Вовед во економија на животната средина

Вовед во економија на животната средина

Наслов на наставниот предмет

Вовед во економија на животната средина

Код

ECN 120

Наставник

Проф. д-р Пеце Недановски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да

бидат способни:

·       да   ги   познаваат стандардните микроекономски пристапи: Парето- оптималност, екстерни ефекти, подготвеност да се плати, подготвеност да се прифати, трансакциони трошоци итн. и тоа од аспект на нивната примена кај проблемите на загадување на животната средина;

·       да ги анализираат одделните проблеми со загадување на животната средина од аспект на нивните консеквенции врз националната економија;

·       да извршат евалуација на условите во кои може да се применат економските мерки и инструменти на политиката на заштита на животната средина, во рамки на една национална економија;

·       да  ја  познаваат  и  критички  да  ја  оценуваат системската поставеност и начинот на водење на политиката на заштита на животната средина во Македонија.

·       Содржина на предметната програма:

·       Современи пристапи во науката во врска со заштитата на животната средина

·       Сопственичките права, екстерналиите и еколошките проблеми

·       Еколошки стандарди, даноци и разменливи дозволи за загадување

·       Глобални проблеми со квалитетот на животната средина

·       Заштита на животната средина во одделни земји: меѓународни искуства

·       Заштита на животната средина во Македонија

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.