ЕУ 28”, Годишник на Економскиот факултет, Економски факултет, Том 51, стр. 515-526, Скопје 
 • Kjosev, Sasho and Blagica Novkovska (2017): "Social Accounting Matrix - Methodological Basis for Sustainable Development Goals Analysis in the Western Balkan Countries", in the Proceedings of the International Symposium on Operations Research in Slovenia (Special Session: Advances in Modelling and Statistical Research  of the Western Balkan Countries  in the Times of Economic Crisis), organized by Slovenian Society Informatika - Section of Operations Research and University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Bled, Slovenia
 • Kjosev, Sasho and Blagica Novkovska (2017): "Developing Social Accounting Matrix for Macedonia: a challenge ahead", Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Vol. 3, No. 2, pp. 10-19
 • Kjosev Sasho Kjosev and Blagica Novkovska (2018): “Developing Social Accounting Matrix methodology for regional analysis of the SEE countries”, in the Proceedings of the 2nd International Statistical Conference: “New Advances in Statistical Methods Applications for a Better World“, Croatian Statistical Association, Opatija, Croatia
 • Ќосев, Сашо и Мартин Новески (2018): “Поврзаноста меѓу корупцијата, фискалната транспарентност и економскиот развој”, Годишник на Економскиот факултет, Економски факултет, Том 53, стр. 593-605, Скопје
 • Ќосев, Сашо (2004): Матрицата на општествени сметки и макроекономската анализа, Економски факултет, Скопје, стр. 275
 • Чепујноски, Ѓорѓи и Сашо Ќосев (2005): Економско планирање, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, стр. 434
 • Ќосев, Сашо (2010): Економско планирање, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, стр. 379
 • Ќосев, Сашо (2011): Аграрна политика, интерна скрипта, Економски факултет, Скопје, стр. 259
 • "SOCIAL ACCOUNTING MATRIX - METHODOLOGICAL BASIS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ANALYSISD", in: Chaouki Ghenai (ed.): Sustainable Development – book 3, InTech - Open Access publisher of Scientific Books and Journals, ISBN 979-953-307-650-7, Rijeka, Croatia, 2012 
 • Ќосев, Сашо (2015): Економско планирање, универзитетски учебник, Економски факултет, Скопје, стр. 368
 • Ќосев, Сашо (2015): Аграрна политика, универзитетски учебник (електронско издание), Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, стр. 248
 • “SUSTAINABLE DEVELOPMENT PLANNING: REPUBLIC OF MACEDONIA”, in: Murat Yulek (Ed.): Industrial Policy and Sustainable Growth, 2017, ISBN: 978-981-10-3964-5, DOI 10.1007/978-981-10-3964-5_9-1, Springer Singapore