Анализа на финансиски извештаии

Анализа на финансиски извештаии

Наслов на наставниот предмет

Анализа на финансиски извештаи

Код

ACC 440

Наставник

Проф. д-р-Зоран Миновски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни:

 • Да ги знаат целите на финансиското известување и пазарот на капитал
 • Да ги разбираат основните финансиски извештаи и други извори на финансиски информации
 • Да спроведуваат аналитички постапки-да пресметуваат рацио показатели и да вршат нивно толкување
 • Да помагаат во постојано подобрување на работењето на претпријатијата и остварување на подобри резултати

Содржина на предметната програма: 

 1. Систем на финансиско известување и анализа на финансиски извештаи
 2. Основни финансиски извештаи и други извори на финансиски информации
 3. Видови аналитички постапки
 4. Рацио анализа и процес на вреднување и предвидување
 5. Анализа на средства, обврски и капитал
 6. Анализа на приходи, расходи и финансиски резултат
 7. Анализа на парични текови
 8. Анализа на даноци од добивка
 9. Анализа на лизинг и вонбилансен долг
 10. Анализа на мерила наризик
 11. Анализа на интеркомпаниски инвестиции, деловни комбинации и мултинационални операции
 12. Анализа на останати подрачја
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.