Деловна етика

Деловна етика

Наслов на наставниот предмет

Деловна етика

Код

MGT 120

Наставник

Проф. д-р Леонид Наков

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

Ги  осознаат етичките теории и пристапи, критички да се оспособат за подготвување и донесување на етични деловни одлуки,

2. Ги  откријат бројните етички дилеми со кои се судрува менаџментот во деловното од лучување,

3. Ги разграничуваат менаџерската од деловната етика, особено во различните фази на процесот на управување со етичкото однесување

4. Ги разберат кодексот на етика и етичките стандарди, со цел нивно јасно разграничување од легислативната рамка на процесот на одлучување,

5. Ги идентификуваат обврските на менаџерите и на фирмите во однос на нивната општествена одговорност, според прифатениот концепт на таа одговорнос т,

6.   Ги   идентификуваат современите етични перспективи во деловното однесување

Содржина на предметната програма:

·       Карактер на деловната етика

·       Етичко однесување

·       Управување со етичкото однесување

·       Содржина на етичките промени во менаџментот

·       Етиката и опшествената одговорност

·       Кодекс на етика

·       Перспективи на деловната етика

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.