Економија на инвестиции

Економија на инвестиции

Наслов на наставниот предмет

Економија на инвестиции

Код

ECN 310

Наставник

Проф. д-р Александар Наумовски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

·       да ги совладат теориските аспекти на категоријата инвестиции и нејзината поврзаност со развојните процеси;

·       да го разберат процесот на инвестирање во претпријатието и на инвестирањето во јавниот сектор;

·       да  изучат  и  стекнат  знаења за подготовката на инвестицоните студии – прединвестициони, инвес тициони и други;

·       да  се  запознаат  со  пристапите  на  факторските  анализи  за  инвестиционите проекти;

·       да  се  подготват  за  изготвување на економски алаборати, како делови од инвестиционите студии;

·      да се изучат основите за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти;

·       да се совлада методолошкиот инстументариум за инвестиционо одлучување – универзалните инв естицони критериум, технкики и методи за нивна пресметка;

·       да  се  запознаат  и  применуваат со некои од најпознатите софтвери за изготвување на инвестицони студии и за оценка на инвестициони проекти – УНИДО, Светска Банка, Европска банка и други;

Содржина на предметната програма:

Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на инвестициите и процесот на инвестирање, подготовката на инвестициони студии, посебно на економскиот елаборат, оценката и изборот на инвестиционите проект и анализа на ризиците поврзани со инвестирањето.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.