Деловно комуницирање

Деловно комуницирање

Наслов на наставниот предмет

Деловно комуницрање

Код

 430

Наставник

Проф. д-р Никола Левков

Цели на предметната програма (компетенции):

 • Да се унапредат способностите за јавно говорење и слушање
 • Да се користат различните комуникациски стилови за продуктивно работење
 • Да се избегнат конфликти и вербална агресија во комуникацијата
 • Да се применува трансакциона анализа во комуникацијата
 • Да се развијат вештини за организирање и водење на состаноци
 • Да се развијат вештини за комуникација по телефон
 • Да се развијат вештини за пишување на опомени, неутрални, позитивни и негативни писмени пораки
 • Да се развијат вептини за ефективно преговарање и склучување на договори

Содржина на предметната програма:

 1. Улога, значење и опфат на деловното комуницирање
 2. Модели и стилови на комуникација
 3. Трансакциона анализа во комуникацијата
 4. Ефективно јавно говорење
 5. Унапредување на вештините за слушање
 6. Ефективна комуникација преку телефон
 7. Стратегии за активно барање на работа
 8. Пишувана комуникација во бизнисот
 9. Невербална комуникација
 10. Крос-културална комуникација
 11. Водење на состаноци
 12. Улогата на информациската технологија во комуникацијата
 13. Стратегии за преговарање и склучување на договори
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.