Бази на податоци за бизнис

Бази на податоци за бизнис

Наслов на наставниот предмет

Бази на податоци за бизнис

Код

EBU310

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·       да ја разберат улогата на базите на податоци во претпријатијата;

·       да ги разберат основните концепти на базите на податоци;

·       да го разберат и применат процесот на дизајнирање и креирање на база на податоци;

·       да користат MicrosoftAccess како алатка за работа со релациони бази на податоци;

·       да ги разберат импликациите на интернет окружувањето и веб базираните апликации на базите на податоци.

Содржина на предметната програма:

·       Местото и улогата на базите на податоци во претпријатијата и е-бизнис системите. 

·       Моделирање  на  бази  на  податоци. 

·       Дизајнирање  на  бази  на податоци.

·       Entity-relationship дијаграми.

·       Нормализација на бази на податоци.

·       REA модел на податоци.

·       SQL. Дизајнирање и креирање на бази на податоци со  MicrosoftAccess. 

·       Пребарување  на  база  на  податоци  и  креирање  на извештаи.

·       Бизнис интелигенција и откривање на ново знаење.

За  совладување  на  предметната  материја,  предвидено  и обезбедено  е користење на специјално опремена компјутерска лабараторија.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.