Емпириски финансии

Наслов на наставниот предмет

Емпириски финансии

Код

МЕ 5194

Наставник

Проф. д-р Горан Петревски

Проф. д-р Владимир Филиповски

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

·         да се запознаат со најважните ризици во работењето на банките и другите финансиски институции,

·         да ги познаваат техниките на управување со средствата и обврските,

·         да ги познаваат моделите за мерење на ризиците на поединечна основа и на ниво на портфолио,

·         да се запознаат со техниките за заштита од ризиците.

Содржина на предметната програма:

1.       Случајни варијабли и случајни процеси

2.       Модели на кредитен ризик,

3.       Модели на оперативен ризик

4.       Предвидување на финансиските проблеми на фирмите – Зета модел

5.       Вредност изложена на ризик

6.       Моделирање на волатилноста на пазарите на акции

7.       Тестирање на хипотезата за ефикасни пазари,

8.       Портфолио теорија и алокација на средствата 

9.       Модели на вреднување на средствата и факторски модели

10.   Рочна структура на каматните стапки,

11.   Мерење на ефикасноста на банките,

12.   Емпириски модели на девизните курсеви,

13.   Модели на рамнотежен реален девизен курс,

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.