ЕРП системи

ЕРП системи

Наслов на наставниот предмет

ЕРП системи

Код

EBU410

Наставник

Проф.д-р Калина Треневска Благоева

Цели на предметната програма (компетенции):

·       По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да б идат способни:

·       да гиразбератидискутираатглавнитекарактеристикинаЕРП (ERP-Enterprise Resource Planning)системот;

·       да развијат оправдување за имплементација на ЕРП системите во македонските компаниии да направат успешна презентација за тоа;

·       да го разберат и координираат процесот на имплементација на ЕРП системите во организациите;

·       да работат со основните модули во избран софтвер.

Содржина на предметната програма:

Суштинска фаза во електронскиот бизнис е дигитализација на бизнис процесите vo организациite и нивните односи со партнерите и купувaчите.Низ предметот ЕРП системи, студентите ќе научат како да целосно имплементираат систем за планирање на ресурсите во претпријатијата (ЕРП систем), односно ситем кој ги обединува сите функции и департмани, сите деловни процеси во претпријатијата.Теми кои ќе сепрезентираат и дискутираат подеталносе: карактеристиките на системите, оправдување на потребата за имплементација на ЕРП, чекори и фактори кои треба да се земат предвид за успешно користење на овие системи, фазите на животниот (работниот) циклус на еден ЕРП систем, најважните и најчесто користени модули и на крај имплементација на ЕРП системи. Понатаму како дел од вежбите студентите ќе работат на конкретен софтверски пакет.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.