м-р Филип Пеовски
Асистент

Катедра - Математика и статистика

peovski@eccf.ukim.edu.mk

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 10 -12h
Петок: 10 - 12h

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.