fbpx

д-р Александар Наумоски

Вонреден професор

Катедра за Менаџмент

aleksandar.naumoski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-856

Приемно време:

Понеделник 10:00:00 – 12:00:00

Среда 12:00:00 – 14:00:00

Четврток 12:00:00 – 14:00:00

Д-р Александар Наумоски е вонреден професор и Раководител на постдипломскиот студиум по Корпоративен финансиски менаџмент на Економскиот факултет при Универзитетот „Св. Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје. На додипломските студии ги предва предметите финансиски менаџмент, економија на инвестиции и менаџмент на ризик. Исто така, на постдипломскио студии ги предава предметите Корпоративна финансиска стратегија, менаџмент на корпоративни ризици и финансиски менаџмент. Докторирал во областа на корпоративните финансии при Универзитетот „Св. Универзитет „Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски факултет во 2013 година. Во 2009 година остварил студиски престој на George Washington University, School of Business – Washington DC, USA. Пред да ја започне својата академска кариера, работел во Народната банка на Република Македонија во одделите за банкарска супервизија и банкарска регулатива. Тој работи за Center of Excellence in Finance од Љубjана, Словенија како обучувач во програмите за сертификација PACT и TIAPS во Македонија во рамките на наставната програма изготвена од Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) од Лондон, Велика Британија. Тој одржува предавања за финансиски менаџмент, финансиско сметководство, и сметководство и  финансиско известување во јавниот сектор.  

Неговиот научен интерес е фокусиран во доменот на корпоративните финансии, инвестициите, процената на премијата за ризик, менаџментот на ризици, финансискиот инженеринг, инвестициите и финансиски менаџмент.

