Интернет Маркетинг

Интернет маркетинг

Наслов на наставниот предмет

Интернет маркетинг

Код

EBU220

Наставник

доц. д-р Димитар Јовевски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

·       Да користат интернет маркетинг стратегиите и алатките во секојдневното работење на компаниит е;

·       Познавање за како самите да креираат комплетна интернет маркетинг кампања во виртуелниот простор;

·       Разбирање на тоа како купувачот ги користи информациите од интернет и како донесува одлука за купување;

·       Разбирање за местото и улогата на интернет маркетинг комуникациите во планот на маркетинг;

·       Користење на современи алатки и форми при донесување на оперативни и тактички одлуки во врска со интернет маркетингот;

·       Целосна приемена на техники на интернет маркетинг комуникацијата.

Содржина на предметната програма:

Примената и користењето на интернетот во остварување на маркетинг целите кај претпријатијта како и развојот на поголемите системи добива се позначајно место во целиот процес на работење и промовирање на претпријатијата. Оттука, изучувањето на оваа дисциплина како дел од наставата на студиите од областа на бизнисот е неопходност, со цел на студентите да им се дадат потребните знаења и вештини за нивната успешна партиципација во маркетинг тимовите, како учесници или маркетинг менаџери.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.