Банки и банкарски системи

Наслов на наставниот предмет

Банки и банкарски ситеми

Код

 ME 515

Наставник

Проф. д-р Елена Наумовска

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  • Ги познаваат микроекономските основи на банкарството,
  • Ги познаваат системите, принципите и проблемите поврзани со осигурувањето на депозитите,
  • Го анализираат работењето на банките во различни пазарни модели,
  • Го пресметуваат потребниот капитал за покривање на ризиците соглсно базелската регулатива,
  • Вршат анализа на алтернативните методи на справување со банкарските кризи.

Содржина на предметната програма: 

1.       Банките како финансиски институции, 

2.       Теорија на банкарските фирми,                                                               

3.       Рационирање на кредитите,

4.       Странскиот капитал во банкарскиот сектор,

5.       Теорија на регулација на банките,

6.       Базел 3 – регулација на капиталот и на ликвидноста,

7.       Теорија на осигурувањето на депозитите,

8.       Системи на осигурување на депозитите,

9.       Системски кризи,

10.     Макропрудентна регулација.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.