fbpx

м-р Кристијан Кожески
Асистент

Катедра - Економија

kozeski@eccf.ukim.edu.mk

Приемно време:
Понеделник: 10 -12h
Петок: 10 - 12h

Кристијан Кожески е роден на 22.06.1994 година во Охрид. Кожески дипломирал на катедрата за Економија при Економски факултет – Скопје во академската 2017 година со просечна оцена 9,6/10 со што добил признание (Magna cum laude) за остварен исклучително висок успех во текот на студиите. Во 2017 година, Кристијан ги започнува своите постдипломски студии на Економскиот факултет – Скопје на катедрата за Економски развој и меѓународни финансии. Во октомври 2020 година ги завршува своите постдипломски студии, каде што магистрира на тема „Анализа на пазарот на трудот со посебен осврт на продуктивноста и компензацијата на трудот“. По дипломирањето Кристијан работи како демонстратор на Економски факултет – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на катедрата за Економија. Од јануари 2021 година, м-р Кристијан Кожески работи како асистент на Економски факултет – Скопје во научната област применета економија, во рамките на катедрата за Економија.

На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за избор на звање како и рецензенскиот извештај.

 • Trenovski, B., Kozheski K., “THEORETICAL FOUNDATION OF THE GREAT

  DECOUPLING BETWEEN PRODUCTIVITY AND LABOR COMPENSATION” 29th

  International Scientific Conference – KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko: Institute of Knowledge Management.

 • · Трпески П., Кожески К., Анализа на каузалната врска помеѓу продуктивноста на трудот, бруто платата и невработеноста – случајот на Република С. Македонија, Зборникот Економски медитации, по повод 70 години од раѓањето на акад. Tаки Фити.

 • Треновски, Б., Кожески К., Мерџан Ѓ., „Анализа на врската помеѓу продуктивноста на трудот и учеството на трудот во доходот – компаративна анализа на избрани земји од Западен“ Зборник Економски медитации, по повод 70 години од раѓањето на акад. Tаки Фити

 • Trenovski B., Kozheski K., Merchan G., “THE LINK BETWEEN PRODUCTIVITY AND LABOUR SHARE -THE CASE OF NORTH MACEDONIA AND SLOVENIA” International Conference on Economic and Business Trends Shaping, Skopje, 2020.

 • Trpeski, P., Kozheski K., ., Cvetanoska, M., “PUBLIC DEBT AND ECONOMIC GROWTH – THE CASE ON REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA”, Conference: REAL AND FINANCIAL SECTOR IN THE LIGHT OF NEW TECHNOLOGIES, NEW WORLD TRENDS AND NEW CHALLENGES, July 2020 .
 • Trpeski, P., Cvetanoska, M., Kozheski K., “PHYSICAL CAPITAL INVESTMENTS AND LABOUR PRODUCTIVITY ACROSS COUNTRIES – PANEL APPROACH” , Conference: 49th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society”. At: Zagreb, December 2019 .
 • Trenovski B., Merchan G., Kozheski K., “Labour Productivity In Terms Of The Fourth Industrial Revolution” Southeast European Review of Business and Economics (SERBE), Volume 1, Issues2, 2020. Available at: http://eccfp.edu.mk/files/biltens/SERBE_No_2.pdf
 • Trenovski B., Tashevska B., Kozheski K., Mercan G., “The Link Between Productivity and Labor Compensation in Selected Central and South-East European Countries”, Proceedings of 7th REDETE Conference Researching Economic Development And Entrepreneurship In Transition Economies, Faculty of Economics, University of Banka Luka. ISBN 978-99938-46-87-1 Banja Luka, Oktobar 24-26, 2019.
 • Trenovski B., Merchan G., Kozheski K., “Labour Market In Terms Of The Fourth Industrial Revolution” Digital transformation of the economy and society : shaping the future :proceedings / 11th International conference, 19-20 October, 2019 Prilep. – Prilep : Faculty of economy, 2019. pp. 117-128.
 • Trenovski B., Merchan G., Kozheski K., “Islamic finance tools as an alternative to prevent future global crises”, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY – 2019 SPRING, Istanbul, Turkey
 • Kozheski K., Kjosev S., „“Comparative Analysis of Statutory Minimum Wage and Labor Productivity in Selected Countries – Panel Approach”, ”: Annual 2019, Faculty of Economics – Skopje “
 • “The Concept of Minimum Wage – The Case of the Republic Of Macedonia” Annual of the Faculty of Economics – Skopje, University Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Vol.53 C.1-654 Skopje 2018, pp. 515-529.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.