Економија на јавниот сектор

Економија на јавниот сектор

Наслов на наставниот предмет

Економија на јавниот сектор

Код

ECN 420

Наставник

Проф. д-р. Љубомир Кекеновски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

·       Ги разберат теорииите и концепциите за јавниот сектор

·       Начинот на донесување одлуки во јавниот сектор

Содржина на предметната програма:

Основната интенција на наставата на предметот Економија на јавниот сектор е да помогне на студентите во разбирањето на разликите помеѓу Јавниот и приватниот сектор. Во тие рамки, да се објасни исто така и логиката, организацијата и начинот на функционрање на јавниот сектор во светот и во Република Македонија

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.