Аналитика на бизнис податоци

Аналитика на бизнис податоци

Наслов на наставниот предмет

Аналитика на бизнис податоци

Код

EBU440

Наставник

доц. д-р Марина Мијоска Белшоска, доц. д-р

Мартин Михајлов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да

бидат способни:

·       да ја разберат појмовната определеност, значењето и содржината на бизнисаналитиката;

·       да стекнат основни познавања за различните методи, модели и техники за поддршка на аналитиката на бизнис податоци во организациите;

·       да  стекнат основни  познавања за  различните апликации и алатки  за поддршка на аналитиката на бизнис податоци во организаците;

·       да се стекнат со основни знаења и вештини потребни за идентификување, анализа, контрола и менаџирање со бизнис податоци со поддршка на  софтверски алатки за донесување бизнис одлуки;

·       да   ја   разберат   стратегиската,   тактичката   и   оперативната   улога   на менаџирањето со големи податоци;

·        да ги применуваат стекнатите знаења.

Содржина на предметната програма:

·       Вовед во аналитика на бизнис податоци.

·       Стратегија на бизнис аналитика.

·       Методи, модели и техики за аналитика на бизнис податоци.

·       Аналитика и технологија. 

·       Бизнис  интелигенција. 

·       Рударење  низ  податоци. 

·       Големи податоци.

·       Апликации и алатки за поддршка на бизнис аналитиката.

·       Аналитика на корисници.

·       Веб аналитика.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.