ПредметНасокиСтепен
Финансиски менаџментСметководство и ревизија, Сметководство и ревизија (двегодишни студии)Втор циклус студии
Менаџмент на ризикМаркетинг, Финансиски менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешна трговија, Менаџмент, Економија, Е-бизнисПрв циклус студии
МЕНАЏМЕНТ НА КОРПОРАТИВНИТЕ РИЗИЦИКорпоративен финансиски менаџментВтор циклус студии
КОРПОРАТИВНА ФИНАНСИСКА СТРАТЕГИЈАКорпоративен финансиски менаџментВтор циклус студии
НАПРЕДЕН ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТКорпоративен финансиски менаџментВтор циклус студии
 1. Aleksandar Naumoski (2019), “The impact of working capital management on profitability of the listed companies in emerging European countries” in the Book of Proceedings of 13th RSEP International Conference on Business, Economics & Finance, held at the Kadir Has University, Istanbul, 11-13 June, 2019, pp. 22-32.
 2. Aleksandar Naumoski (2018), “Determinants of Corporate Cash Holdings: Evidence from the Companies in the Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 53 , pp. 301-316
 3. Aleksandar Naumoski and Péter Juhász (2018). „Тhe impact of inflation and operating cycle on the corporate cash holdings in South-Еast Europe“ Management:Journal Of Sustainable Business And Management Solutions In Emerging Economies, 24(2), 35-46 (2019) . DOI:10.7595/management.fon.2018.0026
 4. Sasho Arsov and Aleksandar Naumoski (2018). “Long-run association across stock markets in south-east europe and mean-volatility spillovers with mature markets”, in the Book of Proceedings of 14th International Scientific Conference of Yang Sciences “The economy of Bulgaria and European Union in the Digital World”, held at the University of National and World Economy (UNWE) Sofia, Faculty of Finance and Accountancy, Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Republic of Bulgaria, 23 November 2018 (in process of publication)
 5. Aleksandar Naumoski and Metodija Nestorovski (2018). “Ex-ante equity risk premia: Expectational estimates using stock market returns forecasts in the emerging equity market“, Panoeconomicus, Vol.65, No. 4, pp. 479-507. DOI: 10.2298/PAN130925004N
 6. Aleksandar Naumoski and Péter Juhász (2018). „Тhe impact of inflation and operating cycle on the corporate cash holdings in South-Еast Europe“ in the Book of Proceedings of 2nd International Scientific Conference on Economics and Management – EMAN 2018, Ljubljana, Slovenia, 22 March 2018
 7. Aleksandar Naumoski (2018). „Corporate Cash Holdings: an Empirical Investigation of Southeast European Companies” in Marta Bozina Beros, Nicholas Recker, Melita Kozina, Editors, “Book of Proceedings” of 27th International Scientific Conference on Economic and Social Economic and Social Development, 1-2 March 2018, Rome, Italy, pp. 339-349.
 8. Aleksandar Naumoski (2018). „Corporate Cash Holdings: an Empirical Investigation of Southeast European Companies” in Marta Bozina Beros, Nicholas Recker, Melita Kozina, Editors, “Book of Abstracts” of the 27th International Scientific Conference on Economic and Social Economic and Social Development, 1-2 March 2018, Rome, Italy, pp.46-47.
 9. Naumoski A., (2017). „Determining the empirical distribution of the returns on the Macedonian stock exchange index – MBI10 “, Annual of the Faculty of Economics, 52 , pp. 257-270
 10. Sasho Arsov and Aleksandar Naumoski (2017), Impact of Working Capital Management on Profitability – the Case of Selected Balkan Countries, in Book of Proceedings of the Silver Jubilee Conference of the 25th Anniversary of the MBA Management Master Studies, Faculty of Economics – Skopje, Ss. Cyril & Methodius University in Skopje, Skopje, 17-18 November 2017, – Forthcoming
 11. Sasho Arsov and Aleksandar Naumoski (2017), Impact of Working Capital Management on Profitability – the Case of Selected Balkan Countries, in Book of Abstracts of Silver Jubilee Conference of the 25th Anniversary of the MBA Management Master Studies, Faculty of Economics – Skopje, Ss. Cyril & Methodius University in Skopje, Skopje, 17-18 November 2017
 12. Aleksandar Naumoski, Sasho Arsov, Stevan Gaber, Vasilka Gaber-Naumoska (2017), „Diminishing Inter-Linkages of the South East European Stock Markets“, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. 51, No. 3, pp. 91-108
 13. Aleksandar Naumoski, Stevan Gaber, and Vasilka Gaber-Naumoska (2017) Empirical Distribution of Stock Returns of Southeast European Emerging Markets. UTMS Journal of Economics 8 (2): 67–77.
 14. Gaber S., Gaber-Naumoska V., Naumoski A., (2016), ”The effects on the aggregate demand and aggregate supply during the great economic depression”, Journal of Economics, Vol 1, No. 2
 15. Gaber-Naumoska V., Gaber S., Naumoski A., (2016), ”The great economic depression and the fiscal policy”. Journal of Economics, Vol 1, No. 2
 16. Naumoski A., (2016). “The influence of the working capital management on the corporate profitability: the case of the companies in the Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 51, pp. 253-266
 17. Arsov S., Naumoski A., (2016), “Determinants of Capital Structure: An Empirical Study of Companies from Selected Post-Transition Economies”, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, časopis za ekonomsku teoriju i praksu – Proceedings of Rijeka Faculty of Economics, Journal of Economics and Business, Vol. 34, No. 1, 2016, pp. 119-146
 18. Naumoski A. (2016), “Linkages and relationships between South East European and developed stock markets before and after the global financial crisis and the European debt crisis”, Proceedings of 1st International Conference on Financial Analysis, Dubrovnik, Croatia, 1-3 June 2016, pp. 42-51
 19. Naumoski A., Arsov S., Gaber S., Gaber Naumoska V., (2016), “Expected Equity Risk Premium: Survey Approach in the Case of a Small Emerging Market”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.7, No.2, pp. 7 -17
 20. Naumoski A., Gaber S., Gaber Naumoska V., (2016), “Economic Evaluation of Investment Project for Maintenance of Urban Forestry”, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.7, No.2, pp. 36-50
 21. Gaber-Naumoska V., Gaber S., Gruevski I., Naumoski A., (2015), “The Coordination of Fiscal and Monetary Policy in Context of Economic Stability – The Case of Macedonia”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Volume 24, No 7, pp 210-218
 22. Gaber S., Gaber-Naumoska V., Naumoski A., Gruevski I. (2015), “The Comprehension of the Financial Crises”, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), Volume 24, No. 7, pp 229-237
 23. Naumoski A., (2015), “Returns on an indexed portfolio at the Macedonian stock exchange: forecasted versus realized returns”, Annual of the Faculty of Economics, 50, pp. 312-327
 24. Naumoski A., (2014), “Empirical analysis of the equity risk premium in the case of developed and emerging markets”, Annual of the Faculty of Economics, 49, pp. 239 – 254
 25. Arsov S. and Nuamoski A., (2014), “Transparency and Disclosure Practices in Selected Post-Transition Economies”, European Journal of Business and Management, Vol. 6, No. 16, pp. 146-154
 26. Naumoksi A., (2013), “Estimating the equity risk premium using the Gordon dividend discounting model”, Annual of the Faculty of Economics, 48, pp. 317-330
 27. Naumoski A. (2013), “Estimating the equity risk premium in emerging countries – the case of the Republic of Macedonia”, doctoral thesis, publically defended at the Faculty of Economics – Skopje, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, 25 June 2013
 28. Nestorovski M. and Naumoski A. (2013), “Economic Crisis and the Equity Risk Premium” in the Proceedings of the 9th International Conference of ASECU: “Systemic economic crisis: current issues and perspectives”, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics – Skopje, May 30-31, 2013
 29. Nestorovski M. and Naumoski A. (2013), “Economic Crisis and the Equity Risk Premium”, in Irena Kikerkova, ed., Research Monograph Systemic economic crisis: current issues and perspectives, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Economics – Skopje, pp. 259-279
 30. Naumoski A. (2012), “Estimating the  Country  Risk  Premium  in  Emerging  Markets: the  Case  of  the Republic of Macedonia”, Financial Theory and Practice Journal, No. 36 (4), pp. 413-434, DOI: 10.3326/fintp.36.4.5
 31. Naumoski A. (2012), “Risk Aversion and Capital Allocation in Risky Assets: the Case of the Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 47, page 369-378
 32. Naumoski A. (2011), “Quantification of the country risk in the Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 46, pp. 503 – 518
 33. Naumoski A. (2010), “Value at Risk (VaR) of the indexed portfolio on the Macedonian stock exchange ”, Annual of the Faculty of Economics, 45, page 485 – 496
 34. Naumoski A. (2009), “Macrofinancial analysis of the financial sector risk and the integration of the financial sector risk in the monetary policy models”, working paper
 35. Naumoski A. (2009) “Investment Risk Management”, master thesis, publically defended at the Faculty of Economics – Skopje, Ss Cyril and Methodius University in Skopje, November 12, 2009
 36. Naumoski A. (2009), “Political Risk and the Foreign Direct Investments”, Annual of the Faculty of Economics, 44, page 495 – 504
 37. Naumoski A. (2008), “Decomposition of ROE of 100 Best Companies in Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 43, page 605 – 617
 38. Naumoski A. (2007), “Perspectives of The Over-The-Counter Market in The Republic of Macedonia”, Annual of the Faculty of Economics, 42, page 409 – 419
 39. Naumoski A. (2006), “Motives of Mergers and Acquisitions: Overview of the European Takeover Market” Annual of the Faculty of Economics, 41, page 481 – 488

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.