Виктор Стојкоски

м-р Виктор Стојкоски
Асистент

Катедра за Математика и статистика

vstojkoski@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11 - 13h
Вторник: 11 - 13h

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.